Informacja o warunkach zatrudnienia (pracodawca

advertisement
…………., ……… 20.... r.
(miejscowość i data)
……………………………………
(nazwa pracodawcy)
……………………………………
(siedziba i adres)
……...……………………….
(imię i nazwisko pracownika)
………………………………
(dział)
………………………………
(stanowisko)
Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracodawcy zatrudniającego
co najmniej 20 pracowników
Na podstawie art. 29 § 3 Kodeksu Pracy informuję Pana/Panią*, że:
1. Obowiązująca Pana/Panią* dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin, a norma
tygodniowa – przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
2. Wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu, dnia ……………………… każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. Przysługuje Panu/Pani* urlop wypoczynkowy w wymiarze ………………… w roku
kalendarzowym,
4. Okres wypowiedzenia zawartej z Panem/Panią* umowy o pracę na czas
……………………………………..……. wynosi ………………….……………….. .
5. W związku z zatrudnieniem jest Pan/Pani* objęty/a* zakładowym układem
zbiorowym pracy dla pracowników z dnia …………………………………………......
i przysługują Panu/Pani* uprawnienia zagwarantowane jego postanowieniami**.
....………………………................
(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej
do reprezentowania pracodawcy)
Potwierdzenie zapoznania się z treścią informacji.
…………………………………
(data i podpis pracownika)
___________________
* niepotrzebne skreślić
**dotyczy pracodawcy, u którego obowiązuje układ zbiorowy pracy
Download