Wartość przedszkola dla rozwoju dziecka

advertisement
Wartość przedszkola
dla rozwoju dziecka
Polnisch / język polski
Drodzy Rodzice!
W niniejszej broszurze informacyjnej dla rodziców
zostały krótko wymienione najważniejsze aspekty tego,
jaki wpływ na samo dziecko i na Państwa rodzinę może
mieć wysłanie dziecka do przedszkola. Poruszone tutaj
kwestie bazują na badaniach naukowych dotyczących
wysłania dziecka do bardzo dobrych przedszkoli.
Przedszkole to pierwsza placówka edukacyjna każdego
dziecka. Jest to miejsce wczesnodziecięcej edukacji,
opieki i wychowania. Edukacja jest czymś więcej niż
czystym zdobywaniem wiedzy. Dorastając w odpowiednim
środowisku, dziecko poznaje otaczający je świat i aktywnie
w nim uczestniczy. Edukacja to proces rozwoju osobistego,
który służy lepszemu radzeniu sobie w życiu.
Czy wiedzieliście, że...?
»» Dzieci, które uczęszczały do przedszkola łatwiej zawierają przyjaźnie i radzą sobie z emocjami oraz lepiej kontrolują swoje zachowania.
»» Przedszkole wspiera rozwój kulturalny dzieci co wzmacnia ich kreatywność.
»» Przedszkole wzmacnia odporność psychiczną i
fizyczną dzieci.
»» Dzieci uczęszczające do przedszkola mają
lepiej rozwinięte umiejętności mówienia,
czytania, pisania, umiejętności matematyczne
i i te związane z naukami przyrodniczymi niż
dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola.
»» Przedszkole promuje równe szanse dzieci.
»» Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mogą w
każdej chwili zasięgnąć profesjonalnej porady
dotyczącej wychowywania dzieci.
Mimo że nauka w głównej mierze następuje w procesie
samokształcenia, to dzieci nie doświadczają uczenia
się „automatycznie“, potrzebują one znaleźć się w
warunkach, w których uczenie się w ogóle jest
możliwe. Przedszkole dysponuje wykwalifikowanymi
pracownikami oraz odpowiednimi pomieszczeniami do
zabawy, które umożliwiają dzieciom zdobywanie
pedagogicznie wartościowych doświadczeń
edukacyjnych. Dzieci w przedszkolu nabywają
umiejętności, które stanowią podstawę do nabywaniu
umiejętności szkolnych. Ponadto przedszkole wspiera
rodziców w ich funkcji wychowawczej i edukacyjnej.
Rozwój zdolności poznawczych
Pod pojęciem zdolności poznawczych rozumie się wszelkie
psychiczne umiejętności człowieka: uwagę, percepcję,
rozumienie, zapamiętywanie, myślenie, rozwiązywanie
problemów i podejmowanie decyzji. Przedszkole stanowi
dodatkowe bezpieczne i nadzorowane środowisko, w
którym dzieci są zachęcane do kształcenia się i rozwoju.
Wsparcie w rozwoju językowym
W przedszkolu dzieci mają możliwość doskonalenia swoich
umiejętności językowych. Oprócz cennej stymulacji dzieci
do mówienia przez pedagogów, dzieci uczą się mówić
również podczas zabawy z innymi dziećmi.
W przedszkolu rozwój językowy dzieci o słabej znajomości języka niemieckiego jest szczególnie wyraźny.
Rozwój umiejętności społecznych
W grupie przedszkolnej dzieci co do zasady inicjują
i doświadczają pierwszych zachowań społecznych.
Zachowań, które w naszym społeczeństwie uchodzą za
społecznie akceptowalne. Dzięki profesjonalnej opiece
pedagogicznej i w ramach wspólnej zabawy dzieci uczą
się między innymi integracji, indywidualnego i wspólnego
rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania przyjaźni.
Pozytywne relacje z rówieśnikami korzystnie wpływają
na rozwój poczucia własnej wartości i pewności siebie.
Tym sposobem dzieciom w późniejszym czasie łatwiej
jest zawierać przyjaźnie i regulować swoje emocje i
zachowania. Częściej są społecznie uczynne i nastawione
są na współpracę.
Rozwój edukacji kulturalnej
W przedszkolu dzieci zachęcane są do aktywnego
zapoznawania się z kulturą (np. z normami i wartościami
społecznymi). Oprócz codziennych aktywności w tym
zakresie, pedagodzy organizują uroczystości, obchodzą
specjalne dni związane ze świętami oraz organizują
wycieczki i tygodnie tematyczne. Przy czym dzieci nie
zawsze zajmują się tylko aspektami własnej kultury. W
przedszkolu prezentowane mogą być też inne kultury.
Ponadto dzieci mogą i chcą w kreatywny sposób wyrazić
swoje doświadczenia i wrażenia, np. malując, wycinając
i naklejając kolorowe kartki, śpiewając, grając, tańcząc
oraz biorąc udział w przedstawieniach. Praca twórcza
wzmacnia kreatywność, wyobraźnię, pomysłowość i
elastyczne myślenie.
Wczesna promocja zdrowia
Im wcześniej zdrowe zachowania (np. zdrowy podwieczorek
składający się z owoców i warzyw) wplatane są do życia
codziennego, tym łatwiej jest nam się ich trzymać, co
pozwoli uniknąć ewentualnych przyszłych problemów
zdrowotnych. Poza wczesnym wykrywaniem chorób lub
złego samopoczucia, przedszkole przyczynia się też w
znacznym stopniu do utrzymania fizycznego i psychicznego
zdrowia oraz wzmacnia psychiczną odporność dzieci.
Korzyść również dla rodziców i rodziny
Profesjonalnie wyszkoleni pedagodzy mogą Państwa
wesprzeć, jeżeli macie pytania natury wychowawczej i
mogą ponadto wspomóc Państwa wykorzystując swoje
znajomości z rozbudowanej sieci specjalistów. Ponadto
wysłanie dziecka do przedszkola pozwoli pogodzić prace
z życiem rodzinnym.
Chcielibyśmy udoskonalić nasze usługi doradcze.
Pomóżcie nam Państwo przekazując swoje sugestie pod
tym linkiem:
Prosimy, abyście Państwo podzielili się swoją
opinią dotyczącą doradztwa pod linkiem:
www.oif.ac.at/umfrage-eltern
Download