formularz analizy arkusza organizacyjnego przedszkola

advertisement
PRZEDSZKOLE: ……………………………………………… DYREKTOR:……………………………………………………. PROJEKTOWANY ROK SZKOLNY:…………………….
NUMER ARKUSZA (DATA SPORZĄDZENIA):…………………………….. LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLU:………………………..
Lp.
1.
2.
3.
4.
Rodzaj informacji
podlegającej sprawdzeniu
Liczba pracowników ogółem,
w tym na stanowiskach
kierowniczych
Liczba pracowników
administracji i obsługi, w tym
pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze, oraz
etatów przeliczeniowych
Liczba nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolu
(na poszczególnych
stanowiskach, w tym
kierowniczych) wraz z
informacją o ich stopniu
awansu zawodowego i
kwalifikacjach
Liczba oddziałów
FORMULARZ ANALIZY ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO PRZEDSZKOLA
Kryterium oceny
Ocena1 Uwagi
Czy zmalała w porównaniu do
poprzedniego roku szkolnego?
Czy malejąca liczba zatrudnionych ma
obiektywne uzasadnienie w przyczynach
organizacyjnych?
Czy zmalała w porównaniu do
poprzedniego roku szkolnego?
Jeśli liczba ta zmalała, jakie są przyczyny
uzasadniające?
Czy stanowiska w arkuszu zostały
określone zgodnie z aktem zatrudnienia
(por. art. 11 KN)?
Uzasadnioną przyczyną redukcji zatrudnienia nie mogą być
wyłącznie oszczędności finansowe niepowiązane z kwotą
otrzymywanej subwencji.
Jeśli brak uzasadnionej przyczyny redukcji zatrudnienia,
należy wnioskować o utrzymanie dotychczasowego stanu
liczbowego.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości, wnioskować o
zmianę zgodnie z przepisami.
Czy przedszkole dysponuje nauczycielami
do obsady wszystkich realizowanych
zajęć?
Jeśli przedszkole ma nauczycieli posiadających kwalifikacje
do realizacji wszystkich prowadzonych zajęć, należy ocenić,
czy uzasadnione jest zamieszczanie w arkuszu wakatów –
ewentualnie wnioskować o zmianę w tym zakresie.
Czy zmalała w porównaniu do
poprzedniego roku szkolnego?
Liczba zaplanowanych oddziałów powinna być zgodna z
ofertą naborową przedszkola.
Jeśli liczba oddziałów nie zmalała, arkusz nie stanowi
uzasadnienia do redukcji zatrudnienia.
1
Należy wpisać odpowiednio: TAK, NIE, NIE DOTYCZY.
5.
Liczba dzieci w
poszczególnych oddziałach
6.
Czas pracy przedszkola
7.
Czas pracy poszczególnych
oddziałów
8.
Ogólna liczba godzin pracy
finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ
prowadzący przedszkole
Ogólna liczba godzin zajęć
edukacyjnych i opiekuńczych,
zajęć rewalidacyjnych, zajęć z
zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
oraz innych zajęć
wspomagających proces
kształcenia
Liczba godzin zajęć
realizowanych w ramach
pomocy psychologicznopedagogicznej
9.
10.
Czy zachowano zgodność z normami
określonymi w rozporządzeniu o
organizacji szkoły i przedszkola?
Czy proporcjonalnie do tego czasu
kształtuje się wymiar zatrudnienia
pracowników obsługi?
Czy suma czasu pracy poszczególnych
oddziałów jest co najmniej równa
ogólnej liczbie godzin zajęć edukacyjnych
w przedszkolu?
Czy zmalała w porównaniu do
poprzedniego roku szkolnego?
Gdy przekroczono normy – wnioskować o zmianę zgodnie z
przepisami.
Jeśli czas pracy przedszkola przekracza osiem godzin
dziennie, powinien być zatrudniony więcej niż jeden
pracownik obsługowy (woźna, sprzątaczka, pomoc
nauczyciela).
Jeśli nie – wnioskować o zmianę zgodnie z przepisami, tak
aby dzieci w ciągu całego czasu przebywania w przedszkolu
pozostawały pod opieką swoich nauczycieli.
Utrzymanie liczby godzin na poziomie porównywalnym do
poprzedniego roku stanowi argument za utrzymaniem
dotychczasowego zatrudnienia.
Czy jest co najmniej równa sumie godzin
przydzielonych nauczycielom?
Jeśli nie – wnioskować o zmianę zgodnie z przepisami.
Czy liczba ta uwzględnia liczbę grup z
zachowaniem ich dopuszczalnej
liczebności zgodnie z rozporządzeniem w
sprawie ppp?
Jeśli rachunek się nie zgadza, należy wnioskować o zmianę
zgodnie z przepisami.
Czy liczba ta jest równa liczbie godzin
przydzielonych nauczycielom w ramach
pensum?
11.
12.
Tygodniowy wymiar godzin
zajęć religii, zajęć z języka
mniejszości narodowej, języka
mniejszości etnicznej lub
języka regionalnego, o ile
takie zajęcia prowadzone są w
przedszkolu
Przydział godzin
poszczególnym nauczycielom,
w tym przydział godzin
imiennie wskazanym
członkom Związku
Czy liczba ta jest równa liczbie godzin
przydzielonych nauczycielom w ramach
pensum?
Jeśli rachunek się nie zgadza, należy wnioskować o zmianę
zgodnie z przepisami.
Czy suma godzin przydzielonych
nauczycielom jest równa ogólnej liczbie
godzin zajęć edukacyjnych i
opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych,
zajęć z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej oraz innych zajęć
wspomagających proces kształcenia?
Jeśli proporcja jest nieprawidłowa – wnioskować o zmianę
zgodnie z przepisami.
Czy przydziały zajęć są zgodne ze
stanowiskami zatrudnienia nauczycieli?
Jeśli zmniejszenie lub zwiększenie wymiaru zatrudnienia
danego nauczyciela nie jest obiektywnie uzasadnione ( w
tym niezgodne z interesem pracowniczym członka Związku)
na tle pozostałych zatrudnionych – wnioskować o zmianę.
Czy przydział godzin dla nauczyciela jest
zgodny z wymiarem jego zatrudnienia?
Jeśli przydzielono godziny niezgodnie ze stanowiskiem
zatrudnienia – wnioskować o zmianę (zwłaszcza jeśli miało
to negatywny wpływ na zakres przydziału godzin innym
nauczycielom).
W razie odpowiedzi negatywnej, wnioskować o zmianę.
Czy przydział godzin ponadwymiarowych
jest celowy oraz zgodny z przepisami i
zasadami współżycia społecznego?
Data i podpis sporządzającego analizę:
Download