ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY/WOLNEGO MIEJSCA

advertisement
ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA PRACY/STAŻU*
I. Informacje dotyczące pracodawcy
1.
Nazwa i adres pracodawcy
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
3.
REGON
………….
Oferta zamknięta/otwarta*
OfPr /
/
StPr/
2. Osoba reprezentująca pracodawcę, wskazana do kontaktów:
Nazwisko i imię…………………………………………………….
Stanowisko………………………………………………………….
Telefon…………………………………………………………..….
e-mail……………………………………………………………….
4. Liczba obecnie zatrudnionych pracowników
5. Forma prawna…………………………………………………….
6. Forma własności:
Prywatna
Publiczna
7. NIP
8. Czy pracodawca jest Agencją Zatrudnienia? TAK / NIE
9. PKD 2007
10. Czy pracodawca jest Zakładem Pracy Chronionej? TAK / NIE
II. Informacje dotyczące ofert/wolnego miejsca zatrudnienia
11. Nazwa zawodu
12. Nazwa stanowiska
13. Liczba wolnych miejsc zatrudnienia
.............................................................. ……………………………………..
w tym dla osób niepełnosprawnych
..........................................................
..............................................................
________________________________________________
17. Czy przekazać ofertę:
14. Kod zawodu (wypełnia PUP)
16. Dodatkowe informacje
- Do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu
……………………............................. (możliwość zakwaterowania, dowóz przez
do miejsca pracy)
15. Adres miejsca wykonywania pracy pracodawcę
………………………………………………
upowszechnienia- jeżeli TAK to jakich?
……………………………………… ……………………………………………….
...................................................................................
……………………………………… …………………………………….
- Do upowszechnienia w wybranych państwach EOG
18. Rodzaj zatrudnienia:
19. Zmianowość:
TAK / NIE
1) umowa o pracę na czas
nieokreślony
1) jedna zmiana
2) umowa o pracę na czas określony
2) dwie zmiany
20. Rozkład czasu pracy:
21. Wymiar czasu pracy:
3) umowa o pracę na okres próbny
3) trzy zmiany
4) umowa o pracę na zastępstwo
4) ruch ciągły
od godz. ………….
1) pełen etat
5) umowa o pracę tymczasową
5) inna ……..
do godz. ………….
2) pół etatu
6) umowa o dzieło
3) inny- jaki
7) umowa zlecenie
…………………
8) inne………………………………
22. Wysokość wynagrodzenia
23. System wynagradzania
24. Data rozpoczęcia
25. Data ważności oferty
(miesięczny, godzinowy, akord, prowizja)
(kwota brutto)
zatrudnienia
………………………………………. ……………………………………. ………………………………. …………………………….
26. Wymagania - oczekiwania pracodawcy:
27. Ogólny zakres obowiązków
Wykształcenie………………………………………………………………. ………………………………………………………………
Kierunek /Specjalność………………………………………………………. ………………………………………………………………
Doświadczenie zawodowe………………………………………………….. ………………………………………………………………
Uprawnienia/Umiejętności………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………
Języki obce………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….
29. Forma kontaktu z pracodawcą:
28. Dokumenty wymagane przez pracodawcę od osoby kierowanej
w dniu wizyty:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………..
III. Adnotacje Urzędu Pracy
29. Numer pracodawcy
33. Data wycofania lub
zrealizowania oferty

30. Data przyjęcia zgłoszenia
31. Aktualizacja oferty 32. Sposób przyjęcia oferty
1) osobiście

2) telefonicznie
34.
Podpis pracownika PUP
3) pisemnie, w tym fax



4) e-mail
6) inna forma….

Oświadczam, że: w okresie do 365 dni przed zgłoszeniem niniejszej oferty nie zostałem ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za
naruszenie przepisów praw a pracy i jestem/nie jestem* objęty postępowaniem dot. naruszenia przepisów prawa pracy,
- oferta pracy została złożona do jednego powiatowego urzędu pracy, tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
- pracodawca zobowiązuje się do powiadomienia urzędu pracy o dezaktualizacji oferty. W przypadku braku trzykrotnego kontaktu
telefonicznego z pracodawcą oferta zostanie wycofana z realizacji.
* niepotrzebne skreślić
……………………………………
data i podpis pracodawcy

/
Download