aneks do regulaminu

advertisement
„Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych”
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI do projektu „Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych”
Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki"
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W związku z wydłużeniem terminu rekrutacji Uczestników do projektu do dnia 30 czerwca 2013 roku oraz
zmianą kryteriów uczestnictwa dotyczących posiadania wykształcenia co najwyżej średniego oraz posiadania co
najmniej 10 – letniego stażu pracy, nowe brzmienie otrzymują następujące zapisy regulaminu i jego załączniki.
§1
1. Zamianie ulega § 1 pkt 5 i otrzymuje brzmienie:
Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych i aktywności przedsiębiorczej w okresie do IX.2014 r.
wśród 30 osób, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 mcy przed dniem przystąpienia do projektu.
2. Zmianie ulega § 1 pkt 9 i otrzymuje brzmienie:
Rekrutacja do projektu trwa do 30.06.2013 roku.
3. Zmianie ulega §3 „Kryteria uczestnictwa w projekcie” i otrzymuje brzmienie:
Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, które spełnią łącznie następujące warunki:
1. zamieszkują (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie powiatu sanockiego;
2. są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w urzędzie pracy;
3. utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed
dniem przystąpienia do projektu.
§2
1. W związku ze zmianą treści Regulaminu zmianie ulegają Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) oraz
Karta oceny formalnej (załącznik nr 4), stanowiące załącznik do niniejszego aneksu.
§3
1. Pozostałe zapisy Regulaminu rekrutacji pozostają bez zmian.
2. Niniejszy Aneks do Regulaminu wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2013 r. i obowiązuje do czasu
zakończenia realizacji Projektu.
Lider Projektu:
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 14
tel: 18 440 81 63, fax: 18 442 29 50
www.sarr.com.pl
Partner projektu:
Powiat Sanocki
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
www.powiat-sanok.pl
Biuro projektu:
38-500 Sanok, ul. Jana III Sobieskiego 12
Sabina Sułkowska – Koordynator Projektu
Joanna Słota – Asystent Koordynatora projektu
tel: 511 695 589
[email protected]
[email protected]
Download