nauki chemiczne Kod: 231002 Synteza: Prowadzi wykłady

advertisement
Nazwa:
Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne
Kod:
231002
Synteza:
Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne z różnych
dziedzin chemii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego,
przygotowuje książki i skrypty dla studentów; prowadzi badania nad
metodami określenia jakościowego i ilościowego składu substancji
chemicznych, zależności między własnościami fizycznymi a budową
chemiczną substancji, z dziedziny chemii kwantowej, organicznej i
nieorganicznej, radiochemii czy technologii chemicznych; opracowuje
teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; w
zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad
młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów
i doktorantami.
opracowywanie i doskonalenie programów nauczania z zakresu chemii,
biochemii i technologii chemicznej oraz ich przystosowywanie do
przyszłych potrzeb absolwentów;
- opracowywanie i wdrażanie nowych, skutecznych metod i technik
dydaktycznych;
przygotowywanie podręczników, skryptów oraz środków dydaktycznych;
prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów dla studentów
i doktorantów;
przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
prowadzenie badań nad metodami ustalania jakościowego i ilościowego
składu substancji chemicznych badanego materiału na potrzeby
technologicznych procesów przemysłowych i oceny produktów;
prowadzenie badań zależności między własnościami fizycznymi a budową
chemiczną substancji oraz zjawisk towarzyszących procesom
Zadania
chemicznym;
zawodowe: prowadzenie badań układów i procesów chemicznych za pomocą metod
chemii i fizyki teoretycznej, metod matematycznych i modelowania
komputerowego;
prowadzenie badań z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej
obejmujących opracowywania zasad i metod prowadzenia reakcji
chemicznych, procesów i operacji jednostkowych;
prowadzenie badań procesów chemicznych, którym towarzyszy zjawisko
naturalnej bądź sztucznej promieniotwórczości;
prowadzenie innych badań z zakresu nauk chemicznych i publikowanie
wyników badań;
sprawowanie opieki nad młodymi pracownikami naukowymi oraz
studentami wyższych lat studiów i doktorantami;
uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych;
uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej,
kadrowej, naukowej i dydaktycznej - uczelni, wydziału czy katedry.
Download