Doradztwo BHP Izabela Chlebda

advertisement
Pytania kontrolne dla pracowników na stanowiskach
administracyjno - biurowych
1. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy bezpośrednio
odpowiada:
a. inspektor Państwowej Inspekcji Pracy,
b. społeczny inspektor pracy w danym zakładzie,
c. pracodawca.
2. Komu
a.
b.
c.
podlega Państwowa Inspekcja Pracy?
Senatowi RP,
Sejmowi RP,
Prezydentowi RP.
3. Zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy obejmuje:
a. tylko przestrzeganie przepisów bhp,
b. tylko ochronę praw młodocianych,
c. nadzór, kontrolę i przestrzeganie prawa pracy w pełnym zakresie.
4. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w każdym zakładzie pracy
zajmują się:
a. akcją gaszenia pożarów,
b. opiniowaniem dokumentacji technicznej budowli i budynków,
c. kontrolą przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawaniem zagrożeń i
ustalaniem przyczyn pożarów i
innych zdarzeń nagłych
podlegających nadzorowi PSP.
5. Literowe oznaczenia na gaśnicach (od A do E) wskazują:
a. informację o cechach środka gaśniczego,
b. skrót nazwy środka gaśniczego wewnątrz gaśnicy,
c. oznaczenie do gaszenia jakich pożarów służy gaśnica. (ciał stałych,
cieczy palnych, gazów palnych czy instalacji ).
6. Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp:
a. kompetentnemu
pracownikowi
(wiedzę
nabył
drogą
samokształcenia),
b. pracownikowi, który spełnia wymagania kwalifikacyjne niezbędne do
wykonywania zadań służby bhp,
c. specjaliście spoza zakładu, który legitymuje się kwalifikacjami
niezbędnymi do wykonywania zadań służby bhp.
7. Społeczną Inspekcję Pracy powołuje:
a. pracodawca,
b. Związki Zawodowe lub przedstawiciele załogi (gdy ZZ brak),
c. Państwowa Inspekcja Pracy
8. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada::
a. Inspektor lub Specjalista ds. bhp,
b. Związki Zawodowe,
c. Pracodawca.
9. Wszelkie działania związane z działaniami w zakresie bhp pracodawca ma
obowiązek konsultować z:
a. Państwową Inspekcją Pracy,
b. innymi pracodawcami,
c. przedstawicielami załogi, lub jeśli w zakładzie została powołana
komisja bezpieczeństwa i higieny pracy – z jej członkami.
10.Obowiązek organizacyjny przeprowadzania szkoleń bhp w zakładzie pracy
spoczywa na:
a. społecznym inspektorze pracy,
b. organizacji związkowej,
c. pracodawcy.
11.Pracownik podejmujący pracę jest zobowiązany:
a. legitymować się zaświadczeniami o szkoleniach z poprzednich
miejsc pracy i to wystarczy by mógł podjąć pracę u danego
pracodawcy,
b. uczestniczyć w szkoleniu wstępnym – instruktażu ogólnym,
c. uczestniczyć w szkoleniu wstępnym – instruktażu ogólnym i
instruktażu stanowiskowym przeprowadzonym ze szczególnym
zwróceniem uwagi na zagrożenia występujące na danym stanowisku
pracy.
12.Szkolenie wstępne ogólne przeprowadza:
a. pracodawca,
b. osoba wyznaczona przez pracodawcę legitymująca się wymaganiami
kwalifikacyjnymi do spełniania zadań służby bhp,
c. każdy pracownik, który zna zasady bezpiecznej pracy na danym
stanowisku.
13.Instruktaż stanowiskowy przeprowadza:
a. społeczny inspektor pracy,
b. pracodawca,
c. osoba wyznaczona przez pracodawcę z grupy kierującej
pracownikami, mająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe, przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu.
14.Szkolenie podstawowe następuje :
a. do sześciu miesięcy po odbyciu szkolenia wstępnego,
b. w dowolnie wyznaczonym terminie przez pracodawcę,
c. w myśl nowych przepisów zostało zlikwidowane.
15.Szkolenie okresowe na stanowiskach administracyjno - biurowych
przeprowadza się:
a. w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż co 6 lat,
b. nie ma potrzeby przeprowadzania,
c. w terminach wyznaczonych przez pracodawcę.
