Porozumienie ze związkami zawodowymi - Nowy

advertisement
POROZUMIENIE
w zakresie przeprowadzenia zwolnień grupowych w ...............................................
(nazwa firmy)
zawarte w dniu ..................... w ..................... pomiędzy:
(data)
pracodawcą
................................................................................................................
reprezentowanym przez
...................................................................................
a
działającymi w zakładzie zakładowymi organizacjami związkowymi:
1.
................................................................................................................
reprezentowaną przez
................................................................................................................
2.
................................................................................................................
reprezentowaną przez
................................................................................................................
3.
................................................................................................................
reprezentowaną przez
................................................................................................................
§1
Na podstawie 3 ust. 1 i 2 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) strony, po rozpatrzeniu informacji
pracodawcy w zakresie pracowników mających zostać objętymi procedurą zwolnień
grupowych i po przeprowadzeniu konsultacji w okresie od ....................... do
....................... zawarły niniejsze porozumienie.
§2
Porozumienie określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych
zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym do
rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym
zwolnieniem.
§3
Celem porozumienia jest ustalenie niezbędnej liczby pracowników, jaka musi zostać
zwolniona przez zakład, czego przyczyną jest spadek zamówień na wytwarzane produkty i
w konsekwencji spadek przychodów oraz brak możliwości utrzymania zatrudnienia na
obecnym poziomie.
§4
Zakładowe organizacje związkowe potwierdzają, że otrzymały wszelkie niezbędne dane
uzasadniające konieczność zwolnień grupowych w zakładzie.
§5
Na ..................... w firmie .......................................... jest zatrudnionych ogółem
(data)
(nazwa firmy)
..................... pracowników, w tym:
(liczba)

..................... pracowników w grupie ......................................,

..................... pracowników w grupie ......................................,

..................... pracowników w grupie ......................................,
(liczba)
(stanowiska)
(liczba)
(stanowiska)
(liczba)
(stanowiska)
§6
Na podstawie przeprowadzonych konsultacji w dniach .......................................... r.
(data)
PRZYKŁAD:
strony uzgodniły, że zwolnienia grupowe obejmą: ..................................................
10 pracowników z grupy
...............................................................................................................
ślusarzy,
................................................................................................................
12 pracowników z grupy
tokarzy,
§7
Zwolnienia grupowe mają nastąpić w terminie ............................... r.
(data)
15 pracowników z grupy
spawaczy) …
§8
Kryterium objęcia pracowników zwolnieniami grupowymi będą:
................................................................................................................
................................................................................................................
PRZYKŁAD:
................................................................................................................
 najkrótszy staż pracy w zakładzie,
................................................................................................................
 nabycie uprawnień emerytalnych,
................................................................................................................
 posiadane umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
................................................................................................................
 sposób dotychczasowego wypełniania obowiązków służbowych,
................................................................................................................
 sytuacja rodzinna i majątkowa pracownika,
................................................................................................................
 stan zdrowia pracownika,
................................................................................................................
 możliwość znalezienia nowego zatrudnienia.
................................................................................................................
................................................................................................................
§9
Wszyscy wytypowani pracownicy otrzymają pisma wypowiadające umowę o pracę w tym
samym dniu.
§ 10
Dodatkowe rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych ze zwolnieniem grupowym:
................................................................................................................
................................................................................................................
PRZYKŁAD:
................................................................................................................
 pracownicy korzystający z dofinansowania nauki przez pracodawcę będę mieli prawo
................................................................................................................
do tego dofinansowania do końca roku szkolnego lub akademickiego, który rozpoczęli,
................................................................................................................
 pracownicy korzystający z pożyczek z ZFŚS będę je mogli spłacać po rozwiązaniu
................................................................................................................
stosunku pracy na dotychczasowych zasadach,
................................................................................................................
 zwolnienie wskazanej grupy pracowników spowoduje utrzymanie przez pracodawcę
................................................................................................................
wynagrodzenia za pracę pozostałych pracowników na niezmienionym poziomie w
okresie do .............. (data),
................................................................................................................
 pracownicy nie zostaną pozbawieni dodatkowych składników wynagrodzenia
................................................................................................................
wynikających z zakładowego regulaminu wynagradzania w okresie do .............
................................................................................................................
(data),
................................................................................................................
 w przypadku zatrudniania nowych pracowników pracodawca zobowiązuje się do
................................................................................................................
zawarcia umowy o pracę z pracownikiem, który został zwolniony w ramach zwolnień
................................................................................................................
grupowych, jeżeli pracownik wy- razi taką wolę, a zatrudnienie dotyczy stanowiska
................................................................................................................
pracy, na którym zwolniony pracownik wykonywał wcześniej pracę.
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
§ 11
Zwolnienia grupowe nie dotyczą pracowników zakładu:
................................................................................................................
................................................................................................................
PRZYKŁAD:
................................................................................................................
 w wieku przedemerytalnym będących w okresie ochronnym, o którym mowa w art. 39
................................................................................................................
Kodeksu Pracy,
................................................................................................................
 w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz
urlopu rodzicielskiego,
................................................................................................................
 w okresie urlopu wychowawczego,
................................................................................................................
 członków rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego,
................................................................................................................
 członków zarządu zakładowej organizacji związkowej,
.............................................................................................................
 członków zakładowej organizacji związkowej, upoważnionych do reprezentowania tej
................................................................................................................
organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę
................................................................................................................
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
................................................................................................................
 społecznych inspektorów pracy,
................................................................................................................
 powołanych do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej
................................................................................................................
służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego,
................................................................................................................
 członków działającej w zakładzie rady pracowników.
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
§ 12
Pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres
wypowiedzenia, w trybie przewidzianym w art. 36 Kodeksu pracy, najwyżej do 1 miesiąca.
W takim przypadku pracownikowi za pozostałą część okresu wypowiedzenia przysługuje
odszkodowanie
w
wysokości
wynagrodzenia
liczonego
jak
ekwiwalent
za
urlop
wypoczynkowy.
§ 13
Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej i może być dokonana po uprzednim
porozumieniu stron w tym zakresie.
§ 14
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
..........................
(pracodawca)
......................................
(zakładowa organizacja związkowa)
Download