Instrukcja wypełniania Harmonogramu rzeczowo

advertisement
Instrukcja wypełniania Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań
do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG.
Harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań jest integralną częścią Wniosku o
dofinansowanie. Harmonogram dostarcza informacji, które służyć będą ocenie prawidłowości
i terminowości realizacji Projektu.
I. Harmonogram rzeczowo- finansowy wg zadań
Konstruując Harmonogram rzeczowo-finansowy należy mieć na uwadze, iż w schemacie
wsparcia przewidzianym w ogłaszanym przez NCBR w 2012 r. konkursie w
Poddziałaniu 1.3.1 POIG Konsorcjant biznesowy nie otrzymuje dofinansowania.
Konsorcjant biznesowy, w zamian za 100% praw majątkowych do wyników uzyskanych
w wyniku przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, zobowiązany
jest zapewnić (z własnych środków) wkład finansowy w Projekcie, adekwatny do
poziomu intensywności wsparcia wyliczonego zgodnie z dopuszczalną intensywnością
pomocy publicznej dla danego typu przedsiębiorcy na poszczególne rodzaje prac B+R.
Wkład finansowy może zostać wniesiony również poprzez realizację przed Konsorcjanta
biznesowego części zadań badawczych w Projekcie, a wielkość kosztów kwalifikowanych
poniesionych (z własnych środków) w związku z ich realizacją, wraz z innymi formami
wkładu finansowego Konsorcjanta biznesowego (jeśli dotyczy), musi odpowiadać
wymaganej wielkości wkładu własnego przedsiębiorcy, ubiegającego się o pomoc
publiczną.
Plik Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań zawiera tabele (w osobnych arkuszach)
zawierające oczekiwaną strukturę budżetu każdego zadania realizowanego w trakcie Projektu.
W przypadku konieczności zwiększenia/zmniejszenia liczby zadań należy odpowiednio
powielić/usunąć arkusze zadań, w zależności od tego czy dodawane/usuwane zadanie należy
do kategorii badań przemysłowych czy prac rozwojowych. Korekta liczby arkuszy wymaga
skorygowania formuł importujących informacje do arkuszy zbiorczych, tj. zmiana liczby
zadań wymaga korekty formuł sumujących w kolumnach nr 3, 4 i 5 w arkuszach „Kumulacjaprzem.” i/lub „Kumulacja-roz.” W przypadku, gdy w projekcie zostały przewidziane zadania
związane tylko z badaniami przemysłowymi, plik Excel należy odpowiednio zmodyfikować,
usuwając zakładki dotyczące prac rozwojowych i modyfikując formuły sumujące w arkuszu
Kumulacja. Analogicznie należy postąpić jeżeli w projekcie zostały przewidziane zadania
związane tylko z pracami rozwojowymi.
Arkusze zadań Harmonogramu rzeczowo-finansowego („Zad n-przem.” oraz „Zad n-roz.”)
podają informacje dotyczące kosztów całkowitych, kwalifikowalnych oraz poziomu
dofinansowania przewidziane w ramach danego zadania:
W tytule tabeli należy wpisać numer zadania oraz tytuł Projektu.
W komórce „Poziom dofinansowania” należy podać procentowy poziom dofinansowania,
wnioskowanego dla danego zadania.
W kolumnie 1 – Lp. – należy wpisać numer zadania.
W kolumnie 2 – Nazwa zadania – należy wpisać nazwę zadania.
W kolumnie 3 – Podmiot odpowiedzialny – należy wpisać nazwę podmiotu odpowiedzialnego
za realizację danego zadania. Zadanie może być realizowane tylko przez jeden podmiot.
1
W kolumnie 4 – Zakres/Czas realizacji– należy wpisać zakres wykonywanego zadania oraz
pełny czas jego realizacji (w formacie mm/rrrr – mm/rrrr). Podany czas realizacji zadania
powinien być zgodny z planem wykonania przewidzianych w nim prac i nie może być
dłuższy niż termin realizacji Projektu. Terminy realizacji zadań w projekcie mogą się
pokrywać.
