Regulamin pracy - kiedy należy go utworzyć?

advertisement
Data:
Autor:
2016-10-18
Aleksandra Konopacka
Regulamin pracy - kiedy należy go utworzyć?
Większość firm funkcjonuje na podstawie swoich wewnętrznych norm, które zwykle są zebrane i publikowane w
postaci oficjalnych dokumentów. Regulamin pracy jest to akt wewnątrzzakładowy określający organizację i
porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Utworzenie
takich regulacji poprawia działanie firmy oraz pełni funkcję ochronną dla stron stosunku pracy.
Regulamin pracy - obowiązek stworzenia
Regulamin pracy powinien być obowiązkowo utworzony przez pracodawcę, jeśli nie jest objęty układem zbiorowym
pracy i zatrudnia 20 lub więcej pracowników. Regulamin pracy, w myśl Kodeksu pracy, nie może jednak zawierać
postanowień mniej korzystnych dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy czy innych ustaw i aktów
wykonawczych.
Obowiązek wydania regulaminu pracy powstaje z chwilą zatrudnienia dwudziestego pracownika - bez względu na
rodzaj łączącej strony umowy o pracę oraz fakt przebywania pracowników na urlopach. Pod uwagę nie jest
brane przeciętne zatrudnienia w roku, ale zawsze decydujące znaczenie ma osiągnięcie w konkretnym momencie
wskazanego w przepisach stanu zatrudnienia. Nie są do niego wliczane osoby zatrudnione na podstawie umów
cywilnoprawnych.
Ważne!
Zakład pracy zatrudniający mniej niż 20 osób może zatem wprowadzić regulamin pracy na zasadzie
dobrowolności.
Regulamin pracy - treść
Regulamin pracy przede wszystkim zawiera:
postanowienia regulujące porządek wewnętrzny w zakładzie pracy,
postanowienia określające prawa i obowiązki pracowników związane z organizacją i porządkiem pracy.
Treść regulaminu pracy co do zasady ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
Jeżeli natomiast u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa bądź też w ustalonym terminie
nie dojdzie do uzgodnienia treści regulaminu z organizacją związkową, wówczas to sam pracodawca tworzy
regulamin pracy. Jego treść ma charakter wiążący dla wszystkich pracowników.
Kodeks pracy nie określa wyczerpująco kwestii, jakie powinien określać regulamin pracy. Zgodnie z przepisami
Kodeksu pracy regulamin pracy powinien ustalać w szczególności:
organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu,
wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony
indywidualnej i higieny osobistej,
systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
porę nocną,
termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
19-07-2017
1/2
Data:
Autor:
2016-10-18
Aleksandra Konopacka
rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania
przygotowania zawodowego,
wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie
zawodowe,
obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób
informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz
usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Regulamin pracy powinien również posiadać zapis odnośnie kar i odpowiedzialności porządkowej pracowników.
Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy
Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, a
pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z jego treścią przed rozpoczęciem przez niego pracy. Regulamin
wydaje się na czas nieokreślony i obowiązuje dopóki nie nastąpi jego zmiana lub likwidacja zakładu pracy.
Sposobami podania do wiadomości pracowników treści regulaminu pracy są:
wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
pozostawienie tekstu regulaminu w miejscu ogólnodostępnym, np. w dziale kadr,
rozesłanie pracownikom tekstu regulaminu drogą mailową,
przekazanie tekstu regulaminu pracownikom.
Zmiana regulaminu pracy następuje w takim samym trybie, co jego wprowadzenie.
© Copyright | Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2017 Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/21
51-166 Wrocław, [email protected] KRS 0000342082, NIP 8982167294, Kapitał 60 000zł
19-07-2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2/2
Download