Źródła prawa pracy

advertisement
Źródła prawa pracy
Wykład 9 października 2010 r.
Źródła prawa pracy
Art. 9 par.1.
Ilekroć w Kodeksie prawa pracy jest mowa o
prawie pracy, rozumie się przez to przepisy
Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów
wykonawczych, określających prawa i obowiązki
pracowników i pracodawców, a także
postanowienia układó zbiorowych pracy i innych
opartych na ustawie porozumień zbiorowych,
regulaminów i statutów określających prawa i
bowiązki stron stosunku pracy.
Źródła prawa pracy
Art. 9 par. 2
Postanowienia układów zbiorowych pracy i
innych porozumień zbiorowych oraz
regulaminów i statutów nie mogą być
mniej korzystne dla pracowników niż
przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw
i aktów wykonawczych.
Źródła prawa pracy
Art. 9 par 3
Postanowienia regulaminów i statutów nie
mogą być mniej korzystne dla
pracowników niż postanowienia układów
zbiorowych pracy i porozumień
zbiorowych.
Źródła prawa pracy
Art. 9 par 4
Postanowienia układów zbiorowych i innych
opartych na ustawie porozumień
zbiorowych, regulaminów i statutów
określających prawa i obowiązki stron
stosunku pracy, naruszające zasadę
równego traktowania w zatrudnieniu, nie
obowiązują.
Źródła prawa pracy
Zgodnie z Kodeksem pracy źródła możemy
podzielić na:
- powszechne
- autonomiczne (specyficzne, szczególne)
Te drugie są charakterystyczne dla prawa
pracy. Nie regulują innych poza
pracowniczymi stosunków prawnych.
Źródła prawa pracy
Źródła powszechne zgodnie z Kodeksem
pracy to ustawy (w tym ustawa zasadnicza
jaką jest Konstytucja RP) i rozporządzenia.
Zgodnie z Konstytucją RP -art.. 87 –
źródłem prawa są także umowy
międzynarodowe. Staje się ona częścia
porządku krajowego po ratyfikacji i
ogłoszeniu w dzienniku ustaw.
Źródła prawa pracy
Akty prawa wspólnotowego – Unii
Europejskiej:
Prawo pierwotne (Traktat o ustanowieniu
WE)
Prawo wtórne: Dyrektywy i rozporządzenia
Źródła prawa pracy
Ustawy i rozporządzenia. Te drugie musza
być wydane na podstawie delegacji
ustawowej i w celu ich wykonania. Akty te
musza być zgodne z zakresem
upoważnienia zawartego w ustawie
Źródła prawa pracy
Charakter Kodeksu pracy jako źródła prawa
pracy.
Art. 1 Kodeks pracy określa prawa i
obowiązki pracowników i pracodawców.
Powszechny zakres stosowania KP – lex
generalis.
Źródła prawa pracy
Art. 5 Kp Jeżeli stosunek pracy określonej
kategorii pracowników regulują przepisy
szczególne, przepisy kodeksu pracy
stosuje się w zakresie nieuregulowanym
tymi przepisami.
Źródła prawa pracy
Charakter norm Kodeksu pracy:
- Klasycznie zbudowane: hipoteza
dyspozycja sankcja (wykroczenia
przeciwko prawom pracownika)
- Normy bezwzględnie obowiązujące
- Normy jednostronnie bezwzględnie
obowiązujące (zasad z art. 18 Kp)
- Zasady prawa pracy
Źródła prawa pracy
Kodeks cywilny jako pomocnicze źródło
prawa pracy
Art. 300 Kp
W sprawach nieuregulowanych przepisami
prawa pracy do stosunku pracy stosuje się
odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego,
jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami
prawa pracy.
Źródła prawa pracy
Źródła autonomiczne prawa pracy.
Układy zbiorowe pracy (uzp)
Porozumienia oparte na ustawie
Regulaminy
statuty
Źródła prawa pracy
Hierarchia źródeł autonomicznych:
1.Uzp i porozumienia zbiorowe
2. regulaminy i statuty
Wynika to z art. 9 par 2
Źródła prawa pracy
UZP – układy zbiorowe pracy, reguluje
Kodeks pracy w dziale XI.
Układy dzielą się na:
Zakładowe i
ponadzakładowe
Źródła prawa pracy
Porozumienia zbiorowe oparte na ustawie.
Źródła prawa pracy
Regulaminy – akty wewnątrzzakładowe:
Regulamin pracy
Regulamin wynagradzania
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych
Źródła prawa pracy
Zgodnie z art. 9 Kp postanowienia
regulaminu pracy nie mogą być dla
pracowników mniej korzystne niż przepisy
powszechne prawa pracy a także
postanowienia układów zbiorowych pracy.
Zatem regulamin pracy nie może naruszać
zasady korzystności
Źródła prawa pracy –regulamin
pracy
Bezwzględny obowiązek tworzenia
regulaminu pracy w zakładzie mają
pracodawcy, którzy zatrudniają co
najmniej 20 pracowników, a w zakresie
który reguluje regulamin pracy - art. 104¹
§ 1 Kp - nie obowiązują postanowienia
układu zbiorowego pracy, czy to
zakładowego czy ponadzakładowego (art.
104 Kp).
Źródła prawa pracy
Kodeks pracy posługuje się określeniem "zatrudnia
20 pracowników". Kodeks nie dookreśla że to
mają być pracownicy zatrudnieni w pełnym
wymiarze czasu pracy czy w przeliczeniu na
