Obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie przepisów prawa

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA MENADŻERSKA W LEGNICY
,, Wykroczenia przeciwko prawom pracownika i
odpowiedzialność pracodawcy w tym zakresie”
Krzysztof Tracz
Prawo VI semestr
Nr albumu 9893
Obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie przepisów prawa pracy, w
tym przepisów i zasad bhp i zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków
pracy. Czy dopełnia tego obowiązku, kontrolują inspektorzy pracy z Państwowej
Inspekcji Pracy.
Pracodawcy popełniają wykroczenia w wielu wypadkach, między
innymi,gdy:
- stosują wobec pracowników własne kary nieprzewidziane w kodeksie pracy,
- naruszają
uprawnienia
młodocianych,
jak
związane
również
z
rodzicielstwem
przepisy
o
oraz
zatrudnianiem
czasie
pracy,
- nie wypłacają w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub bezpodstawnie
obniżają
wynagrodzenie,
- nie udzielają lub skracają urlop wypoczynkowy.
Pracodawca będzie się dopuszczał wykroczeń, jeśli po raz kolejny zawiera umowę
cywilnoprawną, a wedle prawa powinien zawrzeć umowę o pracę oraz nie
potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę , a także wypowiada
lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w
sposób rażący przepisy prawa pracy, nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy.
Jeśli pracodawca nie chce udzielić pracownikowi przysługującego mu urlopu
wypoczynkowego lub go bezpodstawnie skraca to działa niezgodnie z prawem,
jednak nie dopuszcza się wykroczenia, jeśli nie udzieli pracownikowi urlopu
wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn zależnych od samego
pracownika np. z powodu jego wcześniejszej długotrwałej choroby.
Wykroczeniem jest także nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów
lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Karalność wykroczeń
za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp nie jest uzależniona od zaistnienia
wypadku
bądź
zagrożenia
pracownika
wypadkiem
lub
chorobą
Jeżeli pracodawca nie dopełni obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny i
narazi pracownika na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu
odpowiada
wówczas
za
przestępstwo
Do wykroczeń tego typu należy między innymi: stosowanie materiałów
szkodliwych
dla
zdrowia,
niestosowanie
środków
profilaktycznych,
nie
poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym związanym z pracą.
Pracodawca powinien również zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach
szczególnie uciążliwych, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze
względów profilaktycznych.
Nie udostępnianie ewidencji czasu pracy pracownika obarczone obowiązkiem jej
dostarczenia na żądanie określonych uprawnionych podmiotów. Nie udzielenie
dostępu pracownikowi do ewidencji czasu pracy nie stanowi wykroczenia
pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek jej prowadzenia i udostępniania na żądanie
uprawnionych podmiotów (sądu).
Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.
Do zakresu działania inspekcji należy w szczególności:

nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, a zwłaszcza
przepisów
i
zasad
bhp,
przepisów
dotyczących
stosunku
pracy,
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i osób
niepełnosprawnych,

analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i chorobom
oraz udział w badaniu okoliczności wypadków przy pracy, na zasadach
określonych w przepisach prawa pracy,

ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz udział w
postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego.
Państwowa Inspekcja Pracy realizuje swoje zadania poprzez wykonywanie przez jej
pracowników kontroli działalności podmiotów zatrudniających osoby fizyczne,
która może być przeprowadzana bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy.
Wystarczające jest złożenie wniosku przez pracownika o przeprowadzenia takiej
kontroli. Oczywiście zasadność tego wniosku będzie oceniana jeżeli wnioskujący
przedstawi dowody popierające, że doszło do naruszenia określonych norm przez
pracodawcę.
Jeżeli są łamane prawa pracownicze pracownika, wtedy nie ma pracownik
obowiązku kontaktowania się z przełożonym osoby, która odpowiada za dział
związany z pracownikami. Oczywistym jest, że takiego kontaktu pracownikowi ich
przełożony nie powinien utrudniać. Przy czym pracownik nie musi się
kontaktować, odwoływać od decyzji przełożonego pracowników do jego
przełożonego.
Download