16.Uczestniczenie w szkoleniach bhp:
a. zależy od tego, czy pracownik dysponuje czasem na to, by odbyć
szkolenie,
b. jest jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych,
c. zależy od decyzji społecznego inspektora pracy.
17.Badania lekarskie związane z przyjęciem do pracy przeprowadza:
a. lekarz rodzinny,
b. jakikolwiek lekarz,
c. lekarz o specjalizacji medycyny pracy.
18.Koszty badań lekarskich ponoszą:
a. badania wstępnego pracownik, pozostałych pracodawca,
b. badania wstępnego, okresowego pracodawca; kontrolnego
pracownik,
c. wszystkich badań ponosi pracodawca.
19.Wszelkie badania związane z zatrudnieniem przeprowadza się:
a. po zakończeniu pracy,
b. w dniu wolnym od pracy,
c. w miarę możliwości w godzinach pracy z zachowanym prawem do
wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej
miejscowości
pracownikowi przysługuje zwrot należności na
pokrycie kosztów podróży według zasad obowiązujących przy
podróżach służbowych.
20.Badanie kontrolne jest to badanie, które ma
pracownik, który nieprzerwanie chorował przez:
a. 15 dni,
b. 30 dni,
c. 60 dni.
obowiązek
wykonać
21.Badania okresowe odbywa pracownik:
a. zatrudniony na stanowiskach robotniczych – w terminie
wyznaczonym przez pracodawcę,
b. zatrudniony na każdym stanowisku w wypadku, kiedy jego
samopoczucie wskazuje na to, iż powinien on mieć kontakt z
lekarzem,
c. zatrudniony na każdym stanowisku w terminie wyznaczonym przez
lekarza medycyny pracy, który przeprowadzał ostatnie badanie.
22.Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu
pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych pracodawca może stosować
a. stosować karę upomnienia, nagany,
b. nie może zrobić nic,
c. może powiadomić o sprawie związki zawodowe, by rozstrzygnęły o
winie pracownika.
23.Karę pieniężną może zastosować pracodawca:
a. nie może zastosować takiej kary,
b. za stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwym, spożywanie alkoholu
w pracy,
c. za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp, przepisów
przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia,
stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu
w czasie pracy.
24.Szczegółowe instrukcje dotyczące zasad bezpiecznej i higienicznej pracy
sporządza pracodawca po to by:
a. przepisy nie nakładają obowiązku tworzenia instrukcji na
stanowiskach administracyjno – biurowych,
b. pracownik znał je i wiedział jakie zasady powinny być przestrzegane
przez niego podczas wykonywania danego zadania, niezależnie od
stanowiska jakie on zajmuje,
c. wykonać nakaz jednostek kontrolujących.
25.Czy pracownik jest zobowiązany do potwierdzenia na piśmie zapoznanie
się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy:
a. tak,
b. nie, jeśli uważa, że są one bez sensu,
c. nie. On i tak pracuje według sobie znanych zasad i do tej pory nie
miał wypadku. Doskonale wie jak to robić, by uniknąć trudnych
sytuacji.
26.Ocenę ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy sporządza
pracodawca po to:
a. bo taki jest wymóg i robi się takie opracowania tylko w dużych
firmach, tam gdzie zagrożenia zawodowe mogą być większe
(produkcyjnych),
b. by oznaczyć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych
zdarzeń związanych z wykonywana pracą, powodujących straty, w
szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków
zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w
środowisku pracy lub wynikających ze sposobu wykonywania pracy,
c. nie tworzy się takich opracowań dla pracowników administracyjno biurowych – wszyscy pracownicy i tak wiedzą w jaki sposób mają
wykonywać swoją pracę, na tych stanowiskach nie ma zagrożeń .
27.Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się po to, by:
a. w razie kontroli przez jednostki kontrolujące zapoznać je z
zagrożeniami występującymi na danym stanowisku,
b. zapoznać z nią pracowników pracujących na danym stanowisku, by
wiedzieli jak unikać zagrożeń.
c. ocenić jakie środki należy zastosować dla poprawy bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia pracowników. Pracowników zapoznaje się z
opracowaniem po to by znali zagrożenia i czynnie uczestniczyli w
przeprowadzeniu programu naprawczego.
