Uploaded by banus7

wypowiedznie zmieniające

advertisement
TORMOR SP. Z O.O.
ul. Kwiatowa 12
00-950 Warszawa
Warszawa, 09.05.2020r.
(pieczęć pracodawcy)
Pan/Pani
Jan Malinowski
ul. Kopernika 34/3
24-100 Puławy
WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ
Wypowiadam Panu/Pani umowę o pracę zawartą w dniu 01.10.2016 r. w części dotyczącej
wynagrodzenia oraz miejsca pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
który upłynie w dniu 31.08.2020 r.
Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest reorganizacja
działu, w którym jest Pan zatrudniony.
Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia 01.09.2020 r. .proponuję następujące, nowe
warunki umowy o pracę:


Wynagrodzenie: 3.900,00 zł brutto + premia uznaniowa
Miejsce pracy: ul. Lipnicka 23, Radom
Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.
Jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia 15.07.2020 r. nie złoży
oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to
równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę warunków umowy.
W razie odmowy przyjęcia przez Pana/Panią zaproponowanych warunków umowy o pracę,
umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z dniem 31.08.2020 r..
Jednocześnie informuję, iż w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy
Warszawie.
...........................................................
.........................................................
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej
pracodawcę albo osoby upoważnionej do
składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
(data i podpis pracownika)
Download