Imię i Nazwisko Uczestnika

advertisement
Imię i Nazwisko Uczestnika
………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres jednostki OHP
…………………………………………………………………………………………………
I EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO INTERNETOWEGO KONKURSU
WIEDZY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
I PRAWA PRACY - „Bezpieczni w pracy”
17 marca 2014 r.
PYTANIA KONKURSOWE
1. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy bezpośrednio odpowiada:
(1 pkt)
a) inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
b) społeczny inspektor pracy w danym zakładzie,
c) pracodawca.
2. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:
(1 pkt)
a) Najwyższa Izba Kontroli
b) Państwowa Inspekcja Pracy
c) Prokuratura
3. Zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy obejmuje:
(1 pkt)
a) tylko przestrzeganie przepisów BHP
b) tylko ochronę praw młodocianych
c) nadzór, kontrolę i przestrzeganie prawa pracy w pełnym zakresie
4.Obowiązek organizacyjny przeprowadzania szkoleń bhp w zakładzie pracy spoczywa
na:
(1 pkt)
a) społecznym inspektorze pracy
b) organizacji związkowej
c) pracodawcy
5. Uczestniczenie w szkoleniach bhp… :
(1 pkt)
a) zależy od tego, czy pracownik dysponuje czasem na to, by odbyć szkolenie
b) jest jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych
c) zależy od decyzji społecznego inspektora pracy
6. Badanie kontrolne jest to badanie, które ma obowiązek wykonać pracownik, który
nieprzerwanie chorował przez:
(1 pkt)
a) 15 dni
b) 30 dni
c) 60 dni
7. Obowiązek zaopatrzenia w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej
spoczywa na:
(1 pkt)
a) pracowniku, lecz koszt ponosi pracodawca
b) pracodawcy
c) pracowniku
8. Ocenę ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy pracodawca sporządza:
(1 pkt)
a) bo taki jest wymóg i robi się takie opracowania tylko w dużych firmach, tam gdzie
zagrożenia zawodowe mogą być większe (np. firmach produkcyjnych)
b) by oznaczyć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych, powodujących straty
zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, w szczególności niekorzystnych skutków
zdrowotnych u pracowników, zaistniałych w wyniku zagrożeń zawodowych w środowisku pracy lub spowodowanych sposobem wykonywania pracy
c) nigdy w małych firmach, bo tam wszyscy pracownicy i tak wiedzą, w jaki sposób mają
wykonywać swoją pracę, pracują pod bezpośrednim nadzorem, więc zagrożenia są
mniejsze
9. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala, powinien
powiadomić o zdarzeniu:
(1 pkt)
a) bezpośredniego przełożonego
b) pracodawcę
c) służby bhp w zakładzie
10. Pracownik, który jest świadkiem wypadku powinien:
(1 pkt)
a) powiadomić o wypadku pracodawcę, służby bhp
b) udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i w zależności od uzgodnień z nim
powiadomić lub nie bezpośredniego przełożonego
c) udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i powiadomić o wypadku
bezpośredniego przełożonego, zabezpieczyć miejsce wypadku
11. Kto ma prawo i obowiązek udzielania pierwszej pomocy w ramach posiadanych
kompetencji?
(1 pkt)
a) tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
b) personel medyczny, bo za popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna
c) każdy członek społeczeństwa
12. W zakładzie pracy dostrzegasz osobę leżącą na podłodze. Jak należy zareagować?
(1 pkt)
a) poszukać pracodawcę i zgłosić mu zdarzenie
b) ocenić przytomność poszkodowanej osoby, sprawdzić oddech i tętno, potem wezwać
pogotowie
c) zadzwonić po pogotowie i czekać na karetkę przed zakładem pracy
13. Poszkodowany w czasie wypadku doznał wielu obrażeń. Które z podanych
objawów, bądź obrażeń świadczą o zagrożeniu życia?
(1 pkt)
a) złamanie kończyny górnej
b) ból w okolicy lędźwiowej
c) blada, chłodna i spocona skóra
14. Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
(1 pkt)
a) schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą
b) przemyciu rany spirytusem
c) posmarowaniu rany tłustym kremem
15. Jak długo należy prowadzić masaż serca i sztuczne oddychanie?
(1 pkt)
a) zawsze do momentu przyjazdu pojazdu zespołu ratownictwa medycznego,
niezależnie od okoliczności
b) przez 5 minut
c) do momentu stwierdzenia, że ofiara wypadku zaczęła oddychać i powróciło u niej
krążenie
16. W razie pożaru, który nastąpił w zakładzie pracy, pracownik:
(1 pkt)
a) powiadamia o pożarze pracodawcę – udaje się do domu
b) powiadamia o pożarze pracodawcę, straż pożarną – udaje się do domu
c) uczestniczy w akcji gaśniczej zgodnie ze standardami określonymi w danym
zakładzie
17. Literowe oznaczenia na gaśnicach (od A do E) wskazują:
(1 pkt)
a) informację o cechach środka gaśniczego
b) skrót nazwy środka gaśniczego wewnątrz gaśnicy
c) oznaczenie do gaszenia, jakich pożarów służy gaśnica (ciał stałych, cieczy palnych,
gazów palnych czy instalacji)
18. Ergonomia to:
(1 pkt)
