Umowa o pracę na czas zastępstwa

advertisement
.............................
miejscowość
dnia
…………….
......................................
(pieczątka firmowa pracodawcy)
Umowa o pracę na czas zastępstwa
zawarta w dniu ............... r. w ...........................
pomiędzy ............................... z siedzibą w ........................ przy ul. .............................,
nr NIP ………………. reprezentowanym przez .........................., zwanym dalej Pracodawcą,
a
Panem (ą).................................., zamieszkałym w ................... przy ul. ...........................,
legitymującym się dowodem osobistym nr ..................., wydanym przez ............................
Nr PESEL ............, NIP ..............., zwanym dalej Pracownikiem.
pkt 1
Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieświadczenia pracy przez……………………………….
(imię i nazwisko nieobecnego pracownika), której/ego nieobecność jest usprawiedliwiona
i wynika z faktu …………………….............………... (powód zastępstwa, np. udzielenia urlopu
wychowawczego, urlopu bezpłatnego, długotrwałej niezdolności do pracy)
Przez powyższy okres Pracownik będzie zatrudniony w wymiarze (pełnym/ niepełnym) czasu
pracy na stanowisku ........................... .
pkt 2
Jako miejsce wykonywania pracy ustala się .............................
pkt 3
Dniem rozpoczęcia pracy jest ……………………r.
pkt 4
W czasie obowiązywania niniejszej umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za
wykonaną pracę w wysokości wynagrodzenia zasadniczego w kwocie miesięcznej …………. zł
brutto (słownie: ……………………………….….. złotych), płatne w terminie do ostatniego dnia
danego miesiąca.
pkt 5
Umowa o pracę może zostać wypowiedziana przed upływem terminu na jaki została zawarta
przez każdą ze stron za …………………...
(okres wypowiedzenia) dniowym okresem
wypowiedzenia.
pkt 6
Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do
wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.
..................................................
(podpis pracownika)
............................................
(pieczęć i podpis pracodawcy)
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów
prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania (układu
zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) i przepisy powyższe akceptuję i zobowiązuję
się do ich stosowania i przestrzegania.
...................................
(data i podpis pracownika)
Download