Newsletter – styczeń 2015 r. Orzecznictwo SN z zakresu prawa pracy

advertisement
Informator Prawny
Kancelarii adw. Alicji Bień w Łodzi
Styczeń 2016 r.
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu
prawa pracy
Orzecznictwo Sądu Najwyższego ma ogromne znaczenie dla wykładni i interpretacji
powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. Analiza uzasadnień uchwał, wyroków oraz
postanowień wydawanych w ramach działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego pozwala
rozwiać wątpliwości, które mogą pojawić się podczas stosowania przepisów prawa np. w toku
prowadzenia działalności gospodarczej.
Poniżej prezentujemy orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy, które mogą mieć
istotne znaczenie dla praktyki.
Nałożenie kary porządkowej na pracownika a rozwiązanie umowy o pracę na podstawie tego
samego zdarzenia
Wyrok Sądu Najwyższego z 18 lutego 2015 r.
I PK 171/14
Potwierdzając wcześniejsze orzecznictwo, Sąd
Najwyższy w omawianym wyroku przedstawił
swój pogląd, że nie ma przeszkody
aby pracodawca zwolnił za wypowiedzeniem
albo
bez
wypowiedzenia
pracownika
na podstawie tego samego zdarzenia, za które
została na pracownika nałożona kara
porządkowa na podstawie art. 108 kodeksu
pracy.
Decydujące
znaczenie
w
tym
przypadku będzie miała waga naruszenia
obowiązków pracowniczych, uzasadniająca
przekonanie pracodawcy o niemożności
dalszego zatrudniania pracownika. Pamiętać
należy, że rozmiar naruszenia obowiązków
pracowniczych ma charakter obiektywny
i zależy od rodzaju naruszanego obowiązku,
stopnia zawinienia oraz rodzaju naruszenia
czy też zagrożenia interesów pracodawcy.
Ustalanie wysokości odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy
o pracę
Wyrok Sądu Najwyższego z 18 marca 2015 r.
I PK 190/14
We wskazanym orzeczeniu Sąd Najwyższy
wyraził zdanie, że w przypadku gdy okres
wypowiedzenia umowy o pracę jest krótszy niż
trzy miesiące, sąd powinien miarkować
wysokość
odszkodowania
należnego
pracownikowi z tytułu niezgodnego z prawem
Kancelaria Adwokacka Alicji Bień i Kancelarie Partnerskie
ul. Pawilońska 47 91-487 Łódź
[email protected]
Informator Prawny
Kancelarii adw. Alicji Bień w Łodzi
wypowiedzenia umowy o pracę oraz
że
możliwe
jest kwestionowanie
wysokości
przyznanego odszkodowania także wówczas,
gdy mieści się ono w ustawowych granicach.
Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że podczas
ustalania wysokości odszkodowania trzeba
brać pod uwagę zarówno jego funkcję
kompensacyjną, jak również socjalną oraz
represyjną . Dodatkowo w takiej sytuacji trzeba
brać pod uwagę zarówno sytuację osobistą
i majątkową pracownika, który został
Styczeń 2016 r.
zwolniony, jak i charakter naruszonych
przepisów dotyczących wypowiadania umowy
o pracę. Z drugiej strony Sąd zauważył
potrzebę ochrony interesu pracodawcy
w kwestii prowadzenia polityki kadrowej,
między innymi poprzez ustawowe ograniczenie
wysokości takiego odszkodowania poprzez
określenie maksymalnej jego wysokości jako
równowartości
trzymiesięcznego
wynagrodzenia.
Określenie odszkodowania w umowie o zakazie konkurencji a jej ważność
Wyrok Sądu Najwyższego z 22 lipca 2015 r.
I PK 252/14
W wyroku Sąd Najwyższy wyraził
zdanie, że nieokreślenie odszkodowania albo
określenie jego wysokości poniżej 25%
otrzymywanego
przez
pracownika
wynagrodzenia nie powoduje nieważności
umowy (klauzuli konkurencyjnej). W takim
wypadku postanowienia umowy sprzeczne
z art. 1012 § 3 kodeksu pracy zostają wówczas
zastąpione
przez
tę
normę.
Takie
rozstrzygnięcie sądu ma istotne znaczenie dla
pracodawcy ze względu na kwestię roszczeń
przysługujących mu z tytułu zastrzeżonej
w takiej umowie kary umownej na wypadek
łamania przez pracownika jej postanowień.
Utrata zaufania do pracownika przez pracodawcę przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę
Wyrok Sądu Najwyższego z 14 kwietnia 2015 r.
II PK 140/14
W tezie wyroku Sąd Najwyższy
wyraził zdanie, że jeżeli przyczyny utraty
zaufania do pracownika są prawdziwe,
obiektywne i racjonalne, to mogą uzasadniać
wypowiedzenie. Jak słusznie zauważył Sąd,
zgodnie z artykułem 30 § 4 Kodeksu pracy
pracodawca
w
oświadczeniu
o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na
Kancelaria Adwokacka Alicji Bień i Kancelarie Partnerskie
ul. Pawilońska 47 91-487 Łódź
[email protected]
Informator Prawny
Kancelarii adw. Alicji Bień w Łodzi
czas nieokreślony lub rozwiązaniu umowy
o pracę bez wypowiedzenia powinien podać
przyczynę wypowiedzenia lub rozwiązania
umowy. Zgodnie z wypracowaną praktyką
judykatury przyczyny te muszą być : jasne,
jednoznaczne i prawdziwe. Dodatkowo Sąd
podkreślił, że przyczyny te nie muszą być za
każdym razem uzasadniane tak, aby postronny
czytelnik
otrzymał
wszystkie
informacje
o szczegółach zdarzenia, natomiast muszą one
być zrozumiałe dla stron stosunku pracy, które
znają regulaminy i procedury obowiązujące
u pracodawcy. Oświadczenie pracodawcy
ma pozwalać na identyfikację przyczyny
uzasadniającej podjęcie omawianych kroków
wobec pracownika. Celem takich wymogów
jest umożliwienie pracownikowi obrony przed
nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy.
Z drugiej strony podkreśla się, że rozwiązanie
umowy za pracę za wypowiedzeniem nie
powinno być traktowane jako sankcja, a jako
przynależne pracodawcy prawo do doboru
pracowników
realizujących
jego
wizję
prowadzonej działalności gospodarczej. Przez
zaufanie w relacji pracowniczej rozumieć
należy „istnienie pewnej więzi między stronami
stosunku pracy” wyrażającej się w możliwości
polegania na pracowniku, na sumiennym
wykonywaniu przez niego powierzonych
zadań, zwłaszcza jeżeli pracownik ten pełni
funkcję kierowniczą w zakładzie pracy.
Podkreśla się, że obowiązku tego nie niweluje
zarówno zmiana w zakresie obowiązków
pracownika, jak i w zakresie piastowanego
Styczeń 2016 r.
stanowiska w zakładzie pracy, zwłaszcza w
kwestii
lojalności
pracownika
wobec
pracodawcy oraz kierowania się zasadami
współżycia
społecznego
przy
realizacji
obowiązków
pracowniczych.
Wyżej
wymienione obowiązki pracownicze zdaniem
Sądu Najwyższego wynikają z art. 100 § 2 pkt 4
Kodeksu Pracy „Pracownik jest zobowiązany w
szczególności : 4) dbać o dobro zakładu
pracy, chronić jego mienie oraz zachować w
tajemnicy informacje, których ujawnienie
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (…)”.
Obowiązki wymienione w przytoczonym
przepisie określa się powszechnie jako
obowiązek dbałości o „interesy pracodawcy”.
Określone w kodeksie pracy obowiązki
pracownicze mają w tym względzie istotny
charakter,
ponieważ
najczęściej
ich
wypełnianie jest nierozerwalnie związane
z
kwestią
zaufania
pracodawcy
do
pracownika. W judykaturze podkreśla się, że
utrata zaufania do pracownika, która jest
efektem pewnego procesu zmieniania się
relacji pomiędzy stronami stosunku pracy, nie
może nastąpić na podstawie podania przez
pracodawcę
przyczyn
o
charakterze
arbitralnych
ocen,
czy
subiektywnego
uprzedzenia. Dodatkowo Sąd zwrócił uwagę, iż
przypadku podania przez pracodawcę w
uzasadnieniu kilku przyczyn rozwiązania lub
wypowiedzenia umowy o pracę z powodu
„utraty zaufania” istotnym będzie czynnik
jakościowy przytoczonych zarzutów, nie zaś
czynnik ilościowy.
Opracowano na podstawie: Monitor Prawa Pracy 10/2015. Zmiany (w oparciu o orzecznictwo Sądu
Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych)
Kancelaria Adwokacka Alicji Bień i Kancelarie Partnerskie
ul. Pawilońska 47 91-487 Łódź
[email protected]
Informator Prawny
Kancelarii adw. Alicji Bień w Łodzi
Styczeń 2016 r.
Zespół
Adwokat
Adwokat
Radca prawny
Aplikant
adwokacki
Aplikant
radcowski
Alicja
Bień
Dorota
Dzięgielewska
Agnieszka
NowakMaciejewska
Marcin
Bocheński
Martyna
Czapska
a.bien
@alicjabien.pl
d.dziegielewska
@alicjabien.pl
a.nowakmaciejewska
@alicjabien.pl
m.bochenski
@alicjabien.pl
m.czapska
@alicjabien.pl
Aplikant
adwokacki
Prawnik
Prawnik
Dyrektor Biura
Alicja Tarkowska
Katarzyna
Więcek
Ewa
Duda
k.wiecek
@alicjabien.pl
e.duda
@alicjabien.pl
Tamara
Stamirowska
t.stamirowska
@alicjabien.pl
a.tarkowska
@alicjabien.pl
[email protected]
Kancelaria Adwokacka Alicji Bień i Kancelarie Partnerskie
ul. Pawilońska 47 91-487 Łódź
[email protected]
Download