Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację

advertisement
Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu
- wyjaśnienia do pkt. 43, 53 i 79 Regulaminu konkursu nr POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17
Uzupełnienie we wniosku o dofinansowanie braków formalnych (polegających np. na
uzupełnieniu nieczytelnego dokumentu, a także uzupełnienie podpisu, parafy czy pieczęci)
lub poprawienie w nim oczywistych omyłek (polegających np. na usunięciu błędów
rachunkowych czy pisarskich) nie stanowi istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie
w rozumieniu art. 43 ust. 2 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.
z 2016 r. poz. 217 ze zm.).
Istotna modyfikacja projektu to zmiana zakresu projektu na etapie jego oceny kryteriami
wyboru projektów, wynikająca ze złożenia wyjaśnień, poprawy lub uzupełnienia wniosku
o dofinansowanie zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu konkursu, która
prowadzi do:
a) odstąpienia od realizacji podstawowego celu działania opisanego w SzOOP,
Przykład: zmiana zakresu projektu wiążąca się odstąpieniem od realizacji celu
przedsięwzięcia wynikającego z zasadniczego zakresu rzeczowego, np. zmiana
sposobu
zagospodarowania lub docelowego przeznaczenia terenu objętego
projektem.
b) zmniejszenia podstawowych dla realizacji celu działania opisanego w SzOOP
wskaźników
produktu
(tj.
dotyczących
powierzchni
obszarów
poddanych
rekultywacji/remediacji, zieleni miejskiej), planowanych do osiągnięcia w ramach
projektu o więcej niż 10% zakładanej wartości wskaźników,
c) zwiększenia wartości wskaźników produktu planowanych do osiągnięcia w ramach
projektu:
−
o więcej niż 10% zakładanej wartości wskaźników, lub
−
skutkujące zwiększeniem kosztów kwalifikowanych.
Przykład: zmiana w zakresie rzeczowym polegająca na zmianie obszaru objętego
projektem (np. poprzez uwzględnienie w projekcie nowych terenów), dodaniu lub
usunięciu zadań zaplanowanych w projekcie (np. uwzględnienie nowych elementów
infrastruktury lub zakresu prac), które skutkują powyższymi efektami.
Download