Wzór pisma wymierzającego karę porządkową

advertisement
……………….……......
…………….…………………
(oznaczenie pracodawcy)
(miejscowość i data)
WYMIERZENIE KARY PORZĄDKOWEJ
Pan(i) ..............................................................
(imię i nazwisko pracownika)
Na podstawie art. 108 Kodeksu pracy, z powodu naruszenia przez Pana/ią ustalonej
organizacji i porządku w procesie pracy*, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy*,
przepisów przeciwpożarowych*, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w
pracy
oraz
usprawiedliwiania
nieobecności
w
pracy*,
opuszczenia
pracy
bez
usprawiedliwienia*, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości*, spożywania alkoholu w
czasie pracy*, przewinienia popełnionego w dniu …….………, polegającego na .....................
…………………………………………………………………………………………………...,
(należy opisać przewinienie pracownicze uzasadniające wymieranie kary)
nakładam na Pana/ią karę:
– upomnienia*,
– nagany*,
– pieniężną w wysokości……………………………(słownie: ………………….…) złotych*.
Od niniejszego orzeczenia przysługuje Panu/i prawo wniesienia sprzeciwu do pracodawcy, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania tego pisma.
Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty jego wniesienia jest równoznaczne z jego
uwzględnieniem.
........................................................
(podpis pracodawcy lub osoby
upoważnionej do składania
oświadczeń w imieniu pracodawcy)
* niepotrzebne skreślić
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards