Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

advertisement
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
PODSTAWA PRAWNA
art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155 t. j. z późn. zm.)
rozdział 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 poz. 231)
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. 2016 poz. 23 t. j. z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie
wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawniania do kierowania pojazdami (Dz. U.
z 2013r. poz. 83)
1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.
Należy złożyć przed zapisaniem się na szkolenie
1) wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (druk wniosku do pobrania w Wydziale Komunikacji, w pokoju nr
5
2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
3) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (jeśli
kandydat ubiega się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D i D+
E) ;
4) pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat -dotyczy kategorii AM,A1,B1 lub T;
5) wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej (wykonana nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, ) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy.
(Istnieje możliwość odebrania profilu przez pełnomocnika po opłaceniu pełnomocnictwa – 17 zł. Zwolnieniu
od opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie),
zstępnym (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu.
Do wglądu: dokument tożsamości
2. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Świnoujście w Wydziale Komunikacji, ul. Wojska
Polskiego 1/2 parter, w pokoju 5 w godzinach przyjęć klientów:
pn. – pt. -8:00 - 15:00
3. OPŁATY
Najpóźniej po zdanym egzaminie na prawo jazdy należy uiścić poniższe opłaty:
Opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł.
Opłata ewidencyjna - 0,50 zł.
Opłatę można dokonać na jednym druku, wpisując w tytule: „opłata za wydanie prawa jazdy i opłata
ewidencyjna”
Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta , lub na konto Urzędu – 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933.
Oryginał potwierdzenia wpłaty należy dostarczyć do pokoju nr 5 w godzinach przyjęć klientów:
pn. – pt. 8:00 - 15:00
4. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
W wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów i po uiszczeniu przez wnioskującego wymaganej opłaty za
wydanie prawa jazdy, wysyłane jest zamówienie na wyprodukowanie tego dokumentu do producenta
blankietów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Wyprodukowane prawo jazdy wydaje się wnioskodawcy, w zależności od określonego w podaniu sposobu
przekazania: bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty w terminie 2 dni od daty
otrzymania prawa jazdy od producenta. (Istnieje możliwość odebrania dokumentu prawa jazdy przez
pełnomocnika po opłaceniu pełnomocnictwa - 17 zł. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo
udzielone małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu.)
5. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Termin wniesienia odwołania
od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście.
Download