zzni-7-2015 - nowa inicjatywa

advertisement
Łódź, dn. 24.02.2015 r.
Związek Zawodowy
Nowa Inicjatywa
ZZNI/7/2015
Pan Andrzej Szymanek
Prezes Zarządu Veolia Energia Łódź S.A.
Dyrektor Generalny
Panie Prezesie, , dnia 20 lutego 2015 roku, pracownicy otrzymali
na skrzynki mailowe wiadomość o zmianach w Regulaminie Pracy.
Komunikat był następujący: „Zarząd Veolia Energia Łódź S.A. uchwałą
numer VLOD/DG/UCH/026/150216 z dnia 16.02.2015r. zatwierdził
zmiany do Regulaminu Pracy. Zmiany do Regulaminu Pracy polegają na
dodaniu w Rozdziale III Podstawowe Prawa i Obowiązki Pracownika, w §
16, punktów 11) i 12) w brzmieniu:
"11) comiesięcznego informowania pracowników, w formie krótkiego
podsumowania, o ocenie ich pracy, w związku z przyznawaniem premii
miesięcznej,
12) przedstawiania swoim bezpośrednim zwierzchnikom uzasadnienia
przyznawania pracownikom określonej wysokości premii miesięcznej."
Zmiany do Regulaminu Pracy wchodzą w życie z dniem 9 marca 2015
roku”.
Panie Prezesie, zmiany w Regulaminie Pracy mogą być
wprowadzone w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Związek
Zawodowy Nowa Inicjatywa powyższe zmiany zaopiniował negatywnie w
mailu do Pani Elżbiety Niteckiej dnia 23.11.2014 roku. Na jakiej
podstawie wprowadzono zatem zmiany do Regulaminu Pracy? Czy
uzgodniono te zmiany z organizacjami związkowymi? Które związki
zawodowe poparły powyższe zmiany? Prosimy o przedstawienie nam
spisanego porozumienia w sprawie omawianych zmian w Regulaminie
Pracy.
Z poważaniem,
Krzysztof Stefański
Przewodniczący ZZ Nowa Inicjatywa
Download