28.W wykaz telefonów alarmowych i instrukcję postępowania w razie pożaru
powinien zabezpieczyć zakład pracy:
a. właściciel lub zarządca pomieszczeń, które zajmuje dany zakład,
b. przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,
c. pracodawca.
29.Sprzęt potrzebny do prowadzenia akcji gaśniczej zapewnia:
a. przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,
b. pracodawca,
c. właściciel pomieszczeń, które są w dyspozycji zakładu.
30.W razie pożaru który nastąpił w zakładzie pracy pracownik:
a. powiadamia o pożarze pracodawcę – udaje się do domu,
b. powiadamia o pożarze pracodawcę, straż pożarną – udaje się do
domu,
c. uczestniczy w akcji gaśniczej zgodnie ze standardami określonymi
w danym zakładzie.
31.Wypadek przy pracy charakteryzuje następujące określenie:
a. jest to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące
uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy
w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem
wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
b. jest to zdarzenie w miejscu wykonywania pracy w godzinach
zatrudnienia,
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy
w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem
wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy
c. zdarzenie mające charakter nagły, wywołane przyczyną zewnętrzną,
które nastąpiło w związku z pracą.
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy
w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem
wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy
32. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala,
powinien powiadomić o zdarzeniu:
a. bezpośredniego przełożonego,
b. pracodawcę,
c. służby bhp w zakładzie.
33. Pracownik, który jest świadkiem wypadku powinien:
a. powiadomić o wypadku pracodawcę, służby bhp,
b. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i w zależności od
uzgodnień z nim powiadomić lub nie bezpośredniego przełożonego,
c. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i powiadomić o
wypadku bezpośredniego przełożonego, zabezpieczyć miejsce
wypadku.
34. Kto wydaje zgodę na uruchomienie stanowiska pracy (maszyny,
urządzenia) na którym zdarzył się wypadek przy pracy:
a. bezpośredni przełożony pracownika,
b. inspektor do spraw bhp,
c. pracodawca lub organ prowadzący śledztwo w sprawie okoliczności
wypadku.
35. Kto powołuje zespół powypadkowy:
a. inspektor pracy,
b. pracodawca,
c. bezpośredni przełożony poszkodowanego.
36. Zespół powypadkowy winien liczyć minimum:
a. jedną osobę,
b. dwie osoby,
c. trzy osoby.
37. Zespół powypadkowy powinien sporządzić protokół w ciągu:
a. 3 dni od uzyskania powiadomienia o wypadku,
b. nie ma ograniczeń czasowych,
c. 14 dni od uzyskania powiadomienia o wypadku.
38. Jeśli pracownik uległ wypadkowi na terenie innego zakładu pracy
dokumentację powypadkową sporządza:
a. zespół powypadkowy powołany przez macierzysty zakład pracy w
obecności przedstawiciela pracodawcy na terenie którego stał się
wypadek,
b. zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę u którego stał się
wypadek- protokół zatwierdza pracodawca poszkodowanego,
c. obydwie przyjęte wyżej formy są dozwolone.
39. Czy zawał serca, którego doznał pracownik podczas wykonywania pracy
zawodowej w zakładzie pracy jest wypadkiem przy pracy?
a. tak, zawsze,
b. nie, bo wynika to z zewnętrznych skłonności organizmu człowieka,
c. tak, jeśli spełnia kryteria wypadku przy pracy.
40. Świadczenie finansowe przysługuje pracownikowi, który uległ wypadkowi
przy pracy jeżeli:
a. okres zwolnienia lekarskiego przekroczył 28 dni,
b. okres zwolnienia lekarskiego nie ma znaczenia , decyduje o tym
orzeczony przez lekarza orzecznika ZUS procent uszczerbku na
zdrowiu,
c. pracownik doznał trwałego inwalidztwa i tylko to jest kryterium
przyznania odszkodowania.
