NORMY I ZASADY ŻYCIA SPOŁECZNEGO W PRZEDSZKOLU NR

advertisement
NORMY I ZASADY ŻYCIA SPOŁECZNEGO W PRZEDSZKOLU NR 36
Dlaczego dzieci potrzebują norm i zasad?
Wprowadzenie norm i zasad w życiu dziecka spełnia ważną rolę. Wyobraźmy sobie, że
stajemy z zawiązanymi oczami na placu zabaw gdzie są zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele,
ścieżki rowerowe, boisko do gry w piłkę, drabinki, liny do wspinaczki no i oczywiście
inni ludzie. Jak będziemy się poruszać w takim miejscu? Czy jest ono dla nas
bezpieczne? Oczywiście, że nie. Będziemy niepewnie i wolno się przemieszczać, nie raz
się zapewne przewrócimy nabijając guza. Konsekwencje mogą być straszne. A jeśli jest
ktoś obok nas, kto trzyma nas za rękę i mówi: krok w prawo, bo wpadniesz na
huśtawkę, schyl się, bo przed tobą mostek, zatrzymaj się, bo nadjeżdża rowerzysta. Jak
wtedy się poruszamy, jak się czujemy? Bezpiecznie! Tak też jest z zasadami i normami,
które wystosowane w stronę dziecka mówią mu, jakie zachowanie jest pożądane, jakie
jest właściwe i jakie przez nas dorosłych akceptowane. Dzieci potrzebują precyzyjnego
określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Skutecznym środkiem wychowawczym
są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a
tym bardziej dla dziecka a uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.
Normy i zasady postępowania dzieci w grupie przedszkolnej
Na początku roku szkolnego każda z grup przedszkolnych
z pomocą nauczyciela opracowuje swój Kodeks Zachowań, który ma za zadanie
wspierać i motywować dzieci do przestrzegania ustalonych norm i zasad postępowania,
jak również konsekwentnie je egzekwować. Poprzez kolejne lata pobytu dziecka w
przedszkolu zasady te są utrwalane i pomagają dzieciom w ich prawidłowym rozwoju.
Uzgodnione przez dzieci normy i zasady są dla wszystkich jednakowe a dotyczą między
innymi:
• zachowania podczas posiłków
• zachowania w łazience
• zachowania w szatni
• zachowania w sali
• zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
• zachowania podczas wycieczek i spacerów
• zachowania podczas imprez i uroczystości
Formą nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania są:
• pochwały wobec grupy
• pochwały indywidualne
• pochwały przed rodzicami
• atrakcyjne zabawa według pomysłu dziecka
• darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
• drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, dyplomy
Nagradzamy za:
• stosowanie ustalonych umów i zasad,
• wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania,
• wypełnienie podjętych obowiązków,
• bezinteresowną pomoc innym,
• stosowanie zasad ochrony przyrody,
• aktywny udział w pracach grupy. Po ustaleniu norm i zasad postępowania ustalamy
także konsekwencje za brak podporządkowania się im.
Za niestosowanie się do ustalonych zasad jest:
• upomnienie słowne
• rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
• wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
• odsunięcie na krótki czas od zabawy,
• zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
KODEKS PRZEDSZKOLAKA
Obowiązkiem dziecka jest:
dbać o bezpieczeństwo swoje i innych
troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali
uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem
dbać o zdrowie własne i innych
bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych
stosowania się do przyjętych zasad obowiązujących w grupie i przedszkolu,
ustalonych wspólnie z nauczycielką, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania
na polecenia personelu przedszkola
7. włączania się do prac porządkowych w sali, w ogrodzie po zajęciach lub zabawie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-kształcącego,
dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z:
1. zasadami pracy z małym dzieckiem
2. potrzebami i możliwościami rozwojowymi, w tym z potrzebą badania,
eksperymentowania, wyborem realizowanej aktywności poznawczej, wyborem
zadań i sposobów ich rozwiązywania, zgłaszania własnych pomysłów
2. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach
3. wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności,
możliwości i potrzeby twórczej aktywności
4. codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne
5. uczestnictwa w życiu przedszkola
6. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby
7. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
8. szacunku dla różnorodnych potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
9. poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby
10. przebywania w spokoju, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu
11. stałej opieki i uwagi nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników
przedszkola
12. zabawy, współdziałania z innymi
13. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone
14. racjonalnego żywienia
15. regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego
Download