Świadczenia pieniężne dla pracodawców

advertisement
Świadczenia pieniężne dla pracodawców
Zagadnienie to reguluje USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn.
zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010
roku. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom
zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za
okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej
służby wojskowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 77poz. 509).
1. Pracodawcy zatrudniającemu pracownika, będącego żołnierzem rezerwy
posiadającym nadany przydział kryzysowy, przysługuje świadczenie pieniężne,
zwane dalej „świadczeniem”, za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia
okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza.
2. Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot
wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza
rezerwy, o którym mowa w ust. 1, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu
pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty
żołnierzowi rezerwy odprawy, o której mowa w art. 125.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 119a ust. 4, jeżeli żołnierz rezerwy,
o którym mowa w ust. 1, w okresie odbywania przez niego ćwiczeń wojskowych
otrzymał wynagrodzenie od pracodawcy, w kosztach, o których mowa w ust. 2,
uwzględnia się również kwotę tego wynagrodzenia.
4. Świadczenie wypłaca się na udokumentowany wniosek pracodawcy.
5. Podpisany wniosek, o którym mowa w ust. 4, pracodawca przesyła szefowi
wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwemu ze względu na siedzibę jednostki
wojskowej, do której żołnierz rezerwy posiada nadany przydział kryzysowy, nie
później niż przed upływem trzydziestu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy
z ćwiczeń wojskowych, a w przypadku pełnienia przez żołnierza rezerwy okresowej
służby wojskowej - nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po
miesiącu pełnienia tej służby.
6. Kwotę świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego
i przekazuje w okresie miesiąca od dnia otrzymania wniosku na wskazany w nim
rachunek bankowy.
7. Odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej, niż wskazana we
wniosku pracodawcy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
8. Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub
pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa
od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw obowiązującego w miesiącu poprzedzającym termin powołania do
odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego.
9. Kwotę świadczenia ustala się i wypłaca każdorazowo za czas odbywania
danego rodzaju ćwiczeń wojskowych, a w przypadku okresowej służby wojskowej za
dany miesiąc jej pełnienia.
10. Jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy jest
zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców, świadczenie przysługuje wszystkim
zatrudniającym go pracodawcom, proporcjonalnie do poniesionych przez nich
kosztów, z uwzględnieniem, że wysokość świadczenia dla jednego pracodawcy za
każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych lub pełnionej okresowej służby wojskowej
nie może przekraczać kwoty obliczonej na podstawie ust. 8.
11. Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1, pokrywa się
z budżetu państwa z części, której dysponentem Minister Obrony Narodowej.
Koszty pokrywane przez świadczenie:
Należności dla pracodawców przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych
na:
- przeszkolenie nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo
na zajmowanym uprzednio przez żołnierza NSR stanowisku pracy;
- odbycie przez pracowników, o których mowa w pkt 1, szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy;
- przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;
- opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem
przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
- ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;
- przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy.
- innych należności wypłaconych nowemu pracownikowi zastępującemu żołnierza
NSR lub innemu pracownikowi, któremu powierzono to zastępstwo, z wyłączeniem
należności.
Ustalenie kosztów:
Koszty spowodowane nieobecnością w pracy żołnierza NSR, ustala się od dnia jego
powołania do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia z niej, z tym że
w przypadku:
- ćwiczeń wojskowych rotacyjnych – to suma poszczególnych dni ćwiczeń w danym
roku kalendarzowym;
- ćwiczeń wojskowych innych niż wymienione w pkt 1 – to suma dni nieprzerwanego
trwania danego ćwiczenia wojskowego, niezależnie od jego rodzaju;
- okresowej służby wojskowej – to suma dni nieprzerwanego czasu trwania tej służby
w danym miesiącu.
Wypłacanie świadczenia:
Kwotę świadczenia wypłaca się jednorazowo za czas odbywania ćwiczenia
wojskowego, lub za dany miesiąc w przypadku pełnienia okresowej służby
wojskowej. Jeżeli zwolnienie z służby okresowej nie następuje z końcem miesiąca,
świadczenie wypłaca się proporcjonalnie do ilości dni pełnienia tej służby w danym
miesiącu.
Pracodawca otrzymuje świadczenie pieniężne za okres (ilość dni) odbywania przez
żołnierza NSR ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej
(od dnia stawienia się do dnia zwolnienia żołnierza, z wyłączeniem ewentualnych
przerw). W celu potwierdzenia wymienionego okresu, Dowódca jednostki wojskowej,
w której żołnierz odbywał ćwiczenia wojskowe lub służbę okresową, wydaje
stosowne zaświadczenie i przekazuje je do odpowiedniego Szefa Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego.
Podstawę wypłaty świadczenia jest wniosek o wypłatę świadczenia przesłany przez
pracodawcę Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. W przypadku ćwiczeń
wojskowych sporządza się jeden wniosek za dane ćwiczenie wojskowe,
a w przypadku okresowej służby wojskowej wnioski sporządza się osobno za każdy
miesiąc czasu trwania tej służby. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające
poniesione koszty.
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na podstawie wniosku oraz
zaświadczenia od Dowódcy jednostki ustala wysokość świadczenia. Wypłaty
świadczenia dokonuje się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany
we wniosku.
Postępowanie w sprawie wypłaty świadczeń jest zwolnione z opłat i kosztów
administracyjnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego na wniosek pracodawcy, wyrazić zgodę na wypłatę świadczenia
w przekazem pieniężnym na adres wskazany przez pracodawcę. W takim przypadku
koszty opłaty przekazu ponosi pracodawca.
Wzór wniosku „o wypłatę świadczeń pieniężnych …” znajduje się w rozporządzeniu.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards