Regulamin i zgoda na naukę jazdy na segway`u

advertisement
REGULAMIN - OŚWADCZENIE
UCZESTNIICTWA W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH
NA OBOZIE „FLORBALKOWE WAKACJE 2017”
NAUKI JAZDY SEGWAYU
1. Przed rozpoczęciem jazdy na Segwayu uczestnicy i ich rodzice lub opiekunowie
powinni zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, na potwierdzenie, czego złożą
podpis pod przygotowanym przez Organizatora oświadczeniem.
2. Z przejażdżki w/w pojazdem mogą korzystać osoby o wzroście wyższym niż
kierownica Segwaya czyli 140cm , waga uczestnika powinna mieścić się między
40 kg a 120 kg.
3. Uczestnictwo w dodatkowych i dobrowolnych zajęciach z nauki to koszt 20 zł
płatny na miejscu u organizatora.
4. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą korzystać z pojazdu wyłącznie za uprzednią
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, potwierdzoną podpisem na TYM
REGULAMINIE-OŚWIADCZENIU przygotowanym przez organizatora
REGULAMIN
1. Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz
nakazów organizatora i jego personelu, a w szczególności do przestrzegania
poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem do jazdy oraz ruchem
pojazdów:
 przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby
(niezwiązane buty itp.), które mogłyby zostać wciągnięte przez części ruchome
napędu;
 należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy – najlepiej sportowe;
uczestnicy w luźnym obuwiu (np. klapki) nie będą dopuszczeni do jazdy;
 dla zapewnienia bezpieczeństwa jazdy OBOWIĄZKOWO należy skorzystać z
kasków ochronnych;
 rozpoczynać jazdę po odpowiednim sygnale oraz kończyć po
zasygnalizowaniu końca jazdy;
 w przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii należy zasygnalizować
taką sytuacje przez uniesienie prawej ręki do góry, bądź przywołać pracownika
obsługi, który udzieli pomocy;
 korzystać z pojazdów w sposób ostrożny i bezpieczny dla siebie i innych
uczestników;
 informować instruktora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i
uszkodzeniach;
 utrzymywać stałą odległość miedzy tułowiem, a kierownicą, nie trzymamy
kierownicy między nogami. Gdy odczujemy, że kierownica przybliża się
samoczynnie do naszego tułowia, oznacza to, że Segway ogranicza prędkość
jazdy. Należy wtedy bezwzględnie zwolnić, aby odległość tułowia i drążka
kierownicy była właściwa;
 należy trzymać bezpieczny dystans między pieszymi, ścianami, ławkami itp.
 należy upewnić się, że na pasie, będącym torem jazdy, nie ma przeszkód
mogących stanowić zagrożenie, Segway zajmuje określony jego długością i
szerokością pas ruchu;


należy zawracać uwagę na przeszkody znajdujące się nad głową
prowadzącego, osoba poruszająca się na Segwayu, jest o kilkadziesiąt
centymetrów wyższa niż zazwyczaj;
schodząc z pojazdu nigdy nie wypuszczamy z rąk włączonego w trybie pracy
Segwaya.
2. Ponadto Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:
 potrącania pojazdów innych uczestników, uderzania w we wszystkie
przeszkody;
 zajeżdżania drogi innym użytkownikom ruchu, zderzania się itp.
 jazda w kierunku przeciwnym do ustalonego;
 zatrzymywania pojazdu w miejscach niedozwolonych lub blokujących ruch
innych pojazdów;
 wsiadania na Segwaya więcej niż jednej osobie. Każdy Segway przeznaczony
jest wyłącznie dla jednej osoby;
 wjeżdżania na niebezpieczne nawierzchnie oraz podjeżdżania pod wysokie
progi np. - krawężniki, - kamienie; i inne przeszkody np. – donice, -ławki –
poręcze, ściany, -itp.
 wystawiania nogi stojąc na urządzeniu przed maszynę. Może się to skończyć
urazem kończyny! W razie niemożności utrzymania równowagi i konieczności
zejścia z urządzenia należy zejść tyłem urządzenia.
Organizator oraz instruktor mają prawo nie dopuścić do jazdy bądź wyeliminować z
jazdy uczestnika, który narusza zasady prawidłowego korzystania z Segwaya, określone
Regulaminem lub w jakikolwiek inny sposób zagraża bezpieczeństwu uczestników.
Rodzic lub opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za niewłaściwe
postępowanie uczestnika (osoby niepełnoletniej) w tym naruszenie zasad bezpieczeństwa
jazdy i doprowadzenie do powstania szkód na osobach lub w mieniu uczestników i
organizatora.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, której przedmiotem jest oddanie
uczestnikowi Segwaya do używania.
OŚWIADCZENIE - ZGODA
Po zapoznaniu się z Regulaminem stanowiącym integralną część umowy
My ...........................................................................................................................................
(czytelnie imiona nazwiska obojga rodziców lub opiekunów)
legitymujący się dokumentami tożsamości .............................................................................
jako
rodzice
lub
opiekunowie
prawni
niepełnoletniego/niepełnoletniej
..................................................................................................................... wyrażamy zgodę na
(czytelnie imię nazwisko uczestnika)
korzystanie przez nieletniego z środka transportu osobistego Segway.
....................................................................................................................................................
(data, podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych)
Download