Rejestr zwrotu kosztów za naukę języka

advertisement
Rejestr miesięcznych zwrotów kosztów leczenia Nr ....................................
/numer pozycji w rejestrze kart/
..................................................................
....................................................................................
/ imię i nazwisko żołnierza/
Lp. Miesiąc/
Suma do
rok
zwrotu za dany
miesiąc
kalendarzowy
w EURO
1
2
1
2
3
4
5
6
Rok/miesiąc/
pozycja sprawozd.
fin. w którym
zrealizowano
wypłatę
3
/ imię i nazwisko uprawnionego członka rodziny /
Data
wpływu
dodatkow.
wniosku
Dodatkowa
suma do
zwrotu w
EURO
4
5
Suma
poprzedniej
wypłaty + suma
dodatkowa w
EURO
6
Nr/data pisma
odpowiedzi na
wniosek
7
Rok/miesiąc/ pozycja
sprawozd. fin. w którym
zrealizowano wypłatę
wyrównania lub zwrot
do kasy
8
Podpis osoby
dokonującej wpisu
9
Rejestr należy przechowywać przez okres minimum 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego zapisu.
Załącznik nr 35
Zawartość kolumn:
1. rok i miesiąc kalendarzowy za który zwrócono koszty leczenia, np. 2009/ 03;
2. suma w EURO jaką zwrócono na podstawie wniosku złożonego za czas wymieniony w kolumnie 1;
3. rok miesiąc i pozycja sprawozdania finansowego, w którym wykazano wypłatę należności;
Kolumny wypełniane po wpłynięciu następnego wniosku o zwrot kosztów za okres wymieniony w kolumnie 1
4. data wpływu następnego wniosku ;
5. dodatkowa suma, o zwrot której występuje żołnierz, wyrażona w EURO;
6. suma kwot z kolumny 2 i 5. jeżeli przekracza 300 EURO to dalszych wypłat można dokonać po uzyskaniu przez żołnierza zgody właściwej osoby funkcyjnej na
zwrot całej sumy wymienionej w kolumnie 6;
7. należy podać numer i datę pisma, którym właściwa osoba funkcyjna odpowiedziała na wniosek żołnierza ;
8. rok miesiąc i pozycja sprawozdania, w którym wykazano wypłatę wyrównania należności lub zwrotu do kasy sumy wymienionej w kolumnie 2;
9. podpis osoby dokonującej wpisów. W przypadku wypełniania kolumn 4 do 9 winny być dwa podpisy pierwszy dotyczący kolumn 1 do 3 drugi pozostałych.;
Download