umowa świadczenia usług

advertisement
Umowa
w przedmiocie powierzenia i korzystania ze służbowego telefonu
komórkowego oraz mobilnego modemu internetowego
zawarta w Krakowie, dnia … 2012 r., pomiędzy :
…………………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „……………………………..” z siedzibą w ……………………, przy ul.
……………………., …-….. ……………, NIP: ……………………, zwaną dalej
„Pracodawcą”
a
………………………………….. zamieszkałym w ……………………………,
zatrudnionym u Pracodawcy na podstawie umowy o pracę z dnia …………….
na stanowisku ………………………………………….,
Zwanym dalej „Pracownikiem”
zwanymi także w dalszej części umowy wspólnie „Stronami” lub każda z
osobna „Stroną”
o następującej treści:
§1
1. Pracodawca udostępnia Pracownikowi następujący sprzęt służbowy:
1) telefon komórkowy …………………………………….., wraz z kartą SIM o
numerze ewidencyjnym .......................... na numer ..........................,
2) mobilny modem internetowy ……………………………., wraz z kartą SIM
o numerze ewidencyjnym .......................... na numer ...........................
- zwane dalej: „Sprzętem”.
2. Sprzęt przekazany do użytku Pracownika stanowi własność Pracodawcy i
może być wykorzystywany wyłącznie w celach służbowych.
§2
1. Pracodawca, jako właściciel Sprzętu, zobowiązuje się do pokrywania
kosztów korzystania ze Sprzętu wraz z abonamentem według
następujących wartości:
1) służbowy telefon komórkowy - do łącznej miesięcznej kwoty 200
(słownie: dwieście 00/100) złotych,
2) mobilny modem internetowy - do łącznej miesięcznej kwoty 100
(słownie: sto 00/100) złotych.
2. Pracownik zobowiązuje się do pokrywania nadwyżki ponad kwoty
wskazane w ust. 1 we własnym zakresie, jeśli miesięczny rachunek za dany
Sprzęt przekracza ww. kwotę.
3. Pracownik wyraża zgodę na potrącenie kwoty, o której mowa w ust. 2, z
przysługującego mu wynagrodzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami
Kodeksu pracy.
1
§3
1. Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za przekazany mu do
użytkowania Sprzęt na zasadach odpowiedzialności za mienie
powierzone.
2. Utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Sprzętu Pracownik jest zobowiązany
niezwłocznie zgłosić Pracodawcy, a w przypadku utraty Sprzętu
dodatkowo operatorowi sieci.
§4
Pracownik jest zobowiązany do utrzymania Sprzętu w należytym stanie
technicznym i do korzystania z niego zgodnie z niniejszą umową i instrukcją
obsługi producenta. Pracodawca nie ponosi kosztów eksploatacji i naprawy
Sprzętu, które wynikają z nieprawidłowego korzystania z niego przez
Pracownika.
§5
1. Warunkiem skuteczności niniejszej umowy jest istnienie stosunku pracy
pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem.
2. W przypadku zmiany stanowiska pracy lub rozwiązania stosunku pracy
Pracownik jest zobowiązany zwrócić Sprzęt Pracodawcy w ostatnim dniu
zatrudnienia lub w ostatnim dniu świadczenia pracy na danym
stanowisku.
§6
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z zastrzeżeniem § 5.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z
zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia. Z upływem ostatniego
dnia wypowiedzenia Pracownik jest zobowiązany zwrócić Sprzęt
Pracodawcy, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczoodbiorczym.
§7
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu pracy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
PRACODAWCA
PRACOWNIK
2
Download