pełne etaty. Zatem przy ustalaniu liczby
zatrudnionych bierzemy pod uwagę osoby
zatrudnione także w niepełnym wymiarze czasu
pracy bez względu na podstawę zatrudnienia
(mianowanie, powołanie czy umowa o pracę lub
inne) oraz na rodzaj umowy o pracę (czas
określony, nieokreślony, zastępstwo).
Źródła prawa pracy
Kodeks pracy wskazuje sytuację, gdy
wprowadzenie regulaminu pracy jest
obligatoryjne.
W pozostałym zakresie jest to fakultatywne,
chociaż Kp posługuje się pojęciem:
„regulaminu pracy nie wprowadza się”
Źródła prawa pracy
Kodeks pracy posługuje się pojęciem
„wprowadzenie regulaminu pracy”, co
wskazuje na jednostronny charakter
działań pracodawcy w tym zakresie.
Jest to jedno z podstawowych obowiązków
pracodawcy.
Źródła prawa pracy
! Nawet jeżeli w zakładzie pracy działają
związki zawodowe ustalenie formalnego
obowiązku wprowadzenia regulaminu w
zakładzie pracy oraz podjecie działań w
celu jego ustanowienia i wprowadzenia
spoczywa na pracodawcy. Na gruncie
przepisów kodeksu pracy to pracodawca
jest wyłącznie odpowiedzialny za
spowodowanie jego funkcjonowania w
zakładzie pracy.
Źródła prawa pracy
Procedura wprowadzania regulaminu
pracy
Wszczęcie negocjacji.
1. Dwa etapy negocjacji.
2. Negocjacje, gdy działa kilka
związków zawodowych.
3. Zakończenie negocjacji.
4. Powiadomienie i wejście w życie
Źródła prawa pracy
Negocjacje, gdy funkcjonuje jeden związek
zawodowy zawierają się w uzgodnionym
przez strony uprzednio terminie.
Negocjacje, gdy działa kilka związków
zawodowych, są bardziej
skomplikowane.
Źródła prawa pracy
Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych,
art. 30 ust.5 jeżeli m.in. w sprawie
ustalenia regulaminu pracy, organizacje
związkowe albo organizacje związkowe
reprezentatywne w rozumieniu art. 241
[25a] Kp nie przedstawią wspólnie
uzgodnionego stanowiska w terminie 30
dni, decyzje w tych sprawach podejmuje
pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych
stanowisk organizacji związkowych.
Źródła prawa pracy
Zatem w sytuacji pluralizmu związkowego w
zakładzie pracy związki zawodowe mają
przedstawić wspólnie ustalone stanowisko
co do treści negocjacji - po pierwsze
terminu w jakim regulamin będzie
negocjowany po drugie - samej treści
regulaminu pracy.
Źródła prawa pracy
Zgodnie z wyrokiem SN z 21 marca 2001 r. I
PKN 320/00 (OSNP 2002 nr 24 poz. 599).
Regulamin pracy wydany przez
pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia
z zakładową organizacją związkową nie
ma mocy wiążącej.
Źródła prawa pracy
! Termin 30 dni liczy się od momentu
wszczęcia negocjacji. Np. od chwili
zawiadomienia o negocjacjach i
przedstawienia przez pracodawcę
jego stanowiska.
Źródła prawa pracy
Kodeks pracy wskazuje sytuacje, w których
pracodawca samodzielnie wydaje regulamin
pracy tj, gdy:
 u pracodawcy nie działają związki zawodowe,
 strony (zw. zaw. i pracodawca) nie uzgodniły
regulaminu w uzgodnionym terminie,
 gdy związki zawodowe nie uzgodniły wspólnego
stanowiska w terminie 30 dni
 Pracodawca samodzielnie opracowuje treść
regulaminu pracy uwzględniając zakres
przedmiotowy określony w art. 104¹ § 1 Kp.
Źródła prawa pracy
Zgodnie z art. 104¹ Kp regulamin powinien
ustalać w szczególności:
• organizację pracy, warunków przebywania na
terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej
zakończeniu, wyposażenia pracowników w
narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie
robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i
higieny osobistej,
• systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte
okresy rozliczeniowe czasu pracy,
Źródła prawa pracy
• porę nocną,
• termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty
wynagrodzenia,
• wykaz prac wzbronionych pracownikom
młodocianym oraz kobietom,
• rodzaj prac i wykaz stanowisk pracy
dozwolonych pracownikom młodocianym w celu
odbywania przygotowania zawodowego,
Źródła prawa pracy
• wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom
młodocianym zatrudnionym w innym celu niż
przygotowanie zawodowe,
 • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym
także sposób informowania pracowników o
ryzyku zawodowym, które wiąże się z
wykonywaną pracą.

Źródła prawa pracy
• przyjęty u danego pracodawcy sposób
potwierdzania przez pracowników
przybycia i obecności w pracy oraz
usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 • informacje o karach stosowanych
zgodnie z art. 108 Kp z tytułu
odpowiedzialności porządkowej
pracowników.

Download