Informacja o zmianie wysokości wynagrodzenia

advertisement
........................................
..................................
(pieczęć nagłówkowa
pracodawcy)
(miejscowość i data)
....................................
(numer REGON-EKD)
INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA
Pan/Pani
...............................................
...............................................
(imię i nazwisko)
W związku ze zmianą wysokości najniższego wynagrodzenia zawiadamiam Pana (Panią),
że
przysługujące Panu (Pani) dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze od dnia
........................................................... r. zostanie podwyższone do kwoty ................................
(słownie: ...................................................................................................................................
............................................................................................................) złotych.
Dodatkowym elementem wynagrodzenia od tego dnia będzie dodatek funkcyjny w kwocie
................................................ złotych oraz miesięczna premia w wysokości ............ %
wynagrodzenia zasadniczego liczonego wraz z dodatkiem funkcyjnym.
Pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian.
.......................................................
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej
pracodawcę albo osoby upoważnionej do
składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
.........................................
(potwierdzenie odbioru przez
pracownika - data i podpis)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards