Umowa dotycząca skierowania Pracownika do

advertisement
Umowa dotycząca skierowania Pracownika do podniesienia kwalifikacji zawodowych
zawarta w dniu ...........(data).............. w …………(miejscowość)………… pomiędzy
……………………(nazwa Pracodawcy)………………………………………………..
reprezentowanym przez:
……………(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pracodawcę)……………………..
- zwanym dalej „Pracodawcą”
a
…………………..(imię
i
nazwisko
zamieszkałym……….(adres
pracownika)…………………………….………..,
zamieszkania
Pracownika)………………………-zwanym
dalej „Pracownikiem”.
§1
1. Pracodawca poleca Pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez
kształcenie
w/na………………………………………………..(nazwa,
rodzaj
szkolenia)……………………………., zwanego dalej „Szkoleniem”.
2. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w ust. 1, rozumie się
zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy
Pracodawcy albo za jego zgodą.
§2
Pracownik zobowiązuje się realizować program Szkolenia w formie i czasie określonym
przez …………(nazwa podmiotu organizującego Szkolenie)………………. i ukończyć
naukę w terminie wyznaczonym programem nauczania, tj. do ……………………………..
§3
Pracownik zobowiązuje się do przepracowania u Pracodawcy okresu min. … lat, liczonych
od dnia ukończenia Szkolenia.
§4
Pracodawca zobowiązuje się udzielić na rzecz Pracownika następujących świadczeń:
1) zrefundowania w wysokości …% opłat uiszczanych przez Pracownika z tytułu
nauki w ramach Szkolenia,
2) płatnego urlopu szkoleniowego w dniach, które są dla pracownika dniami pracy,
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze:
a)
6
dni
-
dla
pracownika
przystępującego
do
egzaminów
eksternistycznych,
b)
6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
c)
6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe,
d)
21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej
oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.,
3) wynagrodzenie za zwolnienie z całości/części dnia pracy,
4) zwrot
kosztów
przejazdu,
zakwaterowania
i
wyżywienia
na
zasadach
obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa
się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika,
5) pokryć w ….% koszty podręczników i innych materiałów szkoleniowych i
dydaktycznych
§5
Świadczenia określone w § 4 nie przysługują Pracownikowi, który powtarza semestr lub
rok nauki oraz nie dotyczą opłat specjalnych wynikających z powtarzania egzaminów.
§6
Pracownik zobowiązuje się do:
1) w przypadku nierozpoczęcia lub przerwania nauki- do natychmiastowego
poinformowania o tym Pracodawcy,
2) dostarczenia na żądanie Pracodawcy dokumentów zaświadczających o wynikach
Pracownika i stopniu realizowania przez niego programu Szkolenia,
3) zwrotu kosztów poniesionych przez Pracodawcę (proporcjonalnie do okresu
nieprzepracowanego,
brakującego
do
…
lat
pracy
po
uzyskaniu
dyplomu/zaświadczenia), związanych ze Szkoleniem Pracownika w przypadku:
a) niepodjęcia lub przerwania nauki przez Pracownika,
b) rozwiązania przez Pracodawcę stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy
Pracownika, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego
ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,
c) rozwiązania przez Pracownika w okresie wskazanym w lit. b) stosunku pracy za
wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn
określonych w art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm. – dalej jako „Kodeks pracy”),
d) rozwiązania przez Pracownika w okresie wskazanym w lit. b) stosunku pracy
bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943 Kodeksu pracy, mimo
braku przyczyn określonych w tych przepisach.
§7
Pracodawca może wcześniej rozwiązać niniejszą umowę w przypadku:
1) niepodjęcia lub przerwania nauki przez Pracownika,
2) wykorzystywania przez Pracownika urlopu szkoleniowego niezgodnie z jego
przeznaczeniem,
3) nie realizowania przez Pracownika postanowień § 6 pkt 2.
§8
Umowa mniejsza ulega rozwiązaniu:
1) za pisemnym porozumieniem stron,
2) z upływem … lat pracy Pracownika u Pracodawcy, liczonych od otrzymania przez
Pracownika dyplomu/zaświadczenia ukończenia Szkolenia.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności pisemnego
aneksu.
§ 10
Umowa wchodzi w życie dniem podpisania.
……………………………………
Pracownik
..............................................
Pracodawca
Download