Regulamin zwolnień grupowych - Nowy

advertisement
REGULAMIN ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
w .......................................
(nazwa firmy)
sporządzony ........................... w ........................... .
(data)
§1
Regulamin sporządzono na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).
§2
Regulamin sporządzono w związku z:

brakiem u pracodawcy zakładowych organizacji związkowych, po przeprowadzeniu
konsultacji z przedstawicielami załogi wybranymi w dniu ...........................
na zgromadzeniu ogólnym pracowników w osobach:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
§3
Regulamin określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych
zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do
rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym
zwolnieniem.
§4
Na ..................... w firmie .......................................... jest zatrudnionych ogółem
(data)
(nazwa firmy)
..................... pracowników, w tym:
(liczba)

..................... pracowników w grupie ......................................,
(liczba)
(stanowiska)

..................... pracowników w grupie ......................................,

..................... pracowników w grupie ......................................,
(liczba)
(stanowiska)
(liczba)
(stanowiska)
§5
Po rozpatrzeniu wniosków przedstawicieli pracowników biorących udział w konsultacjach w
okresie od 20 lutego 2014 r. do 5 marca 2014 r. pracodawca postanowił, że zwolnienia
grupowe obejmą:

..................... pracowników w grupie ......................................,
(liczba)
(stanowiska)

..................... pracowników w grupie ......................................,

..................... pracowników w grupie ......................................,
(liczba)
(stanowiska)
(liczba)
(stanowiska)
§6
Zwolnienia grupowe mają nastąpić w terminie ............................... r.
(data)
§7
Kryterium objęcia pracowników zwolnieniami grupowymi będą:
................................................................................................................
................................................................................................................
PRZYKŁAD:
................................................................................................................
 najkrótszy staż pracy w zakładzie,
................................................................................................................
 nabycie uprawnień emerytalnych,
................................................................................................................
 posiadane umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
................................................................................................................
 sposób dotychczasowego wypełniania obowiązków służbowych,
................................................................................................................
 sytuacja rodzinna i majątkowa pracownika,
 stan zdrowia pracownika,
................................................................................................................
 możliwość znalezienia nowego zatrudnienia.
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
§8
Wszyscy wytypowani pracownicy otrzymają pisma wypowiadające umowę o pracę w tym
samym dniu.
§9
Dodatkowe rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych ze zwolnieniem grupowym:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
PRZYKŁAD:
 pracownicy korzystający z dofinansowania nauki przez pracodawcę będę mieli prawo
................................................................................................................
do tego dofinansowania do końca roku szkolnego lub akademickiego, który rozpoczęli,
................................................................................................................
 pracownicy korzystający z pożyczek z ZFŚS będę je mogli spłacać po rozwiązaniu
................................................................................................................
stosunku pracy na dotychczasowych zasadach,
................................................................................................................
 zwolnienie wskazanej grupy pracowników spowoduje utrzymanie przez pracodawcę
................................................................................................................
wynagrodzenia za pracę pozostałych pracowników na niezmienionym poziomie w
................................................................................................................
okresie do .............. (data),
................................................................................................................
 pracownicy nie zostaną pozbawieni dodatkowych składników wynagrodzenia
................................................................................................................
wynikających z zakładowego regulaminu wynagradzania w okresie do .............
................................................................................................................
(data),
................................................................................................................
 w przypadku zatrudniania nowych pracowników pracodawca zobowiązuje się do
................................................................................................................
zawarcia umowy o pracę z pracownikiem, który został zwolniony w ramach zwolnień
................................................................................................................
grupowych, jeżeli pracownik wy- razi taką wolę, a zatrudnienie dotyczy stanowiska
................................................................................................................
pracy, na którym zwolniony pracownik wykonywał wcześniej pracę.
................................................................................................................
§ 10
Zwolnienia grupowe nie dotyczą pracowników zakładu:
................................................................................................................
................................................................................................................
PRZYKŁAD:
................................................................................................................
 w wieku przedemerytalnym będących w okresie ochronnym, o którym mowa w art. 39
................................................................................................................
Kodeksu Pracy,
................................................................................................................
 w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz
urlopu rodzicielskiego,
................................................................................................................
 w okresie urlopu wychowawczego,
................................................................................................................
 członków rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego,
................................................................................................................
 członków zarządu zakładowej organizacji związkowej,
.............................................................................................................
 członków zakładowej organizacji związkowej, upoważnionych do reprezentowania tej
................................................................................................................
organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę
................................................................................................................
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
................................................................................................................
 społecznych inspektorów pracy,
................................................................................................................
 powołanych do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej
................................................................................................................
służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego,
................................................................................................................
 członków działającej w zakładzie rady pracowników.
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
§ 11
Pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres
wypowiedzenia, w trybie przewidzianym w art. 36 Kodeksu pracy, najwyżej do 1 miesiąca.
W takim przypadku pracownikowi za pozostałą część okresu wypowiedzenia przysługuje
odszkodowanie
w
wysokości
wynagrodzenia
liczonego
jak
ekwiwalent
za
urlop
wypoczynkowy.
§ 12
Treść regulaminu zostanie podana do wiadomości pracowników przez rozesłanie jego treści
pocztą e-mail na służbowe skrzynki pracowników w dniu ........................................ .
§ 13
Regulamin może zostać zmieniony przez pracodawcę w każdym czasie. Zmiany do
regulaminu będą podawane do wiadomości pracowników w trybie przewidzianym w § 12.
§ 14
Regulamin wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości pracowników.
............................................................
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę)
Download