ZG¥OSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY ( 39.77kB)

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY

OfPr / ____ / _______
I. Informacje dotyczące pracodawcy.
1. Nazwa pracodawcy:
Nr NIP :
3. Adres siedziby pracodawcy:
Ulica ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
-
................................................................................................................................................................
 Agencja zatrudnienia zgłaszająca ofertę pracy
Miejscowość
Gmina ..................................................................................................................
Osoba do kontaktu ze strony pracodawcy:
Telefon / fax …………………………………………………………..……
Nazwisko i imię ..................................................................................................................
e – mail
Stanowisko służbowe .……..........................................................................................
Telefon kontaktowy ………….......................................................................................
Częstotliwość kontaktów ……………………………………………..……….…..
4.
................................................................................
Kod pocztowy
tymczasowej
2.
 ZAMKNIĘTA

OTWARTA
REGON:
5.
.............................................................................................................
strona internetowa ...................................................................................
6. Forma prawna:
Forma własności:
 prywatna
  publiczna
1) Spółka jawna; 2) Spółka z o.o.;
3) Spółka akcyjna; 4) Spółka cywilna;
5) Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej;
6) Przedsiębiorstwo państwowe;
7) inne ………………………………………………………….….....
7. Podstawowy rodzaj działalności w/g PKD:
  8. Liczba zatrudnionych pracowników:
...............................
II. Informacje dotyczące zgłoszonego miejsca zatrudnienia.
9.
Nazwa zawodu:
10. Nazwa stanowiska:
............................................................................
..................................................................
............................................................................
..................................................................
…………………………………………………
………………………………………..…
……………………………………………
13. Kod zawodu:





11. Liczba wolnych miejsc zatrudnienia:
w tym dla osób niepełnosprawnych:
12. Wnioskowana liczba kandydatów:
14. Miejsce wykonywania pracy (miejscowość, itp.):
....................................................................................................................................
15. Dodatkowe informacje
16. Wymiar czasu pracy:
18. Rodzaj zatrudnienia:
19. Okres zatrudnienia:
(możliwość zakwaterowania, itp.):
...........................................................................
17. Charakterystyka,
obowiązków:
rodzaj
pełny
etat
wykonywanej
½
etatu
inne
…………
pracy, zakres
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
20. System i rozkład czasu pracy:
1) jedna zmiana
2) dwie zmiany
3) trzy zmiany
4) ruch ciągły
5) inne …………………….……..
1) na czas nieokreślony
2) na czas określony
3) na okres próbny
4) zlecenie
5) o dzieło
6) praca tymczasowa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1 m-c
3 m-ce
6 m-cy
12 m-cy
24 m-ce
……….……………...…

w rozu. art. 19g ustawy
7) inne …..………………......

21. Data rozpoczęcia pracy: 22. Ważność oferty:
7 dni

1) zatrudnienie od zaraz
14 dni

2) …………………………
(dzień/m-c/rok)

30 dni

23. Wysokość wynagrodzenia
(kwota brutto):
24. System wynagrodzenia
(akordowy, miesięczny, itp.):
…..…………………………………………
………….……………….…………….
25. Czas pracy:
od …..…………..……..…… do …………………………… (dni tygodnia)
w godz. od ……….….. do ….………... / od ….……… do ………..…
27. Forma kontaktu kandydatów z pracodawcą:
26. Wymagania - oczekiwania pracodawcy:
1) wykształcenie …………………………………..……………………….………….
2) kierunek/specjalność …………………………………………..………………
1) osobisty
3) staż pracy/doświadczenie zawodowe ………….…………….…….
2) telefoniczny
……………………….………………………….…………………………………….….……
3) telefoniczny lub osobisty
4) umiejętności/uprawnienia …………………………………………………
5) znajomość jęz. obcych (poziom znajomości)……………………….
4)
inny (CV + list motywacyjny przesłać pocztą
lub na e-mail) ……………………………………………………..
……………………………………….………………………………………………………..
6) kandydaci z państw EOG ………………….…………………………….…
7) inne ……………………………………………………………………………..……..…
28. Miejsce i godziny przyjęcia kandydatów przez pracodawcę:
…………………………………………………………………………………………………….……
30. Upowszechnienie oferty pracy:
TAK
29. Nazwisko i imię osoby zgłaszającej ofertę pracy:
…………………………….…………………………………………….……………
NIE (oferta pracy będzie upowszechniona na terenie powiatu łobeskiego)
przekazanie oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy: ……………………………….…………………………………….
upowszechnienie oferty pracy w wybranych państwach EOG: …………………………………………………………………………..………….
III. Adnotacje urzędu pracy.
31. Data ważności oferty/
wolnego miejsca
zatrudnienia:
od …………………………………..…..…..
32. Numer pracodawcy: 33. Data przyjęcia zgłoszenia:
1) pisemnie
2) fax
3) e – mail
4) osobiście
5) telefonicznie
…………………..……
do ……………….………………………….
35. Numer zgłoszenia:
36. Data odwołania/
zrealizowania/
upływu terminu
zgłoszenia:
…………………………..…
…………………..………….……
34. Sposób przyjęcia oferty:

37. Upowszechnienie informacji:
 PSZ  internet  giełda pracy ________________________________________
 tablica ofert pracy PUP w Łobzie 38. Kod pracownika
(Nazwisko):
 przekazanie do wskazanych PUP
 baza ofert pracy EURES
………………………………….
IV. Informacje dotyczące oferty pracy.
1.
…………………………………………………………………………………….……..
(data i podpis osoby odpowiedzialnej za realizację oferty pracy)
2. Sposób realizacji oferty:
- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń ………………………………….…………………………………………………………….………….……... (data i podpis)
- zamieszczenie na stronie internetowej …………………………...…………………………………………………………………….……..… (data i podpis)
- zorganizowanie giełdy pracy …………………………………………………………………………………………………………………………….... (data i podpis)
3. Aktualizacja oferty:
I. Aktualna / nieaktualna / brak kontaktu telefonicznego
………………………………………………………………...…
(data i podpis)
II. Aktualna / nieaktualna / brak kontaktu telefonicznego
……………………………………………………………..…….
(data i podpis)
III. Aktualna / nieaktualna / brak kontaktu telefonicznego
………………………………….…………………...……………
(data i podpis)
IV. Aktualna / nieaktualna / brak kontaktu telefonicznego
………………………………….……......................……………
(data i podpis)
OŚWIADCZENIE PRACODAWCY ZGŁASZAJĄCEGO
KRAJOWĄ OFERTĘ PRACY
Oświadczam, że krajowa oferta pracy jest/nie jest* w tym samym czasie zgłoszona
do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju.
Art. 36, ust. 5 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na podanie do wiadomości
publicznej
danych
umożliwiających
identyfikację
pracodawcy
przez
osoby
niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
Art. 36, ust. 5 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
Oferta nie zawiera/zawiera* wymagań/nia, które naruszają zasadę równego
traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, w szczególności
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację
seksualną.
Art. 36, ust. 5 e pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
Oświadczam, że w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy zostałem/
nie zostałem* skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych
lub jestem/nie jestem* objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.
Art. 36, ust. 5 e pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
…………………………………….…….……………………………
data i podpis pracodawcy
* Niepotrzebne skreślić
Download