Oświadczenie o położeniu oddziału przedszkolego względem

advertisement
…………………………….
….…….…………., dnia ………………r
/Nazwisko i imię /
/miejscowość/
OŚWIADCZENIE
PRZEDSZKOLE/ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY JEST NAJBLIŻEJ
POŁOŻONE/Y WZGLĘDEM MIEJSCA ZAMIESZKANIA
KANDYDATA (w miejscowości zamieszkania kandydata lub innej bliżej
położonej miejscowości nie funkcjonuje przedszkole lub oddział
przedszkolny)
Świadomy/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia
6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1137 ze zmianami) za
składanie fałszywych zeznań oświadczam/y że przedszkole/ oddział przedszkolny jest najbliżej
położony względem miejsca zamieszkania.
……………………………………
........................................................
(podpis rodzica/rodziców)
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards