oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na - tom

advertisement
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
…………………………………………, ………………………….
Miejscowość
data
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Dane klienta (imię i nazwisko, adres, telefon)
TOM-PLAST, M. Mazur, T. Tszan , s.j.
Ul. Okulickiego 26
38-500 Sanok
Oświadczam, zew zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Odstępuję od umowy zawartej dnia …………………………………………………………. w ………………………………………………………………………
Proszę o zwrot kwoty ………………………………………zł słownie: ……………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Na rachunek bankowy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zwracam w stanie niezmienionym ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Otrzymany dnia …………………………………………………………
Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu. Zwracany produkt musi być kompletny i nie
może nosić śladu użytkowania.
Produkt należy zwrócić wraz z oryginałem faktury VAT.
………………………………………………………..
Czytelny podpis klienta
Pouczenie:
1.
Od umowy można odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni (Art. 7
pkt. 1).
2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy (Art. 10 pkt. 1).
3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni (Art. 7 pkt. 3).
4. Z towarem należy zwrócić dowód zakupu (oryginał faktury VAT).
5. Zwracany towar musi być niezniszczony, kompletny i nie może nosić śladów użycia.
6. Klient przed wysyłka towaru musi powiadomić pracownika firmy o nadaniu przesyłki. Brak powiadomienia może oznaczać nie
odebranie przesyłki.
7. Zwrot kwoty należnej za zakupiony produkt następuje po sprawdzeniu stanu towaru, opakowania oraz kompletu dostarczonych
dokumentów i akcesoriów.
8. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów pakowania i dostawy poniesionych przy zakupie towaru i wyszczególnionych na
dokumencie zakupu.
9. Koszty zwrotu pokrywa klient.
10. W przypadku, gdy towar nie będzie spełniał warunków wyżej wymienionych, zostanie odesłany do klienta na jego koszt, a klient
straci prawo do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards