PROCEDURA ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ

advertisement
PROCEDURA ZAPOBIEGANIA
ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ CHORÓB
w PRZEDSZKOLU „Niezapominajka” w Pleszewie
Zgodnie z § 2 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21
maja2001roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. Nr 61 , poz.624, z późn.zm.) oraz art.10 ust. 1 pkt 2 oraz 10 a ustawy z 6 stycznia
2000roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6 , poz. 69 , z późn. zm.)
1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci , których stan zdrowia nie powoduje
zagrożenia przenoszenia chorób na inne zdrowe dzieci przebywające w placówce .
2.Rodzice zobowiązani są do monitorowania stanu zdrowia swoich pociech .
3.W przypadku występowania objawów choroby np.( temperatura, katar , wymioty
,inne) rodzic powinien zasięgnąć konsultacji medycznej .
4. Zabrania się przyprowadzania dzieci do placówki z objawami chorób .
5.W przypadku występowania choroby należy poinformować dyrektora , nauczyciela
o przyczynach nieobecności dziecka .
6.W przypadku występowania chorób zakaźnych należy niezwłocznie zawiadomić
dyrektora lub jego zastępcę o wystąpieniu choroby .
7.W przypadku wystąpienia objawów choroby w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu z
chwilą uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka , zobowiązuje się rodzica do
niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola, a nauczyciela do odnotowania w zeszycie
rozmów godziny przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka .
8.Po przebytej chorobie należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w życiu przedszkolnym .
9.W przypadku wystąpienia wypadku w przedszkolu lub poza jego terenem – postępuje
się zgodnie z obowiązującą procedurą .
10.Zabrania się podawania jakichkolwiek leków i stosowania zabiegów medycznych –
postępuje się zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy .
11.Dyrektor , nauczyciel przedszkola zobowiązany jest reagować na każde zagrożenie
związane ze zdrowiem i życiem wychowanka .
Download