Odpowiedź Zarówno beneficjent, jak i konsorcjant

advertisement
Odpowiedź
Zarówno beneficjent, jak i konsorcjant biznesowy mogą ponosić koszty aparatury
naukowo-badawczej i innych urządzeń na potrzeby realizacji projektu, przy czym w
przypadku konsorcjanta biznesowego będzie to stanowiło wkład finansowy do projektu.
W świetle Katalogu kosztów kwalifikowanych koszty aparatury naukowo-badawczej i
innych urządzeń służących do wykonywania badań są kosztem kwalifikowanym, ale w
zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji Projektu objętego pomocą.
Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby
realizacji Projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty
amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac
rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości.
Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu przeprowadzania konkursu Konsorcjant
biznesowy zobowiązany jest zapewnić (z własnych środków) wkład finansowy w Projekcie.
Wkład finansowy może zostać wniesiony również poprzez realizację przez Konsorcjanta
biznesowego części zadań badawczych w Projekcie, a wielkość kosztów kwalifikowanych
poniesionych (z własnych środków) w związku z ich realizacją, wraz z innymi formami
wkładu finansowego Konsorcjanta biznesowego (jeśli dotyczy), musi odpowiadać
wymaganej wielkości wkładu własnego przedsiębiorcy, ubiegającego się o pomoc
publiczną.
Download