Instrukcja szczegółowa

advertisement
Załącznik 1
Instrukcja szczegółowa sporządzania raportów okresowych za 2012 rok
W stosunku do raportów sporządzanych do 2011 r., aktualny wzór raportu zawiera
dodatkowo trzy nowe kolumny: nowy podział na zakażenia wykrywane przed i po upływie 72
godzin od rozpoczęcia hospitalizacji (kolumny nr 8 i 9) oraz wystandaryzowany wskaźnik
lekooporności dla wybranych gatunków drobnoustrojów w poszczególnych oddziałach
(kolumna nr 10).
Raportowaniu w kolumnach nr 8-9 podlegają drobnoustroje z zakażeń objawowych
według listy zamieszczonej w formularzu raportu, która jest węższa niż wykaz czynników
alarmowych w w/w rozporządzeniu. Podyktowane jest to znaczeniem poszczególnych
drobnoustrojów dla zdrowia publicznego, jak również równoległym raportowaniem
wybranych czynników w ramach zgłoszeń chorób zakaźnych. Czas podany w kolumnach nr 8
i 9 dotyczy momentu pobrania materiału do badania mikrobiologicznego po przyjęciu do
szpitala, który sporządza w/w raport. W kolumnie nr 8 wpisuje się liczbę pacjentów, u
których stwierdzono objawowe zakażenie czynnikiem alarmowym wymienionym w kolumnie
nr 7 w posiewie pobranym w zakresie 0-72 godziny od momentu przyjęcia, w kolumnie nr 9
wpisuje się liczbę pacjentów, u których stwierdzono objawowe zakażenie czynnikiem
alarmowym wymienionym w kolumnie nr 7 w posiewie pobranym po 72 godzinach od
momentu przyjęcia.
W kolumnie nr 7 w pozycji trzeciej wymienione są pałeczki Enterobacteriaceae z
różnymi mechanizmami oporności na antybiotyki beta-laktamowe. W tej pozycji należy
ograniczyć raportowanie jedynie do nabytych mechanizmów lekooporności (naturalna
lekooporność nie spełnia kryterium czynnika alarmowego) w rozbiciu na 3 wskaźnikowe
gatunki tych pałeczek: Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp. Dla każdego z w/w
3 gatunków drobnoustrojów należy podać wszystkie mechanizmy oporności na antybiotyki
beta-laktamowe łącznie, z wyjątkiem szczególnego mechanizmu oporności tzw. KPC, który
należy podać oddzielnie.
W kolumnie nr 10 do wyliczenia wskaźnika lekooporności konieczne jest wskazanie
badań mikrobiologicznych pochodzących z zakażeń objawowych i wyliczenie według wzoru
podanego pod tabelą w formularzu. Do wyliczenia tego wskaźnika konieczna jest dodatkowa
informacja w postaci liczby pacjentów z zakażeniem objawowym wywołanych czynnikiem
biologicznym określonego gatunku, nie wykazującym określonego w raporcie mechanizmu
lekooporności. Optymalne jest, aby było to potwierdzone na podstawie indywidualnej analizy
każdego przypadku, jednak w sytuacji dużej liczby badań może to być zbyt czasochłonne,
dlatego możliwe jest zastosowanie procedury uproszczonej, polegającej na przyjęciu wykazu
materiałów uznanych za istotne kliniczne i podstawieniu do w/w wzoru liczby pacjentów, od
których wyizolowano z w/w materiału drobnoustrój podany w kolumnie nr 7.
Zgodnie z aktualną wiedzą, za materiały istotne klinicznie uznaje się:
 materiał z kanału szyjki macicy od pacjentki z zakażeniem narządu rodnego
 kał od chorego z biegunką infekcyjną,
 krew od pacjenta z zakażeniem inwazyjnym,
 jałowe płyny z jam ciała (mózgowo-rdzeniowy, otrzewnowy, stawowy, opłucnowy)
od pacjenta z zakażeniem inwazyjnym,
 materiał ze świeżo zakażonej rany (z wyłączeniem materiału m.in. z odleżyn,
owrzodzeń, oparzeń pobieranego jako powierzchowny wymaz),
 aspirat tchawiczy lub materiał bronchoskopowy od chorego z zapaleniem płuc,
 mocz od chorego z zakażeniem układu moczowego
 materiał śródoperacyjny od pacjenta z zakażeniem w obrębie operowanego
narządu/okolicy.
Praktycznym problemem występującym w zakresie obliczania wskaźnika lekooporności
w kolumnie nr 10 jest niewielka liczba pacjentów. Jeśli łączna liczba pacjentów z zakażeniem
wywołanym określonym gatunkiem drobnoustroju jest niższa niż 30, to ze statystycznego
punktu widzenia, podawanie wskaźnika procentowego może być obarczone dużym błędem
(optymalna liczba pacjentów dla każdego gatunku drobnoustroju wymienionego w kolumnie
nr 7 raportu wynosi 100 lub więcej pacjentów). Dlatego w przypadkach, gdy łączna liczba
pacjentów z zakażeniem wywołanym czynnikiem alarmowym danego gatunku jest niższa niż
30, nie należy wyliczać wskaźnika, a w tabeli wstawić oznaczenie „x” wyjaśniając pod tabelą,
że liczebność szczepów jest zbyt mała aby wyliczyć w/w wskaźnik.
Download