Odpowiedź W ramach projektu można rozliczyć koszty

advertisement
Odpowiedź
W ramach projektu można rozliczyć koszty aparatury naukowo-badawczej i innych
urządzeń służących do wykonywania badań w zakresie niezbędnym i przez okres
niezbędny do realizacji Projektu objętego pomocą. Co oznacza, iż jeżeli aparatura
naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji
Projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji
odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone
na podstawie przepisów o rachunkowości.
Zgodnie ze wskazanym przez Pana przykładem okres amortyzacji zakupionej aparatury
wynosi ponad 3 lata, a badania w projekcie na tejże aparaturze będą prowadzone przez 2
lata, to kosztem kwalifikowanym są koszty amortyzacji za okres 2 lat wykorzystywania
aparatury w projekcie i wartość tej proporcji należy przyjąć w budżecie projektu.
Download