41. Procentową wysokość uszczerbku na zdrowiu orzeka w przypadku
następstw wypadku przy pracy:
a. lekarz orzecznik ZUS,
b. lekarz orzecznik ZUS w uzgodnieniu z lekarzem u którego leczył się
poszkodowany,
c. lekarz orzecznik ZUS w uzgodnieniu z lekarzem medycyny pracy
sprawującym opiekę nad pracownikami danego zakładu.
42. Jeżeli stan nietrzeźwości w znacznym stopniu przyczynił się do
spowodowania śmierci pracownika w wyniku wypadku przy pracy to
odszkodowanie:
a. nie jest wypłacane,
b. wypłaca się je tylko dzieciom poszkodowanego,
c. jest wypłacane osobom upoważnionym w myśl przepisów.
43. Za drogę do pracy i z pracy uważa się:
a. najkrótszą drogę do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia,
b. najkrótszą i nieprzerwaną drogę do lub z miejsca wykonywania
zatrudnienia,
c. najkrótszą drogę do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia nawet
w wypadku jeśli została ona przerwana, jeżeli przerwa była życiowo
uzasadniona i czas przerwy nie przekraczał granic potrzeby; także
wówczas gdy droga nie będąc najkrótszą, była dla ubezpieczonego
najdogodniejsza komunikacyjnie.
44. Za drogę do pracy uważa się również drogę do miejsca innego
zatrudnienia:
a. tak,
b. nie,
c. tak, warunkiem jest jednak to, iż wypadek zdarzył się wyłącznie na
drodze pieszej.
45. Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy sporządza:
a. pracownik wyznaczony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
b. pracownik wyznaczony przez pracodawcę,
c. pracownik wyznaczony przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń, lub
innego ubezpieczającego, który prowadzi sprawy ubezpieczeń
grupowych w danym zakładzie pracy.
46. Podejrzenie o chorobę zawodową zgłasza się:
a. właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
b. właściwemu inspektorowi pracy,
c. w obu wyżej wymienionych placówkach.
47. Ergonomia to:
a. nauka o sposobie organizacji warunków pracy pod względem ich
zabezpieczenia przeciwpożarowego,
b. nauka wskazująca na wzajemne zależności między pracodawcą a
pracownikiem,
c. nauka zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn,
środowiska
i
warunków
pracy
do
psychofizycznych
i
autonomicznych potrzeb człowieka.
48. Podczas pracy przy monitorze komputerowym pracownik może:
a. po godzinie pracy zrobić sobie 5-cio minutową przerwę w pracy, by
wykonać np. ćwiczenia oczu, wykonać inną pracę,
b. jeśli potrzebne jest mu potrzebne dodatkowe „oprzyrządowanie”
stanowiska pracy wnieść o uzupełnienie go w nie (np. uchwyt na
dokumenty, który zapewnia regulację ustawienia dokumentu wzgl.
pracownika; dodatkowe oświetlenie stanowiska pracy; podnóżek
itp.),
c. wystąpić o zaopatrzenie w okulary po uzyskaniu orzeczenia lekarza
medycyny pracy o konieczności korekcji wzroku podczas pracy z
komputerem (jeśli pracę tą swą wykonuje przez co najmniej połowę
dobowego wymiaru czasu pracy).
49. Mobbing to:
a. działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane
przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym
nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego obniżoną
ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu
poniżenie lub ośmieszenie pracownika , izolowanie go lub
wyeliminowanie z zespołu współpracowników,
b. nauka zajmująca się takim tworzeniem środowiska pracy, które
sprzyja pracodawcy tzn. wskazująca jakie działania winien on
podjąć by pracownik czuł się integralnym członkiem zespołu
pracowników którzy wykonują zadania wskazane przez pracodawcę,
c. nauka zajmująca się takim tworzeniem środowiska pracy, które
sprzyja pracownikowi tzn. jakie działania winien on podjąć by stać
się pełnoprawnym członkiem zespołu pracowników którzy wykonują
zadania wskazane przez pracodawcę.
50. Certyfikat zgodności to pojęcie wiążące się z:
a. wymogami dotyczącymi pomieszczeń pracy,
b. sposobem zawierania umowy o pracę,
c. wymogami jakie musi spełniać dany wyrób by były one zgodne z
Polską Normą – co daje upoważnienie do oznakowania danego
wyrobu zgodnie z tą normą
Download