PODYPLOMOWE STUDIA z zakresu CHEMII

advertisement
PLAN
2-semestralnych Podyplomowych Studiów Doskonalących z Chemii dla nauczycieli
prowadzonych przez Wydział Chemiczny PRz
(zatwierdzony na Radzie Wydziału Chemicznego w dn. 12 kwietnia 2006 r.)
Semestr I - II
Lp
1
Przedmiot
Chemia ogólna i
Liczba godzin
Ogółem
W
35
30
C
Wymagania
L
K
5
nieorganiczna
2
Chemia organiczna
Praca kontrolna
Egzamin
30
25
5
Praca kontrolna
Egzamin
3
Chemia fizyczna
7
7
Zaliczenie
4
Chemiczne procesy
5
5
Zaliczenie
przemysłowe i środowiskowe
5
Dydaktyka chemii
15
6
Seminarium z problemów
40
15
40
Zaliczenie
Zaliczenie
konkursów i olimpiad
chemicznych
7
Chemia w Internecie
8
Egzamin końcowy przed
Egzamin
Komisją Egzaminacyjną
końcowy
Razem:
18
150 godz.
(W - wykład, C - ćwiczenia, L - laboratorium, K - konsultacje).
18
Zaliczenie
Rzeszów, 21.03.2006 r.
STUDIA PODYPLOMOWE
DOSKONALĄCE Z CHEMII DLA NAUCZYCIELI
CHARAKTERYSTYKA
Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli pragnących podnosić swoje kwalifikacje
poprzez aktualizację wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w
nauczaniu chemii w szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Rekrutacja na studia obejmuje
osoby, które ukończyły studia magisterskie lub zawodowe z chemii lub kierunków pokrewnych z
chemią (biologia, fizyka, matematyka, ochrona środowiska, technologia chemiczna, inżynieria
materiałowa, towaroznawstwo, itp.).
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych uzyska najnowszą wiedzę z zakresu chemii ogólnej i
nieorganicznej, organicznej i fizycznej niezbędną w nauczaniu chemii w szkołach gimnazjalnych i
ponad gimnazjalnych oraz zapozna się z technologiami informacyjnymi wspomagającymi nauczanie
przedmiotu. Niezależnie od wiedzy teoretycznej uzupełni swoje przygotowanie praktyczne z
techniki pracy laboratoryjnej niezbędne do organizacji zajęć doświadczalnych z chemii w szkole, a
także z problemami konkursów i olimpiad chemicznych.
POLITECHNIKIA RZESZOWSKA
WYDZIAŁ CHEMICZNY
al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów
STUDIA PODYPLOMOWE
DOSKONALĄCE Z CHEMII DLA NAUCZYCIELI
rok akad. 2006 / 2007
Czas trwania:
2 semestry, 150 godzin zajęć dydaktycznych, studia prowadzone
systemem zaocznym
Cel:
aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych
w nauczaniu chemii ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli
Termin i miejsce
rekrutacji:
do 30 września br., Dziekanat Studiów Zaocznych Wydziału Chemicznego
PRz, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
Wymagane wykształcenie: ukończone studia wyższe magisterskie lub zawodowe na kierunku
chemia lub kierunkach pokrewnych
Wymagane dokumenty: (i) podanie na drukach PRz (do pobrania w dziekanacie lub Dziale
Nauczania), (ii) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, (iii)
życiorys, (iv) 2 zdjęcia, (v) opłata rekrutacyjna
Kwalifikacja:
wg kolejności zgłoszeń (studia będą prowadzone po przyjęciu co najmniej
14 osób)
Termin rozpoczęcia zajęć: październik br.
Opłata za semestr:
1500 – 1700 zł (projekt)
Barbara Alibożek, pok. 142B, tel. (017)-865-1741
e-mail: [email protected]
Koordynator studiów: dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. PRz, tel. (017)-865-1541
Informacje:
Download