Umowa o pracę

advertisement
Umowa o pracę
Umowa o pracę to wzajemne porozumienie między pracodawcą i pracownikiem, z którego
wynikają wzajemne zobowiązania.
Na podstawie umowy pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę pod kierownictwem
pracodawcy. Pracodawca zobowiązuje się wypłacać ustaloną płacę.
Trzy istotne elementy umowy o pracę:
- praca
- płaca
- podporządkowanie pracodawcy
Praca musi być dopuszczalna, możliwa do wykonania dla pracownika, zgodna z prawem i nie
może być sprzeczna z zasadami porządku publicznego i dobrych obyczajów.
Płaca musi być zgodna z przepisami kodeksu pracy, branżowego układu zbiorowego lub
zakładowego układu zbiorowego. Pracownik nie może otrzymywać niższej stawki niż innu
pracownicy w przedsiębiorstwie z powodu pochodzenia, koloru skóry czy wieku.
W stosunku pracy pracodawca jest zwierzchnikiem i ma obowiązek zapewnić pracownikowi
pracę. Pracodawca wydaje polecenia, organizuje pracę, dostarcza materiał, odzież roboczą
(jeśli to konieczne) oraz zapewnia warunki do wykonania zleconej pracy.
Pracownik ma obowiązek podporządkować się pracodawcy i wykonywać jego polecenia,
chyba, że polecenia pracodawcy wykraczają poza przepisy prawa pracy lub prawa cywilnego.
Formy umów o pracę
Umowa o pracę może być zawarta zarówno ustnie jak i pisemnie. Każda umowa o pracę
zawarta ustnie jest traktowana jako umowa na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze
czasu pracy. Umowa na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy może być
zawarta również w formie pisemnej.
Wszysktie inne umowy o pracę muszą być zawarte na piśmie. Są to:
- umowa o pracę dla stundentów/uczniów
- umowa o pracę na czas określony
- umowa o dzieło (dotycząca konkretnego zlecenia)
- umowa w niepełnym wymiarze czasu pracy
- umowa dla osób wykonujących pracę w domu
- umowa dla służby domowej
- umowa dla przedstawicieli handlowych
- umowa – zastępstwo
- umowa dotycząca stażu pracy w przemyśle
Praca sezonowa
W przypadku pracy sezonowej nie jest wymagana umowa pisemna. Pracownicy sezonowi
otrzymują od pracodawcy specjalny formularz zwany „kartą zbiorów” (plukkaart/carte
cueillete), który wypełniają każdego dnia pracy.
Treść umowy o pracę
Umow o pracę powinna zawierać następujące informacje:













określenie stron umowy (pracodawca, pracownik)
data zatrudnienia
określenie rodzaju umowy (czas określony, czas nieokreślony)
określenie rodzaju pracy
określenie wynagrodzenia oraz sposobu jego wypłaty
określenie wymiaru czasu pracy (pełny, niepełny) oraz jesli to możliwe, grafiku czasu
pracy
określenie niezbędnych czynności pracownika w razie niezdolności do pracy
(choroby)
okresy wypowiedzenia
ewentualnie informacje o obowiązku zachowania przez pracownika tajemnicy
zawodowej
deklaracja, iż pracownik otrzymał kopię regulaminu pracy
określenie sądów właściwych do rozstrzygania sporów między pracodawcą i
pracownikiem
data zawarcia umowy
podpisy stron
Do końca 2013 roku pracodawcy mieli prawo stosować w umowach o pracę okresy próbne.
W czasie okresów próbnych obowiązywały skrócone okresy wypowiedzenia umoów o pracę.
Od 1 stycznia 2014 weszły nowe przepisy prawa pracy, według których będą stosowane
jednakowe okresy wypowiedzenia, niezależnie od tego czy w umowie zawarto informację o
okresie próbnym czy nie.
Umowa o pracę musi być sporządzona zgodnie z przepisami kodeksu pracy, branżowego
układu zbiorowego lub zakładowego układu zbiorowego.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards