SKIEROWANIE NA BADANIE DO CELÓW SANITARNO

advertisement
………………………………….
(pieczęć pracodawcy)
SKIEROWANIE NA BADANIE DO CELÓW
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
Kieruję na badania lekarskie:
Pana/Panią*)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nr PESEL**) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkałego/zamieszkałą*) ……………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zatrudnionego/zatrudnioną*) lub podejmującego/podejmującą*) pracę na stanowisku lub stanowiskach pracy: ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zakres czynności, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby: ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
(miejsce i data)
……..….…………………….
(podpis pracodawcy)
Objaśnienia:
*)
Niepotrzebne skreślić.
**)
W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w przypadku
osoby przyjmowanej do pracy – data urodzenia.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards