Zatrudnianie pracowników tymczasowych

advertisement
Zatrudnianie pracowników
tymczasowych
Uczestnicy
pracodawca
użytkownik
pracownik
tymczasowy
agencja
pracy
Praca tymczasowa
Zadania, które mogą być wykonywane jako praca
tymczasowa:
 sezonowe, okresowe, doraźne

których terminowe wykonanie przez pracowników
zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie
byłoby możliwe

których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego
pracownika zatrudnionego przez pracodawcę
użytkownika
Zakaz zatrudniania


do pracy szczególnie niebezpiecznej
w miejsce pracownika strajkującego, ale ciągle
zatrudnionego

na stanowisku, z którego w ciągu ostatnich 3 miesięcy
zwolniono pracownika na podstawie ustawy o
zwolnieniach grupowych
Umowa o pracę

podpisywana z agencją
na czas określony

na czas wykonywania określonej pracy

w razie braku pisemnej formy agencja potwierdza na

piśmie warunki umowy najpóźniej w drugim dniu pracy

powinna okreslać to, o czym ustawa milczy
Pracodawca użytkownik

to on ustala wynagrodzenie dla pracownika (ale
wypłaca je agencja)
bierze na siebie obowiązki wynikające z przepisów bhp

nie może pozostawać z pracownikiem tymczasowym w

stosunku pracy

za wyrządzone szkody odpowiada agencja (z prawem
regresu wobec pracownika tymczasowego)

informuje pracownika tymczasowego o wolnych etatach

udziela urlopu wypoczynkowego
Urlop wypoczynkowy


jeżeli pracownik pracuje u konkretnego pracodawcy
użytkownika poniżej 6 miesięcy, urlop może być
udzielony
jeżeli pracownik pracuje u konkretnego pracodawcy
użytkownika co najmniej 6 miesięcy, urlop musi być
udzielony (tylko tu występuje urlop na żądanie)

nabywa się w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pracy

w razie niewykorzystania przysługuje ekwiwalent
pieniężny
Okres pracy dla jednego
podmiotu
Okres pracy dla agencji
Okres pracy dla pracodawcy zasada
pracodawca
karencja
agencja
Okres pracy dla pracodawcy wyjątek
Okres karencji dla pracownika
0
6
12
18
24
30
36
Rozwiązanie umowy
umowa na czas określony
na okres do 2 tygodni włącznie
trzydniowe wypowiedzenie
na okres powyżej 2 tygodni
jednotygodnowe wypowiedzenie
każda umowa o pracę tymczasową
z upływem ustalonego czasu
pracodawca zamierza zrezygnować
zawiadamia na piśmie agencję w
miarę wcześnie
pracownik faktycznie zaprzestaje
pracy
pracodawca zawiadamia o tym
niezwłocznie agencję
Uprawnienia pracownika


nie może być traktowany mniej korzystnie od
pracowników zatrudnionych u pracodawcy użytkownika
(w zakresie dostępu do szkoleń dotyczy tylko
zatrudnionych na okres co najmniej 6 tygodni)
za naruszenie powyższego odszkodowanie od agencji
pracy

świadectwo pracy od agencji (na żądanie lub za 12
miesięcy)
Wyłączenia

zakaz zatrudnienia przez pracodawcę użytkownika
pracownika tymczasowego jest nieważny
brak zwolnień grupowych

umowy ulegającej rozwiązaniu po upływie 3-go

miesiąca ciąży nie przedłuża się do dnia porodu

zakaz delegowania przez pracodawcę użytkownika na
okres do 3 miesięcy do innego rodzaju pracy bez
wypowiadania warunków

zawarcie kolejnych umów na czas określony nie
powoduje zawarcia umowy na czas nieokreślony
Cywilnoprawna podstawa
Stosuje się tylko:
 warunki zakazu zatrudniania

pisemne uzgodnienia na linii agencja – pracodawca
użytkownik

obowiązek informowania o wolnych etatach
Agencje pracy tymczasowej

Grupa ITC – Kraków, ul. Kurniki 4, tel. 12 3572220
Work Express – Kraków, al. Pokoju 33, tel. 12 4338040

Randstad – Kraków, ul. Karmelicka 27, tel. 12 3941800

InterKadra – Kraków, ul. Wielicka 50, tel. 12 2902244

JOBMAN – Kraków, ul. Wileńska 2a, tel. 12 4181233

Interimax – Kraków, ul. Bożego Ciała 23, tel. 12

3793993
Fakty

ok. 70% pracowników zatrudnionych jest na
stanowiskach produkcyjnych
poza tym sprzedaż bezpośrednia, call center

średnia pensja to ok. 2 tys. zł brutto miesięcznie (1Q

2011 roku)

ok. 20% pracowników znajduje stałe zatrudnienie
Serdecznie dziękuję za uwagę
Download