Regulamin projektu

advertisement
REGULAMIN PROJEKTU
„Nauka idzie w las”
§1
Przepisy ogólne
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
1. Czas trwania projektu: 01.07.2013 r. – 30.06.2015 r.
2. Projekt skierowany jest do młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu.
3. Głównym celem projektu jest: nabycie przez 110 uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu w okresie 2 lat
specjalistycznej wiedzy i dodatkowych umiejętności z zakresu wyuczonego zawodu, a tym samym
zwiększenie kwalifikacji zawodowych i podniesienie szans podjęcia pracy w leśnictwie.
4. Szczegółowe cele projektu to:
a) Kurs prawa jazdy kategorii B i E , kurs obsługi pilarki spalinowej, kurs obsługi i pracy żurawiami
załadowczymi, kurs obsługi harwestera i forwardera, ciągnika leśnego z HDS.
b) Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i niemieckiego z uwzględnieniem specjalistycznego
słownictwa.
c) Kurs arborystyki.
d) Zajęcia pozalekcyjne z posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym t. j. :
Leśnik, Brakarz, Corel, Mapy numeryczne, GPS.
e) Warsztaty „Być przedsiębiorczym na rynku pracy”.
f) Udział w warsztatach Szkolnego Ośrodka Inicjatyw Twórczych
i opieka pedagogiczno –
psychologiczna.
5. Regulamin projektu określa zasady uczestnictwa w projekcie, a w szczególności:





Kryteria kwalifikacyjne;
Zasady rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń;
Zasady kwalifikacji uczestników;
Zasady organizacji i uczestnictwa w działaniach;
Postanowienia końcowe.
6. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w regulaminie należy do kompetencji
Koordynatora projektu.
7. Odpowiedzialność za właściwą realizację projektu ponosi Koordynator projektu.
8. W celu sprawnego realizowania projektu z Koordynatorem współpracuje asystent koordynatora.
§2
Kryteria kwalifikacyjne
1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie, uczący się w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu.
2. Szczegółowe kryteria kwalifikacji są spójne z zasadami równości szans i brzmią następująco:






Pochodzenie z terenów wiejskich i miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Dochód netto przypadający na jedną osobę w rodzinie (na podstawie oświadczenia rodzica o
dochodach)
Wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych w roku poprzedzającym nabór.
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku poprzedzającym nabór.
W przypadku równej ilości punktów u kilku kandydatów do projektu kwalifikujemy w pierwszej
kolejności kobiety.
Opinia Pedagoga Szkolnego oraz Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu.
§3
Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń
1. Rekrutację prowadzi specjalista do spraw promocji projektu
2. Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej projektu ,
stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Dokumenty rekrutacyjne osób niepełnoletnich muszą być podpisane przez rodzica lub
opiekuna
prawnego.
4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają prawidłowo wypełniony formularz
rekrutacyjny.
5. Wzór formularza rekrutacyjnego dostępny jest w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły
oraz stronie internetowej projektu.
§4
Kwalifikacja uczestników na szkolenia
1. Kwalifikacji kandydatów do udziału w szkoleniach/ warsztatach dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana
przez Koordynatora Projektu.
2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch turach.
3. O przyjęciu kandydata do uczestnictwa w szkoleniu/ warsztacie decydują kryteria kwalifikacyjne (§ 2).
4. Dla pięciu uczniów zostanie stworzona lista rezerwowa. Będą to osoby, które spełniły wymagane kryteria, ale
nie dostały się do projektu z powodu braku miejsc. Te osoby będą mogły uczestniczyć w projekcie gdy z
przyczyn nagłych ktoś zrezygnuje.
§5
Organizacja i uczestnictwo w działaniach
1. Nadzór organizacyjny nad realizacją działań sprawuje Koordynator projektu.
2. Odpowiedzialność za właściwą realizację poszczególnych działań ponosi Koordynator projektu.
3. Poszczególne szkolenia i warsztaty mają wyznaczoną maksymalną liczbę osób, która jest konieczna
do ich realizacji.
4. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, podpisania oświadczenia o
zgodzie na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, wypełnienia ankiety oraz podpisania
się na liście obecności.
5. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestniczenia w wszystkich
zaplanowanych zajęciach.
6. Uczestnik może opuścić 20 % zajęć.
7. W przypadku kursu prawa jazdy kat B i E rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązują się do pokrycia
ewentualnych kosztów egzaminów poprawkowych: t.j : teoretycznego i praktycznego w przypadku
egzaminu na prawo jazdy kat B, oraz praktycznego w przypadku kursu prawa jazdy kat. B+E , w
terminie możliwie jak najkrótszym wyznaczonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w
którym odbędzie się egzamin.
8. Uczniowie dostaną materiały do nauki (podręczniki.
9. Na wniosek Uczestnika Organizator może wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu/
warsztacie projektu.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1. 07.2013 roku.
2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu, Sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej projektu i
szkoły.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany będą obowiązywały z chwilą ich
ogłoszenia.
4. Załącznikiem do regulaminu jest wzór ankiety rekrutacyjnej.
Download