PCPR-zapyt_ofert_prawo_jazdy_X

advertisement
________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PCPR./1/PM/......../10
Świebodzin, dnia 28.07.2010 r.
.....................................
(pieczęć Zleceniodawcy)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Zapytanie ofertowe
Działając w imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, w związku z art.4
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 154, póź.
zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.
1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, ul. Żaków 3 66-200 Świebodzin.
2. Przedmiot zamówienia: usługa szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie uzyskania prawa
jazdy kat. „B” i „C” określona w zadaniu 1
Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie”. Zakres szkolenia
obejmuje:
1) kurs prawa jazdy kat. B dla grupy 7 osób i kat. „C” dla 1 osoby w zakres których wchodzi w
szczególności:
 min. 30 godzin zajęć teoretycznych dla kat. „B” i 21 godzin dla kat. „C”
 min. 32 godziny zajęć praktycznych (godzin jazdy), które zostaną przeprowadzone w
różnych warunkach drogowo-ruchowych, w tym co najmniej 2 godziny po zapadnięciu
zmroku i 4 godziny na drogach o dopuszczalnej prędkości poruszania się powyżej 70 km/h.
 przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu z teorii i praktyki, który treścią i zasadami będzie
odpowiadał egzaminowi państwowemu;
 zapewnienie uczestnikom szkolenia badań lekarskich niezbędnych do uzyskania prawa
jazdy;
 zapewnienie uczestnikom kompletu materiałów dydaktycznych (min. aktualny Kodeks
Ruchu Drogowego, testy egzaminacyjne itp.);
1
 zapewnienie teoretycznego i praktycznego egzaminu umożliwiającego uzyskanie prawa
jazdy kat. „B” dla grupy 7 osobowej i kat. „C” dla 1 osoby.
3. Termin realizacji zamówienia: w/w kurs na prawo jazdy powinien rozpocząć się najpóźniej 7 dni
od daty podpisania umowy, kurs należy zakończyć do dnia 30 listopada 2010r.
4. Kryterium oceny oferty: cena – 100 %.
5. Inne istotne warunki zamówienia: szkolenia teoretyczne należy przeprowadzić na terenie miasta
Świebodzin. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, tzn. tylko na jedną z pożądanych
kategorii prawa jazdy.
6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku
składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie
ofertowe na kurs prawa jazdy kat. B i C przeprowadzane w ramach Projektu „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie”. Ofertę złożyć można
osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 106) albo pocztą (za datę wpływu uważa się dzień
zarejestrowania w jednostce Zamawiającego).
7. Termin złożenia oferty: do dnia 5 lipca 2010r. do godziny 9.30
8. Termin otwarcia wszystkich ofert nastąpi dnia: 5 lipca 2010r. o godz. 9:35 w PCPR w Świebodzinie,
pokój nr 106.
9. Osoba do kontaktu: p. Przemysław Maksymów, tel. kom.: 0 664 921 399.
UWAGA: Bezwzględnym warunkiem udziału niniejszym postępowaniu jest dostarczenie: w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego oferty według załączonego wzoru - załącznik nr 1.
.........................................................................
(podpis osoby prowadzącej sprawę)
2
Download