W kolumnie 5 – Kategorie kosztów kwalifikowalnych – kategorie kosztów kwalifikowanych
są określone zgodnie z dokumentem „Katalog kosztów kwalifikowanych dla projektów
składanych w konkursie w 2012 r. w ramach działania 1.3. POIG”, opracowanym na
podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października
2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za
pośrednictwem NCBR i nie podlegają modyfikacjom przez beneficjenta.
W kolumnie 6 – Opis kosztu w ramach kategorii – należy podać rodzaje wydatków
mieszczących się w zakresie danej kategorii kosztów wybranych dla Projektu.
W kolumnie 7 – Kwota kosztów ogółem (brutto w PLN) – należy wpisać całkowite kwoty
kosztów dotyczących Projektu, zarówno kwalifikowalnych (zgodnych z „Katalogiem kosztów
kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach działania 1.3.
POIG”) jak i niekwalifikowalnych (np. z uwzględnieniem niekwalifikowanego podatku
VAT);
W kolumnie 8 – Kwota kwalifikowanych (w PLN) – należy podać wysokość kosztów
kwalifikowalnych Projektu, tj. niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz zgodnych
z zasadami określonymi w „Katalogu kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w
konkursie w 2012 r. w ramach działania 1.3. POIG”. Należy pamiętać, że koszty ujęte w
kategorii "G" Koszty gruntów i budynków oraz w kategorii „O” nie mogą przekraczać limitów
określonych w „Katalogu kosztów kwalifikowalnych dla projektów składanych w konkursie w
2012 r. w ramach Działania 1.3 PO IG” .
Maksymalna wysokość kosztów ogólnych dla danego zadania wynosi:
O = (W+A+G+E+Op)* 17 % w przypadku zadania realizowanego przez Beneficjanta
lub O = (W+A+G+E+Op)* 6 % w przypadku zadania realizowanego przez Konsorcjanta
biznesowego.
W kolumnie 9 - Dofinansowanie (w PLN) – następuje automatyczne wyliczenie kwot
wnioskowanego dofinansowania na podstawie procentu dofinansowania, podanym w
nagłówku zadania, oraz kwot kosztów kwalifikowalnych, wpisanych w kolumnie nr 8.
Dofinansowanie projektu może być realizowane w II wariantach:
Wariant I - wszystkie zadania projektu są realizowane przez Beneficjenta. Wkład
Konsorcjanta biznesowego jest wnoszony w postaci środków pieniężnych przekazywanych na
konto Beneficjenta. Instytucja Pośrednicząca pokrywa różnicę pomiędzy kwotą kosztów
kwalifikowalnych a wkładem Konsorcjanta biznesowego.
W wariancie I poziom dofinansowania jest stały dla wszystkich zadań realizowanych w
ramach prac rozwojowych oraz dla wszystkich zadań realizowanych w ramach badań
przemysłowych.
Wariant II – część prac jest realizowana przez Beneficjenta, dla którego dofinansowanie
wynosi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, natomiast wkład własny
Konsorcjanta biznesowego jest wnoszony w formie innej niż wkład pieniężny, np. w formie
praw majątkowych lub poprzez wykonywanie i finansowanie części prac prowadzonych w
ramach projektu.
2
W wariancie II należy rozdzielić koszty ponoszone przez Beneficjenta oraz Konsorcjanta
biznesowego, wykazując je w Harmonogramie w oddzielnych arkuszach zadań. Podział na
zadania przypisane do Beneficjenta oraz zadania przypisane do Konsorcjanta biznesowego
ma na celu jasne określenie budżetu kosztów ponoszonych przez oba podmioty.
W wariancie II poziom dofinansowania poszczególnych zadań będzie wynosił 100% dla
zadań realizowanych przez Beneficjenta i 0% dla zadań realizowanych przez Konsorcjanta
biznesowego.
PRZYKŁAD
Wariant I:
W zadaniu nr 1 całość prac jest wykonywana przez Beneficjenta, który ponosi koszty
wynagrodzeń w wysokości 100 000,00 PLN. Poziom dofinansowania projektu wynosi 70%.
Konsorcjant biznesowy wnosi wkład finansowy przekazany na konto bankowe Beneficjenta
w wysokości 30 000,00 PLN. Pozostałe 70 000,00 PLN jest pokrywane przez Instytucję
Pośrednicząca.
