rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

advertisement
______________________
______________________
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)
(miejscowość i data)
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM
Pan (Pani)
_________________________
_________________________
_________________________
Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu_____________________________
z zachowaniem _____________________________________ okresu wypowiedzenia, który
(wskazać długość okresu wypowiedzenia)
upłynie w dniu _________________________________________
Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje
Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ______________
_____________________________________
(siedziba sądu)
_________________________
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej
pracodawcę albo osoby upoważnionej do
składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
_________________________________
(potwierdzenie odbioru przez pracownika - data i podpis)
______________________
______________________
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)
(miejscowość i data)
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM
SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA
Pan (Pani)
_________________________
_________________________
_________________________
Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu __________________________
z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi _____________________
__________________________________________________
(wskazać długość zastosowanego okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 § 1 k.p.
i upłynie w dniu ____________________________________
Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje
Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ______________
_____________________________________
(siedziba sądu)
______________________________
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej
pracodawcę albo osoby upoważnionej do
składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
_________________________________
(potwierdzenie odbioru przez pracownika - data i podpis)
______________________
______________________
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)
(miejscowość i data)
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA
Pan (Pani)
_________________________
_________________________
_________________________
Z dniem ____________________________ rozwiązuję z Panem (Panią) bez zachowania okresu
wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu _______________________________z powodu
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(wskazać przyczynę i podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę)
Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje
Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w _____________
_____________________________________
(siedziba sądu)
______________________________
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej
pracodawcę albo osoby upoważnionej do
składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
_________________________________
(potwierdzenie odbioru przez pracownika - data i podpis)
______________________
______________________
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)
(miejscowość i data)
WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ
Pan (Pani)
_________________________
_________________________
_________________________
Wypowiadam Panu(Pani) umowę o pracę zawartą w dniu ______________________________
w części dotyczącej ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(wskazać postanowienia umowy o pracę podlegające wypowiedzeniu)
z zachowaniem _______________________________________________________________
(wskazać długość okresu wypowiedzenia)
okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu ________________________________________
Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest _______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia ____________________________ proponuję
następujące, nowe warunki umowy o pracę: _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.
Jeżeli Pan (Pani) przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia _________________
nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to
równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę warunków umowy.
W razie odmowy przyjęcia przez Pana (Panią) zaproponowanych warunków umowy o pracę,
umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z dniem _______________________
Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje
Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w_______________
_____________________________________
(siedziba sądu)
______________________________
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej
pracodawcę albo osoby upoważnionej do
składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
_________________________________
(potwierdzenie odbioru przez pracownika - data i podpis)
Download