składowe rekompensaty kosztów dla pracodawcy

advertisement
SKŁADOWE REKOMPENSATY KOSZTÓW DLA
PRACODAWCY
Z TYTUŁU ODBYWANIA ĆWICZEŃ
WOJSKOWYCH PRZEZ
PRACOWNIKA – ŻOŁNIERZA NSR
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony w art. 134a
przewiduje rekompensatę kosztów tzw. „świadczenie” dla
pracodawcy ponoszonych z tytułu zatrudniania pracownika,
który jednocześnie jest żołnierzem rezerwy z nadanym
przydziałem kryzysowym do NSR. Świadczenie to obejmować będzie wyłącznie
rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z
tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego
pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, który odbywa ćwiczenia wojskowe
lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu
dotychczas u tego pracodawcy. Świadczenie, w myśl Kodeksu pracy,
rekompensować powinno następujące koszty:
1) przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych;
3) przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich;
4) dostarczenia pracownikowi nieodpłatnych środków ochrony indywidualnej
zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia czynników występujących w środowisku pracy;
5) dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego;
6) zapewnienia pracownikowi zatrudnionemu w warunkach szczególnie
uciążliwych nieodpłatnie odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to
niezbędne ze względów profilaktycznych;
7) prania, konserwacji, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego.
Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia
okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21
dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw obowiązującego w miesiącu poprzedzającym termin powołania do
odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego.
Oznacza to, że za jeden dzień ćwiczeń wojskowych rotacyjnych pracownika w roku
kalendarzowym pracodawca może otrzymać kwotę maksymalną, nie wyższą niż
501,50 zł.(przeciętne miesięczne wynagrodzenie we wrześniu 2016r.- 4212,56zł.)
MAKSYMALNA KWOTA ŚWIADCZENIA DLA PRACODAWCY
– DWUIPÓŁKROTNOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA
W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards