Instrukcja wypełniania Harmonogramu rzeczowo

advertisement
Instrukcja wypełniania
Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań,
Harmonogramu realizacji Projektu wg kwartałów
oraz
Harmonogramy płatności dla Projektu wg kwartałów
do umów o dofinansowanie w ramach 2 Priorytetu PO IG.
„Harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań” oraz „Harmonogram realizacji projektu
wg kwartałów” stanowią integralną część Umowy o dofinansowanie. Oba dokumenty
dostarczają informacji, które służyć będą ocenie prawidłowości i terminowości realizacji
projektu i co do zasady powinny odpowiadać zapisom umieszczonym w harmonogramach
załączonych do Wniosku o dofinansowanie.
Należy zwrócić szczególną uwagę na spójność informacji podawanych w obu
harmonogramach. Nazwy i czas realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu
muszą być zgodne!
I. Harmonogram rzeczowo- finansowy wg zadań
Plik „Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań” zawiera tabele (w arkuszach)
zawierające oczekiwaną strukturę budżetu każdego zadania realizowanego w trakcie Projektu.
W tytule każdej tabeli należy wpisać numer zadania oraz tytuł i nr Projektu (nadany przez
Instytucję Pośredniczącą/Wdrażającą).
W przypadku konieczności zwiększenia liczby tabel należy skopiować arkusz o nazwie „Zad
n”. Zwiększanie w ten sposób liczby arkuszy wymaga skorygowania formuł w nowo
powstałym arkuszu w kolumnie H - Kwota kategorii kosztów narastająco (w PLN) tak, aby
możliwe było zachowanie ciągłości zliczania kategorii kosztów narastająco – konieczna jest
zmiana nazwy arkusza do którego jest odwołanie w formule, we wszystkich komórkach w
kolumnie H, w których jest wpisana formuła.
Należy również dokonać korekty formuł importujących informacje do ostatniego arkusza o
nazwie Kumulacja, w przeciwnym razie nie będzie on przedstawiał ostatecznych wartości
kategorii wydatków. Korekta ta polega na przypisaniu wartości komórek z kolumny C Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN) odpowiednim komórkom z kolumny H Kwota kategorii kosztów narastająco (w PLN) z arkusza przedstawiającego budżet ostatniego
zadania – konieczna jest zmiana nazwy arkusza do którego jest odwołanie w formule, we
wszystkich komórkach w kolumnie C, w których jest wpisana formuła.
Tabele Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań dotyczące struktury finansowania
zadań obejmują zarówno koszty kwalifikowane, jak i niekwalifikowane.
W kolumnie 1 – Lp. – należy wpisać numer zadania (zgodny z Harmonogramem RzeczowoFinansowym złożonym wraz z wnioskiem o dofinansowanie).
W kolumnie 2 – Nazwa zadania – należy wpisać nazwę zadania (zgodny z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym złożonym wraz z wnioskiem o dofinansowanie).
W kolumnie 3 – Zakres/Czas realizacji/Podmiot odpowiedzialny – należy wpisać zakres
wykonywanego zadania (zgodny z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym złożonym wraz
z wnioskiem o dofinansowanie), pełny czas jego realizacji (w formacie mm/rrrr – mm/rrrr)
oraz nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację danego zadania/etapu zadania
(w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum).
W
kolumnie
4
–
Kategorie
kosztów
kwalifikowanych
wg
wytycznych
MRR/niekwalifikowanych – w formularzu (w części Kategorie kosztów) zostały już wpisane
kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach PO IG obowiązującymi na dzień ogłoszenia naboru wniosków dla danej
rundy aplikacyjnej (zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym złożonym wraz z
wnioskiem o dofinansowanie). Nie należy usuwać kategorii wydatków z formularza!
Dla kosztów niekwalifikowanych (pozycja komórek w arkuszu wzorcowym D51 do E55)
została przewidziana jedna pozycja, bez podziału na kategorie, przy czym wykazywane
w tym miejscu koszty niekwalifikowane nie obejmują kosztów niekwalifikowanego podatku
VAT, który ponoszony jest w ramach kategorii kosztów kwalifikowanych!
W kolumnie 5 – Opis kosztu w ramach kategorii – należy podać rodzaje wydatków
mieszczących się w zakresie danej kategorii wydatków wybranych dla Projektu.
W kolumnie 6 – Kwota wydatków ogółem (brutto w PLN) – należy wpisać:
- w części kategorie kosztów – całkowite kwoty wydatków w ramach kategorii
kosztów kwalifikowanych (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach PO IG) – koszty tu podane mogą zawierać w sobie cześć niekwalifikowaną wydatku
(np. niekwalifikowany podatek VAT);
- w części koszty niekwalifikowane – całkowite kwoty wydatków na koszty
niekwalifikowane – koszty tu podane w żadnej części nie mieszczą się w kategoriach
wydatków kwalifikowanych (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach PO IG).
W kolumnie 7 – Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN) – kolumna dotyczy tylko
części koszty kwalifikowane. Należy wpisać całkowitą wartość odpowiedniego wydatku
kwalifikowanego (np. w przypadku podmiotu mogącego odzyskać podatek VAT, będzie to
kwota netto, natomiast w przypadku podmiotu nie mogącego odzyskać podatku VAT, będzie
to kwota brutto).
W kolumnie 8 - Kwota kategorii kosztów narastająco (w PLN) – następuje automatyczne
wyliczenie skumulowanych wartości danych kategorii wydatków, jakie są planowane do
poniesienia od początku do końca realizacji danego zadania.
Tabela Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań dotycząca struktury dofinansowania
całego projektu, mieszcząca się w arkuszu Kumulacja obejmuje zarówno koszty
kwalifikowane jak i niekwalifikowane.
W kolumnie 2 – Kategorie kosztów kwalifikowanych wg wytycznych MRR – w formularzu
zostały już wpisane kategorie kosztów kwalifikowanych zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach PO IG i nie należy ich usuwać. Dla kosztów
niekwalifikowanych została przewidziana jedna pozycja, bez podziału na kategorie.
W kolumnie 3 – Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN) – powinno nastąpić
automatyczne wyliczenie wartości wydatków, jakie są planowane do poniesienia w podziale
na kategorie.
W kolumnie 4 – Udział procentowy (w %) – wylicza się automatycznie udział
poszczególnych kosztów kwalifikowanych Projektu do jego kosztów kwalifikowanych
ogółem. Ponadto wyliczony zostaje udział procentowy kosztów niekwalifikowanych projektu
do jego kosztów ogółem.
Wartości liczbowe należy podawać w złotówkach, stosując funkcję zaokrąglenia liczb do
dwóch miejsc po przecinku tak, aby po wydrukowaniu arkusza suma wartości z
poszczególnych wierszy była identyczna z wartością podaną w wierszach
podsumowujących dla każdego arkusza „Zad …” i w arkuszu „Kumulacja”.
W przypadku konieczności użycia miar przy wpisaniu konkretnych wydatków należy wpisać
nazwę miary, jaką się używa w kalkulacji kosztów.
UWAGA
1. Struktura Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań nie może być zmieniana.
2. Należy zwrócić uwagę, czy w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wg zadań
występują wszystkie oczekiwane formuły oraz czy dokonują odpowiednich wyliczeń.
W przypadku wystąpienia błędu należy go poprawić.
3. Szare pola nie powinny być edytowane.
II. Harmonogram realizacji Projektu wg kwartałów
Plik Harmonogramu realizacji Projektu wg kwartałów składa się z dwóch części.
Pierwszą część harmonogramu stanowią tabele (arkusze o nazwach „I q 2010”, „II q 2010”
itd. – na każdy kwartał realizacji Projektu przypada jeden arkusz kalkulacyjny), w których
Beneficjent określa zakres prac, jaki będzie realizowany w poszczególnych kwartałach
w przeciągu całego okresu realizacji Projektu.
W tytule każdej tabeli należy wpisać tytuł i nr Projektu (nadany przez Instytucję
Pośredniczącą).
W kolumnie 1 – Kwartał realizacji – należy wpisać kolejny kwartał realizacji projektu.
W kolumnie 2 – Nr i nazwy zadań/etapów zadań – należy wpisać numer i tytuł zadania bądź
zadań, które będą realizowane (w całości lub tylko w części) w danym kwartale.
W kolumnie 3 – Nazwy podmiotów – należy wpisać nazwę podmiotu odpowiedzialnego za
realizację danego zadania/etapu zadania (w przypadku projektu realizowanego przez
konsorcjum).
W kolumnie 4 – Zakres prac – należy opisać zakres prac dla danego zadania /etapu zadania,
które będą realizowane w danym kwartale.
Drugą część stanowi jeden arkusz pn. „Harmonogram płatności”. W tym arkuszu Beneficjent
określa harmonogram płatności ze strony Instytucji Pośredniczącej na rzecz Beneficjenta.
W tytule tabeli należy wpisać tytuł i nr Projektu (nadany przez Instytucję Pośredniczącą).
W kolumnie 1 podany jest rok realizacji Projektu – nie należy zmieniać wartości wpisanych
w kolumnie.
W kolumnie 2 podane są kwartały w danym roku realizacji Projektu – nie należy zmieniać
wartości wpisanych w kolumnie.
W kolumnie 3 – Kwota wydatków ogółem (kwalifikowane i niekwalifikowane w PLN) –
należy podać wartość wydatków ogółem, które Beneficjent będzie angażował w realizację
projektu w danym kwartale.
W kolumnie 4 – Kwota wydatków kwalifikowanych (w PLN) – należy podać kwotę wydatków
kwalifikowanych, odpowiadającą dofinansowaniu, o które Beneficjent będzie występować
w danym kwartale do Instytucji Pośredniczącej.
W kolumnie 5 – Kwota dofinansowania (w PLN) – należy podać kwotę dofinansowania,
o którą Beneficjent będzie występować w danym kwartale do Instytucji Pośredniczącej.
Uwaga!!! Zgodnie z treścią umowy Beneficjent, o ile planuje występować o zaliczkę,
zobowiązany jest do składania wniosków o płatność zaliczkową nie rzadziej
niż raz na kwartał. Beneficjent musi rozliczyć pobraną zaliczkę
w ciągu 120 dni od dnia jej otrzymania!
Uwaga: Wartości liczbowe należy podawać w złotówkach, stosując funkcję zaokrąglenia
liczb do dwóch miejsc po przecinku tak, aby po wydrukowaniu arkusza suma wartości z
poszczególnych wierszy była identyczna z wartością podaną w wierszu „Ogółem”.
Download