W arkuszu zadania w komórce „Poziom dofinansowania” należy wpisać 70%. W kolumnie nr
8 „Kwota kosztów kwalifikowalnych (w PLN)” należy wpisać 100 000,00 PLN. W kolumnie
nr 9 nastąpi automatyczne wyliczenie kwoty dofinansowanie w wysokości 70 000,00 PLN.
Wariant II:
Prace badawcze w wysokości 70 000,00 PLN są prowadzone przez Beneficjenta, natomiast
wkład własny Konsorcjanta biznesowego w wysokości 30 000,00 PLN jest wnoszony w
postaci zakupu aparatury badawczej.
Koszty badań prowadzonych przez Beneficjenta są rozliczane w trzech zadaniach, i tak dla
zadania nr 1 wynoszą 30 000,00 PLN, dla zadania nr 2 wynoszą 30 000,00 PLN i dla zadania
nr 3 wynoszą 10 000,00 PLN. Wysokość kosztów kwalifikowalnych dla każdego z zadań
należy podać w kolumnie nr 8 „Kwota kosztów kwalifikowalnych (w PLN)”. W komórce
„Poziom dofinansowania” dla wszystkich 3 zadań należy wpisać 100%.
Koszt zakupu aparatury badawczej Konsorcjanta biznesowego w wysokości 30 000,00 PLN
należy ująć w oddzielnym zadaniu nr 4, w kolumnie nr 8 „Kwota kosztów kwalifikowalnych
(w PLN)” . W komórce „Poziom dofinansowania” dla tego zadania należy wpisać 0%.
Wysokości dofinasowania zostanie automatycznie wyliczona w kolumnie nr 9 każdego
arkuszu i wyniesie w sumie:
30 000,00 PLN x 100% + 30 000,00 PLN x 100% + 10 000,00 PLN x 100% + 30 000,00 PLN
x 0% = 70 000,00 PLN
Arkusze kumulatywne Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań („Kumulacjaprzem.” oraz „Kumulacja-roz.”) obejmują podsumowanie kosztów całkowitych,
kwalifikowalnych oraz dofinansowania na poziomie badań przemysłowych oraz prac
rozwojowych osobno.
W tytule tabeli kumulatywnych należy wpisać tytuł Projektu.
W kolumnach nr 3 „Kwota kosztów ogółem (brutto w PLN)”, 4 „Kwota kosztów
kwalifikowalnych (w PLN)” oraz 5 „Dofinansowanie (w PLN)” powinno nastąpić
automatyczne wyliczenie kosztów na podstawie wypełnionych arkuszy poszczególnych
zadań.
3
W przypadku rozszerzenia liczby zadań prowadzonych w ramach badań przemysłowych,
należy uzupełnić o nowo dodane arkusze formuły sumujące w kolumnach nr 3, 4 i 5 w
arkuszu „Kumulacja-przem.”
W przypadku rozszerzenia liczby zadań prowadzonych w ramach prac rozwojowych, należy
uzupełnić o nowo dodane arkusze formuły sumujące w kolumnach nr 3, 4 i 5 w arkuszu
„Kumulacja-roz.”
W kolumnie 6 – Udział procentowy (w %) – następuje automatyczne wyliczenie
procentowego udziału poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych w kosztach
kwalifikowanych ogółem Projektu.
UWAGA
1. Struktura Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań nie może być zmieniana,
tzn. nie można wprowadzać zmian do kolumny nr 5 Kategorie kosztów
kwalifikowalnych (tj. dodawać, usuwać lub zmieniać nazwy kategorii).
2. Można usuwać lub dodawać arkusze zadań, zaleca się jednak, aby w celu utrzymania
przejrzystości zarządzania i rozliczania projektu, liczba zadań realizowanego przez
jednego konsorcjanta nie przekraczała 7 zadań.
3. Po wypełnieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań należy zwrócić
uwagę, czy w tabelach występują wszystkie oczekiwane formuły oraz czy dokonują
odpowiednich wyliczeń.
4. Wartości liczbowe należy podawać w złotówkach, stosując funkcję zaokrąglenia liczb
do dwóch miejsc po przecinku tak, aby po wydrukowaniu arkusza suma wartości z
poszczególnych wierszy była identyczna z wartością podaną w wierszach
podsumowujących dla każdego arkusza „Zad …” i w arkuszach „Kumulacja”.
4
Download