Zarządzenie Nr 6a/2016 w sprawie

advertisement
Zarządzenie nr 6a/2016
Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Słonecznego uśmiechu w Czeladzi
z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Dzieci
Na podstawie:
• Art.16 Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
20 listopada 1989 roku (Dz. U.. z dnia 23 grudnia 1991 roku);
• Art.1 pkt 10 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572
z późn. zm.);
• Art.3 ust 3 Ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2004, nr 49,
poz. 463 z późn. zm.);
• § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002
nr 23, poz. 225 z późn. zm.) (dalej Rozporządzenie);
• § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz. U. 2004 nr 26, poz. 232 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 89 poz. 555
z poźn. zm.).
• Art.572 § 1,2 Ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego.
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1493)
zarządzam:
§1
Wprowadzenie
do
stosowania
w
Przedszkolu
Publicznym
Nr
4
im. Słonecznego uśmiechu w Czeladzi – Polityki Ochrony Dzieci, stanowiącej
Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wyznaczam Katarzynę Sadowską i Ewę Żebrowską jako osoby odpowiedzialne za
monitorowanie realizacji Polityki Ochrony Dzieci w przedszkolu.
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 10/2011 Dyrektorki Przedszkola Publicznego Nr 4
z dnia 30 grudnia 2011 roku.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
mgr Barbara Węgrzyn
Download