Zgłoszenie kandydata

advertisement
KARTA
zgłoszenie kandydata
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Myślachowicach
na rok szkolny 2017/2018
Dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Myślachowice
1. Dane kandydata:
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Seria i nr paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość
(tylko w przypadku braku numeru PESEL)
2. Dane rodziców/prawnych opiekunów kandydata:
MATKI
OJCA
Imię
Nazwisko
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu
3. Oświadczam, że:
a) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
w zgłoszeniu,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
wniosku na potrzeby związane z postepowaniem rekrutacyjnym zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
..……………., dnia ............................
.........................................................
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)
4. Przyjęcie zgłoszenia:
Data przyjęcia zgłoszenia: ……………………………
...........................................................
(podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards