problematyka małej chemii w zakładzie z punkyu

advertisement
PROBLEMATYKA MAŁEJ CHEMII W
ZAKŁADZIE Z PUNKTU WIDZENIA
SŁUŻBY BHP
Adam Chodyniecki
PODSTAWY PRAWNE
 Rozporządzenie Min. Zdr. z 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników
chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86) z późniejszymi zmianami.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.9.1997 r. w sprawie służby bhp (Dz.U.
Nr 109, poz. 704; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468). Z późniejszymi
zmianami
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,
zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330).
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) z
późniejszymi zmianami
CZYM JEST MAŁA CHEMIA W ZAKŁADZIE PRACY
• Mała chemia w zakładzie pracy jest substancją
lub mieszaniną stosowaną w procesach pracy
mogącą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie
pracowników podczas jej stosowania.
Najczęściej mała chemia stosowana jest
podczas prac związanych ze sprzątaniem
myciem, czyszczeniem lub dezynfekcją
pomieszczeń pracy i pomieszczeń higienicznosanitarnych. Mała chemia nie dotyczy
procesów produkcji tych substancji a jedynie
pomaga w procesach produkcyjnych.
WYBRANE OBOWIĄZKI PRACODAWCY W
ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MAŁEJ CHEMII W
ZAKŁADZIE
Posiadanie wykazu substancji chemicznych
stosowanych w zakładzie pracy
Uzyskanie kart charakterystyk stosowanych
substancji chemiczych
Zapoznanie pracowników z zagrożeniami
występującymi w związku z kontaktem z
substancjami chemicznymi
Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego
narażenia ptracowników na kontakt z małą
chemią
Ocena ryzyka zawodowego z uwzględnieniem :
Właściwości czynnika chemicznego
Składu substancji stosowanej w procesach
pracy
Poziomu i czasu narażenia na czynnik
chemiczny
Wartości NDS jakie zostały ustalone
Efekty działań zapobiegawczych
Wyniki oceny stanu zdrowia pracowników
Warunków pracy w kontakcie z substancjami
chemicznymi
Zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego
Zapewnienie ochron indywidualnych
uwzględniając zalecenia producenta określone
w karcie charakterystyki substancji chemicznej
Zapewnienie właściwego przechowywania i
magazynowania substancji chemicznych
Uwzględnienie w programach szkoleń
problematyki stosowania małej chemii w
zakładzie pracy
ROLA SŁUŻBY BHP W ZAKŁADZIE W
KTÓRYM WYSTĘPUJE MAŁA
CHEMIA
Służba bhp jest organem doradczym i
kontrolnym pracodawcy, jest przez niego
powoływana i podlega pracodawcy
bezpośrednio. Rozporządzenie o służbie bhp
reguluje obowiązki tej służby w sposób
szczegółowy.
Przeprowadzanie szkoleń wstępnych z
uwzględnieniem wszystkich zagrożeń w tym
tych które wynikają ze stosowania małej
chemii w zakładzie
Opracowywanie programów szkoleń
wstępnych i stanowiskowych z
uwzględnieniem zagrożeń związanych z
chemią.
Uczestnictwo w ocenie ryzyka zawodowego w
narażeniu na czynniki chemiczne stosowane w
zakładzie
 W imieniu pracodawcy typowanie czynników
szkodliwych , uciążliwych i niebezpiecznych do
pomiarów stężeń natężeń
 Nadzór nad pomiarami tych czynników z
uwzględnieniem czynników chemicznych
 Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji
związanej z pomiarami
 Kontrola warunków pracy w odniesieniu do
posiadania przez wyznaczone osoby dokumentacji
związanej z czynnikami chemicznymi t.j kart
charakterystyk, instrukcji i innych aktów
wewnątrzzakładowych odnoszących się do małej
chemii.
Uczestnictwo w zespołach badających wypadki
związane ze stosowaniem małej chemii
Formułowanie do pracodawcy wniosków
profilaktycznych w odniesieniu do wypadków,
zdarzeń potencjalnie wypadkowych, lub
wypadków bezurazowych .
Wnioski do pracodawcy o wstrzymanie pracy
w kontakcie z małą chemią w sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia osób lub
pracowników
Uczestnictwo w kontrolach organów nadzoru
nad warunkami pracy w związku ze
stosowaniem małej chemii w zakładzie oraz
pomoc w realizacji zaleceń i decyzji tychże
organów
Uczestnictwo w opracowywaniu tabeli i norm
przydziału odzieży z uwzględnieniem
narażenia na substancje chemiczne
WNIOSKI
CO ZROBIĆ ABY PODNIEŚĆ POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
PRACOWNIKÓW MAJĄCYCH
 Podnosić świadomość pracowników i pracodawców o
zagrożeniach wynikających ze stosowania małej
chemii.
 Pamiętać i uświadamiać pracodawcom zasadę , że
niewielka ilość substancji szkodliwej dla zdrowia
może być również niebezpieczna dla człowieka
 Traktować zagrożenia chemiczne wynikające ze
stosowania małej chemii na równie z innymi
zagrożeniami.
Bezwzględnie egzekwować od pracowników
stosowania środków ochrony indywidualnej w
odniesieniu do zagrożeń
Bezwzględnie egzekwować od pracowników
zakazu przechowywania substancji
chemicznych w pojemnikach
nieoznakowanych lub po artykułach
spożywczych
Download