a) nauka o sposobie organizacji warunków pracy pod względem ich zabezpieczenia
przeciwpożarowego
b) nauka wskazująca na wzajemne zależności między pracodawcą a pracownikiem
c) nauka zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska i warunków
pracy do psychofizycznych i autonomicznych potrzeb człowieka
19. Co należy dostosować do człowieka projektując stanowisko pracy?
(1 pkt)
a) należy dostosować środowisko, oświetlenie, klimatyzację, przedmioty pracy
b) należy dostosować: środki pracy, przestrzeń, środowisko, organizację pracy
c) należy dostosować pracowników, przedmioty i środki pracy
20. Mobbing to:
(1 pkt)
a) nauka zajmująca się takim tworzeniem środowiska pracy, które sprzyja pracodawcy
tzn. wskazuje, jakie działania winien on podjąć, by pracownik czuł się integralnym
członkiem zespołu i efektywnie realizował zlecone mu zadania
b) działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu,
polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,
wywołujące u niego obniżoną ocenę przydatności zawodowej, zmierzające do poniżenia lub ośmieszenia pracownika, izolowania go lub wyeliminowania z zespołu
współpracowników
c) nauka zajmująca się takim tworzeniem środowiska pracy, które sprzyja
pracownikowi, tzn. która wskazuje na działania, jakie winien on podjąć, by stać się
pełnoprawnym członkiem zespołu, wykonującego zlecone przez pracodawcę zadania
21. Pani Anna Kowalska była zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony.
Uważa, że niesłusznie została zwolniona z pracy. Przysługuje jej odwołanie do:
(1 pkt)
a) sądu rejonowego
b) sądu administracyjnego
c) sądu pracy
22. Higiena pracy to:
(1 pkt)
a) schludność ubrania „roboczego”
b) higiena osobista
c) nauka i działanie obejmujące środki służące zapobieganiu chorobom zawodowym
23.Czy pracownika młodocianego można zatrudnić w nadgodzinach?
(1 pkt)
a) tak, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
b) tak, za zgodą młodocianego
c) nie wolno
24.Czas pracy młodocianego, który ukończył 16 lat, nie może przekraczać:
(1 pkt)
a) 6 godzin na dobę
b) 8 godzin na dobę
c) 12 godzin na dobę
25. Czy pracownik młodociany posiadający prawo jazdy może w zakładzie pracy
obsługiwać środki transportu wewnątrz zakładowego o napędzie silnikowym?
(1 pkt)
a) nie
b) tak
c) tak, jeśli wyrazi na to zgodę pracodawca
26. Co to jest nawyk i do czego może doprowadzić? Uzupełnij:
(0-2 pkt)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
27. Co symbolizują następujące barwy bezpieczeństwa?
(0-4 pkt)
a) barwa czerwona - ………………………………………………….
b) barwa żółta - ……………………………………………………….
c) barwa zielona - ……………………………………………………..
d) barwa niebieska - ……………………………………………………
28. Co symbolizują następujące znaki bezpieczeństwa?
(0-3 pkt)
a) „koło" - ……………………………………………………..
b) „trójkąt" - ……………………………………………………
c) „kwadrat lub prostokąt "- ……………………………………..
29. Umowa o pracę powinna określać miejsce i rodzaj wykonywanej pracy oraz:
(1 pkt)
a) rodzaj umowy i termin urlopu
b) wynagrodzenie i wymiar czasu pracy
c) wymiar urlopu i termin rozpoczęcia pracy
30. Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi:
(1 pkt)
a) po rozliczaniu się pracownika z zakładem pracy
b) po ustaniu świadczenia pracy, bez żadnych warunków, niezwłocznie
c) na wniosek pracownika złożony na piśmie
31. Umowa o pracę na okres próbny dla pracownika pracującego na stanowisku
robotniczym nie może przekraczać:
(1 pkt)
a) 2 tygodni,
b) 1 miesiąca,
c) 3 miesięcy
32. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny po przepracowaniu
miesiąca wynosi:
(1 pkt)
a) 3 dni robocze
b) 1 tydzień
c) 2 tygodnie
33. Prawo do pierwszego urlopu pracownik uzyskuje:
(1 pkt)
a) po 3 miesiącach pracy
b) z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu
przysługującego mu po przepracowaniu roku
c) po 12 miesiącach pracy
34. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co
najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż:
(1 pkt)
a) 14 kolejnych dni kalendarzowych
b) 10 kolejnych dni kalendarzowych
c) 10 dni roboczych
35. Podstawowym aktem prawnym określającym prawa i obowiązki pracowników i
pracodawców jest:
(1 pkt)
a) Kodeks Cywilny
b) Kodeks Pracy
c) Układ Zbiorowy Pracy
36.Kogo nazywamy pracownikiem w świetle Kodeksu Pracy?
(1 pkt)
a) każdą osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem
b) każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy zawartej na piśmie
c) każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, z wyboru, powołania,
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
37. Co to jest choroba zawodowa?
(1 pkt)
a) zmiany w organizmie spowodowane stresem
b) bóle żołądka, głowy
c) choroba, znajdującą się na wykazie chorób zawodowych, która spowodowana jest
czynnikami środowiska pracy
38.Największe dopuszczalne natężenie hałasu w ekspozycji 8 godzinnej wynosi:
(1 pkt)
a) 85 dB/A/
b) 80 dB/A/
c) 90 dB/A/
39. Czynniki wpływające na mikroklimat w środowisku pracy to:
(1 pkt)
a) przestrzenne rozmieszczenie urządzeń technicznych
b) urządzenia dźwiękochłonne w pomieszczeniach pracy
c) temperatura, wilgotność, prędkość przepływu powietrza i promieniowanie cieplne
40. Czy pracodawca może dopuścić do pracy nowozatrudnionego pracownika bez
zapewnienia mu przeszkolenia z zakresu BHP?
(1 pkt)
a) tak, może za zgodą inspektora pracy
b) tak, jeżeli ten pracownik posiada, co najmniej 5 lat stażu pracy w danym zawodzie
c) nie, każdy pracownik nowo zatrudniony powinien przejść wstępne szkolenie BHP
…i… ”to już jest koniec”…
Gratulujemy i dziękujemy za udział konkursie 
Download