Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

advertisement
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
na rok szkolny 2012/2013
Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola
Nazwa i adres placówki
DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię
Drugie imię
PESEL
Nazwisko
Data urodzenia
rok
Miejsce urodzenia
miesiąc
dzień
Adres zamieszkania dziecka (wypełnić zgodnie z zeznaniem podatkowym - PIT)
Ulica
nr domu
Miejscowość
Kod
nr lokalu
Gmina
-
INFORMACJE DODATKOWE
Pobyt dziecka w przedszkolu (wpisać znak x w odpowiedniej kratce)
□
□
5 godzin bez wyżywienia (tylko dzieci 5 i 6-letnie z grup popołudniowych)
powyżej 5 godzin z wyżywieniem
deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu ………..
Informacje o dziecku
□
□
□
□
□
od godz………
do godz……….
(wpisać znak x w odpowiednich kratkach)
Dziecko rodzica/opiekuna samotnie wychowującego
Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych:
□
- matka
□
- ojciec
Dziecko w rodzinie zastępczej
Rodzina wielodzietna (co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej)
Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki
INFORMACJA LEKARZA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
(pieczęć i podpis lekarza)
DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW:
Dane rodzica zawierającego umowę
Imię
Nazwisko
Nr dowodu osobistego
Telefon
……………………………………………
Dane drugiego rodzica
Imię
Nazwisko
Telefon
UWAGA
Kartę składamy w placówce do 31 marca 2012 r. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do końca kwietnia
2012 r. Do 30 czerwca 2012 r. należy podpisać umowę z Dyrektorem Przedszkola.
Niespełnienie powyższego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu.
1. Zobowiązuję się do zawarcia umowy z dyrektorem Przedszkola o korzystanie z jego usług zgodnie
z zadeklarowaną w karcie liczbą godzin pobytu dziecka w przedszkolu, oraz do terminowego uiszczania
opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
2. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
zawartych w karcie, w systemach informatycznych przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru
nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
3. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości przedszkolnych na stronie internetowej
promującej placówkę.
4. Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych zgodnie z art. 233 ustawy
z 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią wzoru umowy o świadczenie usług przedszkola.
Sieradz, dnia ...........................
.........................................
podpis matki
...............................................
podpis ojca
Wykaz załączników (wpisać znak x w odpowiednich kratkach)
□
□
□
□
Dokument potwierdzający status rodzica samotnie wychowującego dziecko
Dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzica/ opiekuna
Dokument potwierdzający przebywanie dziecka w rodzinie zastępczej.
Zeznanie podatkowe PIT za rok 2011 potwierdzone przez Urząd Skarbowy (kserokopia pierwszej strony).
Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej
Komisja Kwalifikacyjna przy Przedszkolu nr ……….. na posiedzeniu w dn. ............................2012 r.
1.
Zakwalifikowała ww. dziecko na ................ godzin pobytu od dn. .................................... 2012 r.
2.
Nie zakwalifikowała dziecka z powodu ...........................................................................................................
.................................................................
podpis przewodniczącego Komisji
Sieradz, .......................... 2012 r.
....................................................................
podpisy członków Komisji
Download