Wzór regulaminu funkcjonowania rady pracowników

advertisement
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA RADY PRACOWNIKÓW
W ……………………………………..
(oznaczenie pracodawcy)
Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i
przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.), rada pracowników w
……
................................................... uchwaliła następujący regulamin zasad jej funkcjonowania:
Przepisy ogólne
1. Rada pracowników jest organem przedstawicielskim załogi ……………………….…….,
z którym pracodawca omawia kwestie mogące wpłynąć na stan zatrudnienia lub sposób
organizacji pracy.
2. Rada składa się z ….……………. członków.
3. Podczas pierwszego zebrania rada wybiera przewodniczącego i sekretarza.
4. Przewodniczący rady zwołuje posiedzenia i kieruje pracami rady.
5. Sekretarz rady organizuje posiedzenia, spisuje protokół z obrad oraz zastępuje
przewodniczącego podczas jego nieobecności.
6. W posiedzeniu bierze udział przynajmniej ..........…. członków rady.
7. Posiedzenia odbywają się ...........................…. w miesiącu (np. w drugi wtorek miesiąca),
w ………………………….
8. O posiedzeniu zawiadamia radę przewodniczący, w piśmie dostarczonym członkom rady
najpóźniej …………………………………………
Prawa i obowiązki rady
1. Pracodawca informuje oraz przeprowadza z radą konsultacje w sprawach:
– działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie
zmian;
– stanu, struktury i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działań mających na celu
utrzymanie poziomu zatrudnienia;
– działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach
zatrudnienia.
2. W sprawach przedstawionych przez pracodawcę rada przedstawia opinie, przyjmowane
większością głosów członków. Każdy członek ma prawo zgłosić zdanie odrębne, które
należy przedstawić pracodawcy.
3. Rada może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę.
4. Rada pracowników jest zobowiązana do nieujawniania informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których pracodawca zastrzegł obowiązek zachowania ich
poufności. Zakaz ten obowiązuje również po zaprzestaniu pełnienia funkcji, nie dłużej niż
przez okres 3 lat.
5. Szczegółowy tryb i sposób informowania rady przez pracodawcę oraz przeprowadzania z
nią konsultacji określa odrębne porozumienie.
Status członka rady
1. Obowiązkiem członka rady jest udział w posiedzeniach rady. O nieobecności na
posiedzeniu członek rady zawiadamia przewodniczącego rady.
2. Pracodawca nie może bez zgody rady pracowników:
– wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym jej członkiem w
okresie jego członkostwa w radzie pracowników,
– zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika będącego
członkiem rady pracowników w okresie jego członkostwa w radzie pracowników, chyba że
dopuszczają to inne przepisy.
3. Członek rady ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej, z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia, na czas niezbędny do udziału w pracach rady pracowników, które nie
mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Dokumenty rady
1. Rada wydaje następujące dokumenty: ...........................................................................
2. W sprawach przekazanych informacji rada przedstawia opinie ………….. (zwykłą)
większością głosów.
3. Każdy członek rady może przedstawić zdanie odrębne, które należy przekazać
pracodawcy.
4. Postanowienie o wezwaniu pracodawcy do przedstawienia informacji zostaje podjęte
………….. (zwykłą) większością głosów.
5. Zmiany regulaminu funkcjonowania rady pracowników podejmowane są …………........
(zwykłą) większością głosów.
Ustanie kadencji rady
1. Kadencja rady trwa 4 lata od dnia jej wyboru.
2. Pracownik traci mandat członka rady w razie:
– rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
– zrzeczenia się funkcji,
– wniosku w sprawie ustania członkostwa podpisanego co najmniej przez 50%
pracowników zatrudnionych u pracodawcy, co najmniej przez 6 miesięcy.
Pracodawca przeprowadza wówczas wybory uzupełniające.
3. Pracodawca powiadamia pracowników o prawie wyboru członków kolejnej rady
pracowników co najmniej na 60 dni przed upływem kadencji dotychczasowej rady.
……………………………., ……………
(miejscowość)
(data)
Podpisy członków rady:
1. ……………………………………
2. …………………………………...
3. ……………………………………
4. ……………………………………
Download
Study collections