regulamin funkcjonowania rady pracowników

advertisement
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA RADY PRACOWNIKÓW
ZASADY OGÓLNE
Art. 1. Rada pracowników jest ustawowym organem opiniodawczym
przedsiębiorstwa działającym na podstawie ustawy z dnia… o
informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz
niniejszego Regulaminu.
Art. 2. Rada wykonuje czynności przewidziane w przepisach prawa
zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Art. 3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący a w razie jego nieobecności
wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady.
Art. 4. Obsługą Rady zajmują się jej członkowie.
Art. 5. Kadencja Rady trwa 4 lata.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY
Art. 5. Członek Rady Pracowników ma prawo do:
1) osobistego udziału w pracach Rady;
2) pełnego dostępu do informacji przekazywanych przez pracodawcę;
3) wyrażania opinii dotyczących informacji będących przedmiotem
informacji oraz konsultacji;
4) zwolnienia od pracy zawodowej, z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia, na czas niezbędny do udziału w pracach rady, pod
warunkiem, że obowiązki nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Art. 6. 1. Członek Rady w ciągu 7 dni po wyborze powinien wyrazić
pisemną zgodę na pełnienie funkcji.
2. Brak pisemnej zgody powoduje wygaśnięcie mandatu i powołanie do
składu rady kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów.
KOMPETENCJE RADY
Art. 7. Do kompetencji Rady Pracowników, oprócz praw i obowiązków
przewidzianych w przepisach prawa, należą w szczególności:
1) powołanie przewodniczącego Rady;
2) uchwalenie Regulaminu Rady;
3) wyrażanie opinii w sprawie funkcjonowania systemu informacji i
konsultacji w przedsiębiorstwie;
4) wyrażanie opinii dotyczącej informacji będących przedmiotem
konsultacji z pracodawcą;
5) wnioskowanie o udzielenie informacji przez pracodawcę.
Art. 8. 1.Rada Pracowników otrzymuje informacje dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i przewidywanych w tym zakresie zmian;
2) stanu i struktury zatrudnienia oraz przewidywanych w tym zakresie
zmian;
3) działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub
podstawach zatrudnienia.
2. Rada Pracowników otrzymuje następujące informacje finansowe:
1) okresowe informacje finansowe;
2) skonsolidowane sprawozdania finansowe;
3) projekt planu rocznego na następny rok.
3. Rada pracowników otrzymuje następujące informacje dotyczące stanu
i struktury zatrudnienia:
1) liczba pracowników ogółem zatrudnionych w spółce;
2) liczba pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu
pracy;
3) liczba pracowników w wieku przed emerytalnym;
4) planowane programy restrukturyzacji zatrudnienia;
5) planowane programy outplacementu.
4. W zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w
organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia Rada Pracowników
otrzymuje informacje dotyczące:
1) zmian w organizacji czasu prac(wprowadzenie nowych systemów lub
rozkładów czasu pracy);
2) zastosowania nowych technik produkcji.
Art. 9. Informacje są przekazywane radzie w terminie, formie i zakresie
umożliwiającym zapoznanie się członkom Rady ze sprawą oraz
przygotowanie się do konsultacji.
Art. 10. 1. Pracodawca ma prawo zastrzec poufność przekazywanych
Radzie informacji.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca nie udostępnia
Radzie informacji, których ujawnienie, według obiektywnych kryteriów,
mogłoby poważnie zakłócić działalność przedsiębiorstwa lub narazić je na
znaczną szkodę.
ORGANIZACJA POSIEDZEŃ RADY
Art. 11. Rada Pracowników składa się z 3 członków, wybieranych przez
pracowników w równych, bezpośrednich i tajnych wyborach.
Art. 12. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Rady
w głosowaniu tajnym.
Art.13. Rada powołuje spośród swoich członków Sekretarza Rady.
Art. 14. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
Art. 15. Rada wykonuje wszelkie czynności związane z procesem
informowania i konsultowania kolegialnie.
Art. 16. 1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje pracodawca w terminie 30 dni od
dnia wyborów członków rady.
3. Przewodniczący wraz z członkami rady ustala termin oraz porządek
kolejnego posiedzenia Rady powiadamiając o terminie pracodawcę.
4. Członkowie Rady są powiadamiani o posiedzeniu, co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem.
Art. 17. 1. Z posiedzeń rady Sekretarz Rady sporządza protokół.
2. Protokół jest przekazywany drogą elektroniczną członkom rady 20 dni
po posiedzeniu.
3. Członkowie Rady mogą w ciągu następnych 30 dni wnosić uwagi do
protokołu.
4. Protokół powinien być przyjęty na następnym posiedzeniu Rady.
5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady.
Art. 18. 1. Rada może realizować swoje zadania wykorzystując dostępną
w przedsiębiorstwie drogę elektroniczną.
2. Jedno posiedzenie wykorzystujące techniki teleinformatyczne(Eposiedzenie) powinno dotyczyć jednego tematu.
3. E-posiedzenie odbywa się z wykorzystaniem adresów formowych
członków rady.
4. Posiedzenie rozpoczyna się od wysłania przez przewodniczącego do
członków Rady informacji dotyczącej celu i tematyki posiedzenia.
5. E-posiedzenie nie może trwać dłużej niż 14 dni.
Art. 19. Przewodniczący prowadzi posiedzenia Rady, ogłasza rozpoczęcie i
zamknięcie posiedzenia oraz wraz z Sekretarzem zlicza oddane na
posiedzeniu głosy.
Art. 20. 1. Do ważności stanowiska lub opinii Rady niezbędna jest
obecność na posiedzeniu wszystkich członków Rady.
2. Stanowisko lub opinie Rada uchwala bezwzględną większością głosów.
DOKUMENTY RADY
Art. 21. 1. Rada może wydawać następujące dokumenty:
1) stanowiska Rady
3) opinie Rady;
2) Regulamin Rady.
2. Wszystkie dokumenty Rady, z zastrzeżeniem art. 22 Regulaminu, są
niezwłocznie
przekazywane
do
wiadomości
pracownikom
oraz
pracodawcy w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy.
Art. 22. Dokumenty Rady, które dotyczą informacji w stosunku do
których pracodawca zastrzegł ich poufność nie są przekazywane do
wiadomości pracownikom.
Art. 23. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Opracował:
Marcin Kucharski
Warszawa 14/03/2006
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards